Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

07.05.2019

NSA. Wpłata darowizny na własne konto nie pozbawia zwolnienia z podatku

Z uzasadnienia: Wykładnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwala na przyjęcie, że zachowanie skarżącego jako obdarowanego polegające na jednoznacznym udokumentowaniu daty i wysokości wpłaty na rachunek skarżącego jako obdarowanego spełniają cele, jakim ma służyć ten przepis, to jest ochrona przed nieograniczoną możliwością powoływania się na rzekome darowizny od najbliższych dla uzyskania niezgodnych z prawem korzyści polegających na uniknięciu opodatkowania.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska – Nowacka, Sędzia NSA Grażyna Nasierowska (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 1406/16 w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 14 września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku na rzecz J. K. kwotę 2717 (słownie: dwa tysiące siedemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 15 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1406/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę J. K. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 13 września 2016 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

2. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie art. 174 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

  1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez błędną ocenę stanu prawnego i błędne wskazania co do dalszego postępowania w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.; dalej : u.p.s.d.);
  2. naruszenie prawa materialnego przez jego niewłaściwe zastosowanie wskutek błędnej wykładni art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. polegającej na przyjęciu, że zwrot normatywny zwolnienia "udokumentują ich przekazanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym" oznacza to samo, co wpłata własna obdarowanego.

Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne, Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz oddalenie skargi, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku celem ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od skarżącego na rzecz strony przeciwnej kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik skarżącego wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3.1. Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlega oddaleniu.

3.2. Z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie - ocenionego prawidłowo przez Sąd pierwszej instancji - wynika, że skarżący złożył w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na odpowiednim formularzu (SD-Z2). Do formularzy dołączył pisemne umowy darowizny kwot pieniężnych oraz wydruki - wygenerowane elektronicznie, na których widnieją szczegóły transakcji dokonanych na rachunkach bankowych Banku Zachodniego WBK, należących do obdarowanego. Z załączonych potwierdzeń banku wynika, że środki pieniężne zostały wpłacone osobiście przez obdarowanego. W tytule operacji wpisano "wpłata własna J. K.".

W decyzji organu podatkowego I instancji przyjęto jako podstawę opodatkowania kwotę 1.612.840 zł i ustalono wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 111.607 zł. Uzasadniając wydany akt, stwierdzono, że podatnik złożył zgłoszenie w terminie sześciu miesięcy od dnia każdej z darowizn, jednak nie udokumentował otrzymania środków od darczyńcy, ponieważ do zgłoszeń dołączono dowody wpłaty, z których wynika, że wpłacającym środki pieniężne jest obdarowany. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymując w mocy powyższe rozstrzygnięcie uznał, że dla uwzględnienia dyspozycji art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., niezbędny jest dokument stwierdzający przepływ środków pieniężnych na konto obdarowanego, jako wynik zrealizowania przez instytucję finansową zlecenia darczyńcy. Istotne jest bowiem, kto jest wpłacającym.

Sąd pierwszej instancji uchylając zaskarżoną decyzję uznał, że wykładnia językowa art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. nie pozwala na jednoznaczne odczytanie hipotezy w nim zawartej co do zakresu udokumentowania darowizny przekazanej na konto obdarowanego. Konieczne jest dokonanie wykładni celowościowej. Obowiązki udokumentowania otrzymania darowizny pieniężnej dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem bankowym wprowadzono jedynie po to, aby podatnicy nie mogli powoływać się na rzekome (fikcyjn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »