Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2014

NSA: Wkład do spółki osobowej nie jest źródłem przychodu

Wydatki na nabycie praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Samo bowiem wniesienie wkładu nie jest źródłem przychodu spółki, a poniesione z tego tytułu wydatki nie są związane z pozostałymi przychodami uzyskiwanymi przez osobę prawną z działalności bezpośrednio przez nią prowadzonej. Z kolei przychód i koszty jego uzyskania z tytułu udziału w spółce komandytowej podlegają rozliczeniu na bieżąco według reguł ustalonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia WSA del. Grażyna Nasierowska, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. sp. z o. o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1938/11 w sprawie ze skargi L. sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od L. sp. z o. o. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 3600 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1938/11, oddalił skargę L. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: "spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 29 kwietnia 2011 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.

2. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 20 stycznia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. określił spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. w wysokości 1 148 053 zł i nadpłatę za 2009 r. w wysokości 599 817 zł. Podstawą wydania decyzji w niniejszej sprawie było ustalenie w trakcie postępowania podatkowego, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 1 659 511,22 zł stanowiącą sumę wydatków poniesionych na obsługę IT i dostarczanie personelu do L. Spółka Komandytowa, w której spółka jest komandytariuszem, naruszając tym samym art. 5 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm., dalej jako: "u.p.d.o.p.") oraz zawyżyła w zeznaniu CIT-8 sumę wpłaconych zaliczek o kwotę 349 574,00 zł.

W wyniku rozpoznania odwołania spółki Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzją z dnia 29 kwietnia 2011 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Stwierdził, że poniesione przez skarżącą wydatki na zakup usług IT oraz dostarczania personelu na rzecz L. Spółka Komandytowa nie wykazały związku przyczynowo - skutkowego z przychodami strony.

3. Nie zgadzając się z powyższą decyzją spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucając naruszenie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Podkreślono, że w myśl tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z literalnego brzmienia powoływanego przepisu w ocenie spółki wynika jednoznacznie, iż aby dany wydatek mógł być zaliczony w ciężar kosztów podatkowych musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Ustawodawca nie wymaga aby był on powiązany z osiągnięciem określonego rodzaju przychodu wskazanego w przepisach (np. przychodu ze świadczenia usług we własnym zakresie). Wystarczy, iż jest on powiązany z jakimkolwiek przychodem. Zauważono również, że w powołanym przepisie ustawodawca używa pojęcia "przychodów" bez żadnych zróżnicowań czy dywersyfikacji, a więc w najszerszym możliwym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych rozumieniu. Gdyby ustawodawca miał inny zamysł, wówczas z pewnością wskazałby konkretne przychody lub wyłączyłby niektóre z nich z zakresu tego pojęcia. Skoro tego nie uczynił, zdaniem spółki uznać trzeba, iż pojęcie "przychodów" użyte w tym przepisie oznacza jakiekolwiek przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, a nie, jak bezpodstawnie przyjmuje organ podatkowy, jedynie przychody z samodzielnie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę stwierdzając, że nie zasługiwała ona na uwzględnienie.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, ze przedmiotem sporu między stronami jest możliwość zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatku w kwocie 1 659 511,22 zł poniesionego tytułem nabycia od spółki L. LLP z siedzibą w L. usług w zakresie wsparcia informatycznego oraz nabycia od spółki L. usług zapewnienia personelu, które to usługi następnie zostały wniesione przez spółkę jako wkład komandytariusza do spółki L. Spółka Komandytowa (poprzednio: L. Spółka Komandytowa).

W opinii organu wydatki te nie stanowią dla spółki kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., gdyż nie są kosztem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez skarżącą, a w związku z tym nie powinny być zaewidencjonowane w księgach rachunkowych spółki. Zdaniem spółki natomiast przepisy prawne nie zawierają w tym względzie żadnych ograniczeń i należy uznać, że jeśli dany wydatek jest poniesiony w celu osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła jakichkolwiek przychodu, to jest on kosztem podatkowym niezależnie od tego czy jest to przychód z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, czy też przychód z udziału w przychodach w spółce osobowej, pod warunkiem, że nie znajduje się na liście wyłączeń od kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. W realiach niniejszej sprawy spółka upatruje istnienia związku poniesionych wydatków na nabycie od spółki L. LLP z siedzibą w L. usług w zakresie wsparcia informatycznego oraz na nabycie od spółki L. usług zapewnienia personelu, które to usługi następnie zostały wniesione jako wkład komandytariusza z osiąganymi przychodami wskazując, iż przychodami tymi będą przychody z udziału w zysku spółki komandytowej.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ podatkowy trafnie wskazał, iż wydatek na nabycie praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej dotyczy nowego źródła przychodów i nie wiąże się z uzyskiwanymi przez spółkę przychodami z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez podatnika. Przychód uzyskiwany w związku posiadaniem praw i obowiązków wspólnika jest bowiem efektem działalności spółki komandytowej a nie jej wspólnika.

Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił pogląd zaprezentowany w wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1843/07 (publik. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej jako: "CBOSA"), zgodnie z którym wydatek na nabycie praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., nie jest bowiem związany z przychodami uzyskiwanymi przez osobę prawną z działalności bezpośrednio przez nią prowadzonej. Przychód z tytułu udziału w spółce komandytowej wykazywany przez osobę prawną na podstawie art. 5 u.p.d.o.p. jest natomiast przychodem wygenerowanym przez spółkę komandytową i jako taki nie może przesądzać o uznaniu przedmiotowych wydatków za koszty uzyskania przychodów.

W konsekwencji - w ocenie WSA - nie można zgodzić się ze spółką, iż Dyrektor Izby Skarbowej błędnie kwalifikuje sporne wydatki jako poniesione przez spółkę na nabycie praw i obowiązków w spółce komandytowej, podczas gdy w rzeczywistości zostały one poniesione przez komandytariusza (tj. L. Sp z o.o.) na nabycie wkładu wniesionego do spółki komandytowej, a nie na nabycie praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Sąd zauważył, że w okolicznościach niniejszej sprawy spółka, zgodnie z § 5 pkt 4 umowy spółki komandytowej, niezależnie od wkładu pieniężnego wniosła wkład w postaci zobowiązania do świadczenia na rzecz lub na zlecenie spółki komandytowej usług doradztwa prawnego w zakresie prawa obcego oraz usług pomocniczych w zakresie doradztwa prawnego polegających na przekazywaniu oraz wdrażaniu zasad i standardów jakości obsługi klienta w ramach międzynarodowej praktyki prawniczej, a także na zapewnieniu dostępu do międzynarodowej infrastruktury informatycznej L. W ocenie sądu, uznanie stanowiska spółki prezentowanego w sprawie za prawidłowe, skutkowałoby przyjęciem, że swoistym ekwiwalentem otrzymanym od spółki komandytowej w niniejszej sprawie jest możliwość ujęcia jako kosztu podatkowego wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

5. Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem spółka wywiodła skargę kasacyjną, którą zaskarżyła orzeczenie w całości, wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, a także o zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania, wraz z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że pojęcie "przychodów" użyte w tym przepisie ograniczone jest jedynie do przychodów podatnika podatku dochodowego z jego własnej działalności gospodarczej i nie obejmuje swym zakresem przychodów osiąganych przez tego podatnika z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, podczas gdy treść przepisu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. ograniczenia takiego nie zawiera, a także poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż sporne wydatki nie były kosztem uzyskania przychodu, podczas gdy w rzeczywistości były one poniesione przez skarżącą w celu osiągnięcia przychodów i w związku z tym stanowiły koszty uzyskania przychodów skarżącej w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Ponadto podniesiono zarzut naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej jako: "p.p.s.a.") poprzez brak właściwego wyjaśnienia i uzasadnienia przyczyn, dla których sporne wydatki nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- art. 135 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. polegające na tym, że WSA w Warszawie, mimo iż decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. naruszała prawo materialne, nie usunął naruszenia tego prawa w stosunku do tej decyzji oraz nie uwzględnił skargi i nie uchylił w całości decyzji będącej przedmiotem zaskarżenia.

W uzasadnieniu zarzutów autor skargi kasacyjnej wskazał, że prawidłowa wykładnia art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, iż pojęcie przychodu użyte w treści tego przepisu obejmuje zarówno te przychody, które podatnik podatku dochodowego osiąga z prowadzonej przez niego samodzielnie działalności gospodarczej, jak i te, które co prawda nie wynikają z działalności gospodarczej samodzielnie wykonywanej przez podatnika podatku dochodowego, ale dla celów podatku dochodowego od osób prawnych są traktowane w ten sam sposób jak przychody z własnej działalności gospodarczej podatnika, a więc np. przychody z udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, m.in. w spółce k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »