Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.07.2016

NSA. VAT od kosztów przesyłki

Z uzasadnienia: Skoro w zakres podstawy opodatkowania nie wchodzą jedynie kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy stanowiące zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów, to kwota przewyższająca te koszty otrzymana przez podatnika od nabywcy towarów, czy usług nie mieści się w zakresie kosztów, o których mowa w art. 79c Dyrektywy 2006/112/WE i jak słusznie przyjęto w tej sprawie powinna być stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wliczona do podstawy opodatkowania świadczenia głównego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Lu 115/14 w sprawie ze skargi A. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2013 r. nr IPTPP4/443-607/13-2/UNR w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 115/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę A.P. (dalej powoływanej jako: "skarżąca" lub "strona skarżąca") na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 20 listopada 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

2. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd I instancji wskazał, że we wniosku o udzielenie interpretacji skarżąca wyjaśniła, że prowadzi działalność polegającą na sprzedaży internetowej towarów. Zgodnie z regulaminem sprzedaży, kosztami związanymi z wysyłką towarów obciążany jest nabywca. Zapłata za dostawę następuje łącznie z zapłatą za towar na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym i stanowi zwrot za wydatki poniesione w imieniu i na rzecz kupującego.

W umowie aukcji lub regulaminie sklepu internetowego skarżąca umieszcza klauzulę, będącą załącznikiem do umowy, zgodnie z którą kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o świadczenie usług pocztowych i przesłanie w jego imieniu zakupionych przedmiotów oraz zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy z operatorem pocztowym, tj. kosztów eksploatacyjnych pojazdu, opakowania, transportu i innych. Wydatki z zerową stawką VAT, jak i ze stawką 23 %, nie będą ujmowane w księdze podatkowej, ponieważ zwrot wydatków nie jest obrotem, lecz realizacją pełnomocnictwa. Koszty dostawy skarżąca określa hipotetycznie z dołu według cen znaczków pocztowych lub wymogów danego operatora pocztowego. Ewentualna nadwyżka będzie zwracana kupującemu pod warunkiem, że nie będzie większa od kosztów przelewu bankowego, chyba, że kupujący pokryje koszt przelewu oraz pod warunkiem, że kupujący wskaże miejsce i sposób zwrotu.

W związku z tym zdarzeniem skarżąca zapytała, czy udzielone przez kupującego pełnomocnictwo zwalnia z opodatkowania nadwyżkę z niewykorzystanej kwoty zwrotu wydatków.

Zdaniem skarżącej, z art. 79 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UEL nr 347, poz. 1 ze zm.; dalej "dyrektywa 2006/112/WE") wynika, że nie jest zobowiązana do opodatkowania podatkiem VAT niewykorzystanej kwoty zwrotu kosztów w związku z udzielonym pełnomocnictwem.

W zaskarżonej interpretacji organ przytoczył treść art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej "u.p.t.u.") oraz treść art. 79 lit. c dyrektywy 2006/112/WE i wyjaśnił, że skuteczne pełnomocnictwo do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rzecz nabywcy towarów oznacza, że otrzymana przez skarżącą od nabywcy kwota zwrotu kosztów wykonania tej usługi (dostarczenia przesyłki zawierającej towary) nie stanowi podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla skarżącej obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 u.p.t.u. W takim przypadku skarżąca nie świadczy usługi pocztowej, lecz nabywa ją od operatora pocztowego bezpośrednio kupujący towary. Zwrot przez nabywcę kosztów poniesionych przez skarżącą w jego imieniu i na jego rzecz nie podlega opodatkowaniu, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy tytułem zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy towarów.

Organ stwierdził, że w opisanej we wniosku sytuacji opodatkowaniu nie będzie podlegała jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki. Natomiast opodatkowaniu będzie podlegała niezwrócona nabywcy kwota stanowiąca nadwyżkę z kwoty przeznaczonej do opłacenia wszystkich kosztów poniesionych w związku ze zrealizowaniem przesyłki towaru, gdyż kwota nadwyżki, przekraczająca kwotę zwrotu kosztów przesyłki, będzie stanowiła dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów.

3. Po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżąca w złożonej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zarzuciła naruszenia art. 79 dyrektywy 2006/112/WE poprzez jego niezastosowanie, a tym samym niezastosowanie zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym.

W wywo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »