Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

18.06.2019

NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika

Z uzasadnienia: Pojęcie "należny podatek od towarów i usług", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, należy rozumieć jako element wartości transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli zatem dokonanie określonej czynności wiąże się z należnym podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Beata Cieloch (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Piotr Przybysz, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 779/16 w sprawie ze skargi G. W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. nr ITPB4/4511-331/16/KW w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

I.1. Zaskarżonym wyrokiem z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 779/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w sprawie ze skargi G. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 30 czerwca 2016 r. nr ITPB4/4511-331/16/KW w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że Skarżąca we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zadała pytanie: Czy wartość zapłaconego Skarżącej przez spółkę podatku należnego VAT wykazanego na fakturze VAT dokumentującej transakcję wniesienia aportu do spółki, będzie stanowiła dla niej przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Strony w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej u.p.d.o.f.) wartość podatku należnego VAT zapłaconego przez spółkę i wynikającego z faktury VAT, dokumentującej transakcję wniesienia aportu do spółki, nie będzie stanowiła przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2016 r. Minister Finansów stwierdził, że stanowisko Skarżącej jest nieprawidłowe. Organ stwierdził, że wymienione przekazane środki pieniężne nie są przychodem z tytułu przeniesienia składników majątku w drodze aportu do spółki i z tego powodu nie kwalifikują się do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Otrzymanie przez wnioskodawcę środków pieniężnych nie ma związku z dokonanym wkładem niepieniężnym do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czynność ta generuje więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem środki te zostały otrzymane w związku z prowadzoną przez Skarżącą pozarolniczą działalnością gospodarczą (mają związek z faktem przeniesienia własności składnika majątku związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą). Organ wyjaśnił przy tym, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. co do zasady przychodem podatkowym z tego źródła jest każda wartość wchodząca w skład majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą można rozporządzać jako własną, a która ma związek z wykonywaną działalnością gospodarczą i nie jest zaliczana do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. W konsekwencji, otrzymane od spółki środki pieniężne w kwocie odpowiadającej podatkowi od towarów i usług należnemu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki będą dla Skarżącej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu podstawą taką są bowiem przepisy art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.

I.3. W skardze na interpretację indywidualną Strona zarzuciła naruszenie:

  • art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.;
  • art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej O.p.).

I.4. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

I.5. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że organ naruszył art. 121 § 1 w zw. z art. 14h O.p., bowiem nie wyjaśnił Skarżącej, dlaczego nie podzielił stanowiska przedstawionego we wniosku oraz na czym oparł odmienną wykładnię przepisów prawa aniżeli prezentowana przez Stronę. Zdaniem WSA zacytowanie art. 6 O.p. oraz art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. i lakoniczne stwierdzenie, że kwotę stanowiącą równowartość należnego podatku od towarów i usług Skarżąca otrzyma na podstawie ustaleń ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie rozliczenia wniesionego wkładu niepieniężnego do tej spółki, a więc należność ta nie będzie stanowiła podatku – nie może zastąpić prawnego uzasadnienie interpretacji.

WSA podkreślił, że z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że mamy do czynienia z podatkiem, tj. z kwotą podatku należnego wynikającą z faktury, a nie jak twierdzi organ z "równowartością VAT należnego wynikającą z umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy tymi podmiotami". W związku z powyższym nie można zgodzić się z organem, że kwota ta jest dodatkową płatnością na rzecz Strony wynikającą z ustaleń między nim a spółką, na rzecz której Skarżąca wniesie aport.

Sąd pierwszej instancji podkreślił też, że kwota podatku VAT wykazana na fakturze, a otrzymana przez Stronę – zostanie następnie jako podatek należny odprowadzona na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Niezrozumiałym jest zatem stanowisko organu odmawiające tej kwocie statusu podatku, a więc tym samym tytułu, na podstawie którego przedmiotowa danina publicznoprawna zostanie przekazana rzecz Skarbu Państwa. Organ tej okoliczności w zaskarżonej interpretacji nie wyjaśnił, traktując ją niezasadnie jako przysporzenie majątkowe o charakterze definitywnym.

WSA wskazał, że przy ponownym rozpoznawaniu wniosku o interpretację organ podatkowy obowiązany będzie dokonać szczegółowej analizy prawnej art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. i uwzględnić zajęte w niniejszej sprawie stanowisko WSA, przedstawiając wyczerpująco i czytelnie dla strony swoją ocenę prawną rozpoznawanego wniosku.

II. W skardze kasacyjnej Szef Krajowej Administracji Skarbowej zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.; dalej p.p.s.a.) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy:

  1. art. 146 § 1 w zw. z art. 134 § 1 w zw. z art. 57a p.p.s.a. przez rozpoznanie przez WSA skargi na wydaną interpretację indywidualną z naruszeniem granic wniesionej przez Skarżącą skargi oraz powołanej podstawy prawnej i stwierdzenie – z powołaniem się na treść art. 134 § 1 p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »