Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

12.12.2018

NSA. VAT marża: Impreza dla klientów nie jest usługą turystyczną

Z uzasadnienia: Jednym z warunków stosowania procedury VAT marża dla usługi turystyki jest to, aby podatnik działał we własnym imieniu i na własny rachunek ale "na rzecz nabywcy usługi". (...) Powodem zakupów przeznaczonych na zorganizowanie wyjazdu nie było to, że spółka od razu działa na rzecz swojego konkretnego klienta, lecz to, iż musiała stworzyć dla swojej dyspozycji tego rodzaju nagrodę, aby wywiązać się z warunków regulaminu i przyznać ją temu, kto osiągnął obrót na określonym poziomie i w określonym czasie. W takim stanie rzeczy, nie został więc spełniony przewidziany w art. 119 ust. 3 pkt 2 ab initio ustawy o VAT warunek działania na rzecz nabywcy usługi turystyki.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Hieronim Sęk (sprawozdawca), Sędzia NSA Krzysztof Wujek, Protokolant Anna Błażejczyk, po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1450/15 w sprawie ze skargi G. Sp. z o. o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. nr IBPP1/4512-52/15/LSz w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz G. Sp. z o. o. w K. kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot skargi kasacyjnej i podmiot ją wnoszący

1.1. Minister Finansów wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1450/15.

1.2. Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę G. sp. z o.o. w K. (dalej: Spółka lub Skarżąca) i uchylił "w zaskarżonej części" interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT). Spółka bowiem - jak odnotował Sąd - na rozprawie sprecyzowała, że skarży interpretację indywidualną tylko w części uznającej jej stanowisko za nieprawidłowe.

2. Relacja ze stanu sprawy przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji

2.1. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonym w dniu 21 stycznia 2015 r. i uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r., w części odnoszącej się do zakresu zaskarżenia objętego skargą, podano że: - Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyrobów sanitarnych; - odbiorcami jej towarów są głównie osoby fizyczne (instalatorzy) i małe spółki; - w celu zwiększenia przychodów dla klientów, którzy w określonym czasie osiągną wyznaczony pułap obrotów, organizuje imprezy wyjazdowe we własnym zakresie, we współpracy z organizatorem bądź nabywając je w całości od organizatora; - impreza jest organizowana w celach turystycznych, ale ma też na celu promocję marki Spółki; - między Spółką i organizatorem są zawierane umowy (nie ramowe) na poszczególne imprezy przy czym ich zakres jest różny, w zależności od stopnia zaangażowania organizatora, rodzaju imprezy/usług (transport/przejazd, zakwaterowanie/noclegi, wyżywienie, atrakcje turystyczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe); - zdarza się, że przedmiotem nabycia jest od razu kompleksowa usługa obejmująca wszystkie te elementy, ale zachodzą też sytuacje, gdy Spółka kupuje poszczególne usługi odrębnie od różnych podmiotów zewnętrznych (tj. osobno: usługę transportu, hotelową, bilety wstępu itd.); - usług tych nie świadczy sama, lecz są one nabywane od osób trzecich; - uczestnikowi wyjazdu zapewnia natomiast kompleksową obsługę obejmującą wszystkie te składowe; - dokonując zakupu usług działa we własnym imieniu i na własny rachunek, a towary i usługi nabywa dla bezpośredniej korzyści uczestników wyjazdu i własnej w zakresie promocji swojej marki; - nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.); - zakup towarów i usług odnoszących się do imprezy wyjazdowej dokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi na Spółkę, przy czym zakupy te służą celom prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (promocyjnym i reklamowym); - uczestnikami wyjazdów są osoby wyłonione w związku z prowadzoną przez Spółkę sprzedażą premiową, które nie ponoszą żadnych wydatków związanych z wyjazdem (poza osobistymi, typu pamiątki); - nabycie usługi zorganizowania imprezy wyjazdowej lub towarów i usług składających się na taką imprezę, w której uczestniczą klienci Spółki związane jest wyłącznie z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych; - wyjazdy są kierowane do klientów z uwagi na osiągnięcie oznaczonego pułapu obrotów w danym czasie i nie wiążą się z żadnymi innymi czynnościami (np. odpowiednim eksponowaniem towarów, posiadaniem pełnego ich asortymentu i ich reklamą); - nieodpłatne "wydanie" imprezy wyjazdowej odbywa się w celu zwiększenia sprzedaży, a zobowiązanie Spółki względem klientów wynika z regulaminu określającego zasady danej akcji promocyjnej; - Spółka posiada dokumentację związaną ze spełnieniem warunków przyznania nagrody w postaci wycieczki oraz dane osób nią obdarowanych.

2.2. W związku z powyższym Spółka oczekiwała oceny, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu udokumentowanych fakturami VAT wydatków na nabycie towarów i usług składających się na organizowaną imprezę wyjazdową. Zdaniem Spółki ma ona takie prawo z uwagi na treść art. 86 ust. 1 u.p.t.u. Wspomniane towary i usługi (tworzące nagrodę dla klientów generujących określony obrót w danym czasie) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż wpływają na poziom realizowanej przez nią sprzedaży.

2.3. Sąd pierwszej instancji zrelacjonował wniosek Spółki także w zakresie dotyczącym wydatków na nagrody dla uczestników imprez wyjazdowych oraz na upominki dla klientów wręczane w okresach np. świątecznych. Stanowisko Spółki co do tych dwóch zagadnień organ podatkowy uznał za prawidłowe w wydanej interpretacji indywidualnej i w tej części nie było ono objęte skargą. Z tej przyczyny wykraczało poza granice rozpoznanej sprawy i nie wymagało - poza tym porządkowym spostrzeżeniem - dalszego komentarza ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2.4. Minister Finansów w zaskarżonej części interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, przyjmując, że nie ma ona prawa do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na zorganizowanie imprezy wyjazdowej.

Stwierdził mianowicie, że: - usługa turystyki to kompleksowa usługa świadczona na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć; - jest nią zorganizowany lub indywidualny wyjazd wypoczynkowy połączony z rekreacją i rozrywką; - w świetle informacji podanych przez Spółkę (m.in. obejmujących zapewnienie uczestnikowi jako nagrody za obrót wyjazdu z kompleksową obsługą, działanie we własnym imieniu i na swój rachunek, nabywanie towarów i usług w pierwszej kolejności dla bezpośredniej korzyści owych uczestników, jak również własnych w zakresie promocji swojej marki, ale bez wskazania w jakim celu wyjazd ma promować ową markę) konieczne stało się zastosowanie w takich okolicznościach szczególnej procedury w rozliczaniu podatku VAT; - przy organizowaniu wycieczek przez Spółkę spełnione są bowiem przesłanki zawarte w art. 119 ust. 3 u.p.t.u.; - z kolei z ust. 4 tego artykułu wynika, że podatnikom objętym tą szczególną procedurą (rozliczania świadczonych przez siebie usług turystyki na zasadzie tzw. VAT marża) nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty; - w takim przypadku nie ma zatem zastosowania realizacja prawa do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u.

3. Skarga do Sądu pierwszej instancji i odpowiedź na skargę

3.1. Spółka w skardze na część interpretacji indywidualnej uznającej jej stanowisko za nieprawidłowe zarzuciła naruszenie art. 86 i art. 119 u.p.t.u.

3.2. W tym zakresie wywiodła, że: - organizacja imprez wyjazdowych nie jest przedmiotem jej działalności gospodarczej (nie świadczy takich usług na rynku i nie jest biurem podróży); - głównym celem organizowania wyjazdów jest zwiększenie sprzedaży Spółki, nie zaś jak twierdzi organ "bezpośrednia korzyść turysty"; - na imprezy wyjazdowe zapraszani są tylko ci klienci, którzy osiągną odpowiedni pułap obrotów; - oczywistym jest, że jeżeli klienci z wyjazdu są zadowoleni, to oni sami, jak i inne osoby stają się zmotywowani do zakupów towarów Spółki; - można zatem powiedzieć, że usługi są nabywane dla bezpośredniej korzyści klienta (on je konsumuje), ale nie można pomijać faktu, że pośrednią korzyść z tego odnosi Spółka poprzez zwiększenie obrotów; - wyjazd ma promować markę Spółki w celu zwiększenie jej wartości oraz zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych pod tą marką; - udział klientów w rzeczonych wyjazdach następuje nieodpłatnie, co oznacza niemożność ustalenia jakiejkolwiek marży; - w wydanej interpretacji nie wyjaśniono, jak Spółka powinna stosować procedurę VAT marża, skoro jej nie osiąga z organizacji imprez wyjazdowych.

3.3. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o oddalenie skargi.

4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji

4.1. Sąd uznał skargę za zasadną i uchylił w zaskarżonej części interpretację indywidualną na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.)

4.2. W motywach takiej oceny i rozstrzygnięcia, Sąd przywołał treść art. 14b § 3 i art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »