Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.04.2016

NSA. Utrata prawa do ryczałtu a możliwości powrotu do wcześniej wybranego sposobu opodatkowania

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na mocy art. 9a ust. 4 ustawy o PIT oznacza rezygnację z wcześniej wybranego na podstawie art. 9a ust. 2 tej ustawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy i na mocy art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzi do opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych, to jest - zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy zastosowaniu zasady obliczania podatku, o której mowa w art. 26 i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o PIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Barbara Rennert, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1505/12 w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i skargę oddala,
2) zasądza od S. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi kwotę 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę S. K. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. decyzją z dnia 13 września 2011 r. określił wysokość zobowiązania podatkowego skarżącego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 na kwotę 80.263 zł, ustalając, że prowadził on pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych, sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod pozycją [...]. Rozpoczynając tę działalność dnia 1 września 2005 r., w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) wybrał opodatkowanie w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f., natomiast w dniu 20 stycznia 2006 r. złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponieważ przychody z usług edukacyjnych na podstawie załącznika nr 2, sekcja M, do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: u.z.p.d.) są wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu, a skarżący nie złożył zawiadomienia o wyborze w roku 2007 opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f., przychody te opodatkowano na zasadach ogólnych, określonych w art. 26 i art. 27 u.p.d.o.f., stwierdzając ponadto zaniżenie wykazanego przychodu o kwotę 69.223,86 zł wskutek niewykazania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów części wpłat za kursy językowe oraz zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 2.280,66 zł, stanowiącą koszt szkolenia osoby nie będącej pracownikiem skarżącego.

W odwołaniu od tej decyzji skarżący zarzucił dwukrotne opodatkowanie tych samych przychodów - zarówno w chwili ich otrzymania, jak i w chwili wykonania usługi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 19 września 2012 r. uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego i określił wysokość zobowiązania skarżącego na kwotę 41.776 zł, ustalając, że zaniżył on przychód o kwotę 4.374,18 zł (a nie o kwotę 69.223,86 zł, jak przyjął organ pierwszej instancji), bowiem otrzymanie należności przed wykonaniem całości usługi zgodnie z art. 14 ust. 1c pkt 2 u.p.d.o.f. powoduje powstanie przychodu w dniu otrzymania należności, natomiast zawyżył koszty jego uzyskania o kwotę ustaloną przez organ pierwszej instancji, gdyż wydatek na sfinansowanie udziału w konferencji i szkoleniach przewodniczącej stowarzyszenia współpracującego ze skarżącym nie odpowiada określonym w art. 22 u.p.d.o.f. kryteriom kosztów uzyskania przychodów. Złożone przez skarżącego dnia 20 stycznia 2006 r. oświadczenie o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania nie mogło wywrzeć zamierzonego skutku wobec wyłączenia z tej formy opodatkowania rodzaju przychodów przez niego osiąganych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżący zarzucił, że sprzecznie z art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.) nie wyznaczono mu siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału, materiał ten jest niekompletny i oceniony dowolnie, czego następstwem są błędy rachunkowe i wadliwe uzasadnienie decyzji, co narusza art. 187 § 1, art. 180 i art. 122 O.p.; ponadto przyjęcie, że dochód skarżącego w roku 2006 podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, a nie art. 30c u.p.d.o.f., narusza art. 30c w związku z art. 9a ust. 1-2 i 4 u.p.d.o.f., a przyjęcie, że wpłaty na poczet dostaw usług w przyszłych okresach stanowią przychód w chwili ich otrzymania - narusza art. 14 ust. 1, ust. 1c pkt 2 i ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. Podniósł, że skoro w 2005 r. był opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., a oświadczenie o wyborze w roku 2006 zryczałtowanej formy opodatkowania było nieważne, to dokonany w 2005 r. wybór formy opodatkowania powinien dotyczyć również lat następnych.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że chybione są zarzuty odnoszące się do naruszenia przepisów postępowania podatkowego, bowiem skarżącemu dwukrotnie wyznaczano termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału, a ustalenia faktyczne poczyniono prawidłowo, mimo braku współdziałania ze strony skarżącego. Z uwagi na brzmienie art. 14 ust. 1c pkt 2 i art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. prawidłowe było uznanie, że przychód powstał w dacie otrzymywania wpłat na poczet usług wykonanych częściowo. Niezasadnie natomiast przyjęto, że nieskuteczne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym, podczas gdy powinno to spowodować powrót do wcześniej wybranych zasad opodatkowania; przy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »