Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.07.2018

NSA. Ustanowienie zarządcy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym: Kto płaci podatek?

Odjęcie dłużnikowi - właścicielowi zajętej nieruchomości w trybie art. 935 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządu tą nieruchomością nie uchyla ciążącego na nim z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości; zarządca ustanowiony w trybie art. 931 § 2 k.p.c. działa na zewnątrz, tj. wobec osób trzecich na cudzą rzecz i w cudzym interesie, z samego faktu odjęcia zarządu i przekazania go innemu podmiotowi nie można natomiast domniemywać oddania nieruchomości w posiadanie samoistne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Alicja Polańska, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. sp. z o.o. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 1194/16 w sprawie ze skargi R. sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 14 października 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2017 r. o sygn. I SA/Bk 1194/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę R. sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej: skarżąca) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku (dalej: organ odwoławczy) z dnia 14 października 2016 r. o nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2.1. Skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Białymstoku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła skarżąca (reprezentowana przez pełnomocnika - adwokata), która zaskarżyła ten wyrok w całości. Sformułowała także wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i decyzji organów obu instancji oraz o umorzenie postępowania, a także o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Równocześnie zrzekła się przeprowadzenia rozprawy. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie:

(I) prawa materialnego, tj.:

  1. art. 7 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613; dalej: o.p.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że zobowiązaną do uiszczania podatku od nieruchomości jest skarżąca, pomimo faktu, iż skarżąca nie prowadzi zarządu nad przedmiotową nieruchomością i nie ma wpływu na wysokość zobowiązania z tytułu podatku od tej nieruchomości w zakresie, w jakim wpływ ma zarządca ustanowiony przez sąd;
  2. art. 217, art. 10 w związku z art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konstytucja RP) poprzez ich błędną, bo rozszerzającą wykładnię i obciążenie skarżącej nadmiernymi obciążeniami podatkowymi, niezastosowanie zasady in dubio pro tributario, zakładającej rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika i nieprzyjęcie, że w tej sprawie stosowanie się do literalnego brzmienia przepisów nie daje zadowalających rezultatów;
  3. art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, dalej: k.c.) i art. 935 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.; dalej: k.p.c.) w związku z art. 7 § 1 o.p. poprzez błędną ich wykładnię polegającą na nie zaklasyfikowaniu zarządcy jako posiadacza samoistnego i zobowiązanego do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, co miało taki wpływ na skarżone postępowanie, że WSA w Białymstoku nieprawidłowo uznał skarżącą za zobowiązaną do złożenia deklaracji i zobowiązanie podatkowe;
  4. art. 940 § 1 k.p.c. poprzez jego błędną interpretację i przyjęcie, że zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości nie są w sposób ścisły powiązanie ze sprawowaniem zarządu nad tą nieruchomością, pomimo iż na mocy tego przepisu zarządca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki, co oznacza, że to zarządca powinien wywiązywać się z obowiązków w sposób bezpośredni wynikających z wykonywanego przez siebie zarządu, tj. także obowiązku składania wymaganych prawem deklaracji podatkowych i uiszczania podatku w wymaganych terminach;

(II) przepis&oacut...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »