NSA: Usługi budowlane na karcie podatkowej

Skoro podatniczka poza robotami budowlanych sprzedaje nieruchomości na własny rachunek, to działalność ta nie mieści się w zakresie działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zatem podatniczce nie przysługuje uprawnienie do opodatkowania w formie karty podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA (del.) Anna Maria Świderska (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3351/14 w sprawie ze skargi E. S. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od E. S. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 11 czerwca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. S. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że E. S. wnioskiem z 25 czerwca 2010 r uzupełnionym 6 sierpnia 2010 r. zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynikało, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i rozlicza się na zasadach ogólnych. Od stycznia 2011r. planuje wystąpić z wnioskiem o umożliwienie rozliczania się kartą podatkową na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.; dalej: "ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym"). Strona wyjaśniła, że od 1 stycznia 2011r. zamierza prowadzić wyłącznie działalność usługową i wytwórczo-usługową określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, opisaną bliżej w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli, a w szczególności określone w pkt 70 Tabeli usługi w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budowli. Skarżąca zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej sklasyfikowanej w PKD pod pozycjami:

 • 41.10.Z (PKD 2007) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • 70.11 .Z (PKD 2004) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Wykonywane przez skarżącą usługi obejmowałyby roboty budowlane świadczone na rzecz ludności, a polegające na wykonywaniu i naprawie murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów, np. murów i stropów z różnych materiałów. Wykonywaniu i naprawie ław fundamentowych, tynków zewnętrznych, elewacji. Wykonywaniu, naprawie i rozbiórce ogrodzeń, kanałów murowanych i betonowych itp. Wykonywaniu podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i cementowych. Wykonywaniu rusztowań. Wykonywaniu wykopów pod obiekty budowlane. Wykonywaniu, przebudowie, naprawie drewnianych obiektów budowlanych. W szczególności oferowane usługi budowlane polegałyby na usługach remontowych oraz budowie na gruncie klienta domów jednorodzinnych, altanek, domków sezonowych lub na budowie na gruncie podatnika budynków wielorodzinnych i przeniesieniu własności wyodrębnionych w tych budynkach lokali na rzecz klientów, dla których zostały wytworzone na podstawie umowy o wybudowanie mieszkania. Przy wykonywaniu ww. usług skarżąca zamierza zatrudnić do pięciu pracowników budowlanych. Wykonywana działalność świadczona będzie wyłącznie na terenie Polski. Dodatkowo podatniczka zamierza prowadzić działalność określoną w pkt 88 części I Tabeli.

W związku z tak przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego zadała pytanie:

 1. Czy osiągając z ww. działalności gospodarczej przychody, może opłacać od 2011 r. zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej?
 2. Czy chcąc rozliczać się na zasadach karty podatkowej może łącznie prowadzić działalność opisaną w pkt 70 oraz 88 w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opisaną bliżej w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy (nie przekraczając maksymalnej liczby osób zatrudnionych)?

Zdaniem skarżącej, odpowiedź na wszystkie pytania jest twierdząca bowiem zamierza ona prowadzić działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przy zatrudnieniu pięciu osób.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z 6 września 2010 r. uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe stwierdzając m.in., że planowana działalność gospodarcza mieści się w katalogu działalności kwalifikujących się do rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej (...), jeżeli w wymaganym ustawowym terminie strona złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (...) i spełni określone w art. 25 ust. 1 ww. ustawy warunki (...).

W dniu 10 lipca 2014 r w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 6 września 2010 roku Minister Finansów zmienił ją i uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu powołał się na art. 2 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1, ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wskazał, że charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej dotyczącą zakresu usług budowlanych zawiera poz. 70 załącznika nr 4 do powołanej ustawy. Minister zauważył, że zakres robót budowlanych wymienionych w załączniku nr 4 w poz. 70 nie obejmuje usług opisanych we wniosku polegających na "budowie na gruncie wnioskodawczyni budynków wielorodzinnych i przeniesieniu własności wyodrębnionych w tych budynkach lokali na rzecz klientów, dla których zostały wytworzone na podstawie umowy o wybudowanie mieszkania.". Minister wskazał, że zakres działalności podany we wniosku wykracza poza roboty budowlane opisane w podanej wyżej charakterystyce działalności usługowej i wytwórczo-usługowej. Opisane przez skarżącą usługi w zakresie działalności deweloperskiej nie mieszczą się również w innej kategorii działalności usługowej i wytwórczo-usługowej podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej, gdyż nie zostały wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W konsekwencji świadczenie takich usług wyłącza opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Skarżąca po wezwaniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa wystąpiła ze skargą na dokonaną zmianę interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując zaprezentowane wcześniej stanowisko.

Oddalając przedmiotową skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w zaskarżonej zmianie interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2014r. Minister Finansów w sposób wyczerpujący uzasadnił przyczyny dokonania zmiany interpretacji indywidualnej z 6 września 2010 r. oraz prawidłowo pod względem prawnym wykazał, że stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w kwestii dotyczącej opodatkowania w formie karty podatkowej, dochodów (przychodów) z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych i usług kosmetycznych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Opodatkowanie w tej formie przysługuje, jeżeli zostaną jednak spełnione warunki określone w tej ustawie. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »