Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.04.2017

NSA. Uproszczenia na paragonie nie są dopuszczalne

Z uzasadnienia: Nazwy pozwalające na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług) określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Tym samym rzeczą podatnika jest przypisanie poszczególnym towarom takich nazw, które będą je identyfikowały. Na taką identyfikację nie pozwala jednakże metoda ustalania nazw na paragonach fiskalnych zgodnie z którą na określenie jednego towaru używa się jednocześnie (obok siebie) nazw różnych towarów.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Bartosz Wojciechowski, Sędzia WSA (del.) Bożena Dziełak (sprawozdawca), Protokolant Krzysztof Osial, po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Po 608/14 w sprawie ze skargi J. M. Polska S.A. z siedzibą w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. oddala skargę,
  3. zasądza od J. M. Polska S.A. z siedzibą w K. na rzecz Ministra Rozwoju i Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Po 608/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ("WSA") uchylił skierowaną do Skarżącej - J. M. Polska S.A. w K., interpretację indywidualną z dnia 14 marca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług, wydaną przez Ministra Finansów, z upoważnienia którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w P.

Z przedstawionego przez WSA stanu sprawy wynika, iż we wniosku o wydanie interpretacji Skarżąca podała, że prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży towarów handlowych poprzez sieć sklepów na terenie Polski. Oferta Skarżącej obejmuje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment towarów, m.in. artykuły spożywcze, chemiczne i przemysłowe.

Nazwy (opisy) towarów na paragonach fiskalnych, generowanych przez kasy rejestrujące zintegrowane z funkcjonującym w Skarżącej spółce systemem finansowo-księgowym SAP, tworzone są przy użyciu tego systemu i co do zasady odpowiadają nazwom towarów zamieszczanym na etykietach znajdujących się pod tymi towarami na półkach sklepowych. Ewentualne różnice w nazwach na paragonach i na półkach sklepowych wynikają m.in z ograniczonych możliwości technicznych kas fiskalnych, w tym z ograniczonej ilości znaków możliwych do umieszczenia w opisie/nazwie towaru na paragonie fiskalnym i sprowadzają się do tego, że do nazwy na paragonie fiskalnym Skarżąca może stosować skrót literowy, np. nazwa towaru na etykiecie - "Napój gazowany Cola Original 21", a na paragonie "Nap. Gaz. Cola Or. 21". Zapewnia to konsumentom/nabywcom łatwą identyfikację nabytego towaru na terenie sklepu i po jego opuszczeniu, w oparciu o paragon.

W związku ze zmianą § 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363) -- dalej "rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących", oraz wprowadzeniem od 1 kwietnia 2013 r. obowiązku zamieszczania "jednoznacznych" nazw towarów na paragonach fiskalnych, Skarżąca przyjęła/rozważa przyjęcie metodologii (sposobu) nadawania nazw w stosunku do wybranych grup towarów (kiedy nadawana przez nią nazwa na paragonie fiskalnym nie nawiązuje wyłącznie do "jednego" towaru). Jako przykład nr 2 wskazała, że towarom, które mają tę samą cenę i podlegają opodatkowaniu według tej samej stawki podatku od towarów i usług, nadaje/zamierza nadawać na paragonie fiskalnym nazwę (opis), która odwołuje się do dwóch lub więcej nazw jednostkowych/nazw własnych konkretnych towarów. W oparciu otrzymany paragon fiskalny nabywca towaru jest w stanie bardzo łatwo stwierdzić, który z towarów wymienionych na paragonie fiskalnym, figurujących pod jedną nazwą (opisem), np.

Nazwa towaru w systemie: (1) Budzik mix lub Przybornik z zegarkiem; (2) Urządzenia do stylizacji włosów mix; (3) Sos Sł-kw/Chińsk, Aspiro mix 5200 biedr; (4) Kełb. krak. sucha/sal. ostródz. mix 100g; (5) Boczek/Baleron plastry mix 140g; (6) Zawijaniec/piecz. z kurcz. mix 330/345g; (7) Szamp/płyn/mleczko mix nivea baby 500ml; (8) Pasta signal kids/szczot. d/zęb mix; (9) Kwasek cyt 3x20g/soda ocz 3x80g mix gel.
Nazwa towaru na paragonie: (1) Budzik/Przybornik; (2) Suszarka/Prost/Lok; (3) Sos Sł-Kw/Chi 520g; (4) Kiełb. Kra/Sal 100g; (5) Bocz/baler mix 140; (6) Zaw/Piecz.Mix 330g; (7) Szampon/płyn 500ml; (8) P.Signal/Szczotecz; (9) Kwas.60g/Soda240g.

Skład fizyczny: (1) Organizer na biurko, Budzik; (2) Suszarka do włosów, Lokówka, Prostownica; (3) Sos słodko-kwaśny, Sos chiński; (4) Kiełbasa krakowska sucha, Salami ostródzkie; (5) Boczek 140g, Bareron 140g; (6) Zawijaniec 330g, Pieczeń z kurczaka 345g; (7) Aksamitne mleczko nawilżające 500ml, Łagodny szampon i płyn do kąpiel 2w1 500ml Szczoteczka 1szt; (8) Pasta do zębów truskawkowa 50ml, Pasta do zębów owocowa 50ml; (9) Kwasek cytrynowy 3x20g, Soda oczyszczona 3x80g.

Skarżąca wyjaśniła, iż niezależnie od tego przykładu, jeżeli do tego samego rodzaju towarów zastosowanie mają różne stawki podatku od towarów i usług, zawsze na paragonach fiskalnych stosuje do nich odrębne nazewnictwo, np. do opisania pomidorów, które jako pomidory suszone będą podlegać opodatkowaniu 8% stawką, a jako pomidory na gałązce 5% stawką podatku - zastosowane zostaną dwie różne nazwy, które pozwolą nabywcy w oparciu o paragon zidentyfikować, który z tych towarów kupił.

Może się zdarzyć, że w ofercie Skarżącej znajdą się towary, dla których ustalenie właściwej stawki podatku wymaga weryfikacji klasyfikacji PKWiU lub cech/specyfikacji towarów. Obecnie w nazwach (opisach) towarów na paragonach fiskalnych Skarżąca nie zamieszcza tych danych, jakkolwiek zgodnie z powyższym opis towarów na paragonie pozwala nabywcy zidentyfikować, który z w/w towarów kupił. Jako przykłady Skarżąca podała przy tym ciastka o różnym terminie przydatności do spożycia i napoje niegazowane o różnym udziale masowym soku owocowego w składzie surowcowym.

Skarżąca zadała pytanie, czy stosowana przez nią metodologia (sposób) nadawania nazw towarom na paragonach fiskalnych, o której mowa w przykładzie nr 2, jest prawidłowa w świetle obecnego brzmienia § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących?

Zdaniem Skarżącej na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco. W sytuacji bowiem, gdy nadawane przez nią nazwy/opisy towarów na paragonie fiskalnym odwołują się do dwóch lub więcej nazw jednostkowych/nazw własnych konkretnych towarów, tak sformułowane nazwy towarów pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie towarów w świetle § 8 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Konsument/nabywca dysponujący wiedzą, który z wymienionych na paragonie towarów zakupił, będzie mieć możliwość kontroli dokonanych przez siebie zakupów na podstawie otrzymanego paragonu.

We wskazanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r. Minister Finansów stanowisko Skarżącej uznał za nieprawidłowe.

Powołując się na art. 111 ust. 1, ust. 3a pkt 1, 2 i 9 oraz ust. 6a i ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej "u.p.t.u.", a także § 2 pkt 12 oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obowiązującego od 1 kwietnia 2013 r., stwierdził, że sprzedawca zobowiązany jest wskazać nazwę towaru lub usługi tak, aby możliwe było przyporządkowanie temu towarowi lub usłudze odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług. W oparciu o "Słownik Języka Polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005) nazwę towaru lub usługi zdefiniował jako nazwę jednostkową mającą tylko jeden desygnat.

Organ interpretacyjny wyjaśnił, że sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług określa sprzedawca uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i usług. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi w dużej mierze zależy od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Wprowadzony w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wymóg "jednoznaczności" nazwy wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarów. Na mocy zaś § 36 tego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnicy użytkujący kasy nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań w nim określonych stosują § 8 ust. 1 pkt 6 z uwzględnieniem możliwości technicznych kasy.

Towarom, które mają tę samą cenę i podlegają opodatkowaniu według tej samej stawki podatku, Skarżąca nadaje/zamierza nadawać na paragonie fiskalnym nazwę (opis), która odwołuje się do dwóch lub więcej nazw jednostkowych/nazw własnych konkretnych towarów. Nieprawidłowe jest więc zaprogramowanie w kasie nazwy dla oferowanych tego typu towarów zgodnie ze sposobem opisanym w przykładzie nr 2. W tym przypadku opis (nazwa) na paragonie fiskalnym określa do wyboru nazwy dwóch lub trzech różnych towarów znajdujących się w jednej grupie towarowej, np. urządzenia do stylizacji włosów, co nie spełnia warunku jednoznacznego identyfikowania towaru. Na moment zakupu klient, posiadając taki paragon i towar, zidentyfikuje transakcję, ale już w sytuacji reklamacji trudno będzie ustalić, co było przedmiotem sprzedaży.

Reasumując Minister Finansów stwierdził, że w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nieprawidłowa jest stosowana przez Skarżącą metodologia (sposób) nadawania nazw towarom na paragonach fiskalnych, o której mowa w przykładzie nr 2. Bez znaczenia jest okoliczność, że towary oferowane w grupach towarowych opodatkowane są ewentualnie jedną stawką podatku, ponieważ ten sposób grupowania nazw nie pozwala na jednoznaczną identyfikację zakupionych towarów przez nabywcę.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany powyższej interpretacji indywidualnej.

W skardze złożonej na interpretację indywidualną Skarżąca wniosła o jej uchylenie. Zarzuciła:

  • błędną i rozszerzającą wykładnię § 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, a w konsekwencji również nieprawidłowe zastosowanie tego przepisu przez błędne przyjęcie, że nadawane przez Skarżącą nazwy towarów wykazywane na paragonach nie spełniają wymogu "jednoznaczności" oraz że paragony powinny wskazywać szczegóło...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »