Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

04.05.2018

NSA: Umowa komisu pomiędzy przedsiębiorcą krajowym i unijnym a podatek VAT

Umowa komisu należy do umów z zakresu szeroko rozumianego pośrednictwa handlowego. Na podstawie definicji komisu zawartej w art. 765 k.c. wyróżnić można dwa rodzaje umowy komisu: umowę komisu kupna (komis kupna) i umowę komisu sprzedaży (komis sprzedaży). Na podstawie umowy komisu kupna komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym. Natomiast komis sprzedaży charakteryzuje się tym, że komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym.

Teza

Wydanie towaru komisantowi krajowemu przez komitenta, który ma siedzibę na terenie innego kraju Unii Europejskiej, w ramach umowy komisu stanowi dostawę, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.), z tytułu której obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski (spr.), Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia WSA (del.) Bożena Dziełak, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej O. sp. z o. o. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1243/15 w sprawie ze skargi O. sp. z o. o. w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 27 lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 27 lutego 2015 r., nr [...], 3) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz O. sp. z o. o. w B. kwotę 837 (słownie: osiemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z 28 października 2015 r., I SA/Wr 1243/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę O. sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej: skarżąca, spółka, wnioskodawca) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 27 lutego 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji przypomniał, że wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opisał następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną w kraju dla celów transakcji wspólnotowych. Spółka zawarła umowę komisu z podmiotem z siedzibą w Niemczech, zarejestrowanym dla celów transakcji wspólnotowych w Niemczech (dalej: komitent). Zgodnie z umową komisu zawartą pomiędzy komisantem a komitentem: komitent przywozi z Niemiec akcesoria (będące jego własnością) i dostarcza je do sklepów spółki; komisant przechowuje akcesoria w sklepach spółki oraz udostępnia powierzchnię w celu ich ekspozycji (o właściwą ekspozycję i ewentualne uzupełnianie braków asortymentowych w danym sklepie dba komitent); komisant nie ma prawa do swobodnego dysponowania akcesoriami, ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie czy kradzież akcesoriów; komisant dokonuje sprzedaży wskazanych akcesoriów na rzecz osób trzecich we własnym imieniu, ale na rachunek komitenta (komitent pozostaje właścicielem akcesoriów do momentu ich sprzedaży przez komisanta); wynagrodzenie komitenta obliczane jest na podstawie wartości sprzedanych akcesoriów przez komisanta w danym okresie rozliczeniowym pomniejszone o prowizję należną komisantowi; strony umowy komisu obecnie dokonują rozliczeń dwa razy w miesiącu, w okresach rozliczeniowych obejmujących dwa tygodnie a w przyszłości strony nie wykluczają zmiany długości okresów rozliczeniowych; niesprzedane akcesoria, w przypadku wymiany asortymentu przez komitenta są zwracane komitentowi.

W ramach realizacji umowy komisu występują następujące sytuacje:

a) akcesoria wydane w danym okresie rozliczeniowym VAT przez komitenta komisantowi zostają sprzedane w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zostały wydane, a kwota wynagrodzenia komitenta jest określona na fakturze wystawionej na rzecz komisanta,

b) akcesoria wydane w danym okresie rozliczeniowym VAT przez komitenta komisantowi nie zostają sprzedane w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zostały wydane, a kwota wynagrodzenia komitenta nie jest w tym momencie znana (nie wiadomo czy akcesoria zostaną sprzedane w przyszłości oraz po jakiej cenie).

c) akcesoria wydane w danym okresie rozliczeniowym VAT przez komitenta komisantowi zostają sprzedane w okresie rozliczeniowym VAT innym niż okres, w którym je wydano, a kwota wynagrodzenia komitenta jest określona na fakturze wystawionej na rzecz komisanta.

Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sformułowano pytania:

1. Czy dokonywane w ramach umowy komisu wydania akcesoriów komisantowi przez komitenta, stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów w Polsce (dalej: WNT), zgodnie z art. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT);

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy obowiązek podatkowy z tytułu WNT u komisanta powstaje w chwili wystawienia faktury przez komitenta, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem WNT, tj. w miesiącu wydania akcesoriów,

3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy w przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt a opisu sprawy, w celu ustalenia podstawy opodatkowania WNT dla akcesoriów wydanych komisantowi przez komitenta, należy przyjąć wartość wynikającą z faktur wystawionych przez komitenta w danym okresie rozliczeniowym VAT, odpowiadającej kwocie sprzedanych akcesoriów przez komisanta na rzecz osób trzecich w danym okresie rozliczeniowym VAT, pomniejszoną o należne mu prowizje,

4. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy w przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt b opisu sprawy, w celu ustalenia podstawy opodatkowania WNT dla akcesoriów wydanych w danym okresie rozliczeniowym VAT, lecz niesprzedanych w tym okresie, należy przyjąć wartość 0,

5. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy w przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt c opisu sprawy, gdy akcesoria będące przedmiotem WNT w danym okresie rozliczeniowym, lecz niesprzedane przez komisanta w tym okresie, zostaną sprzedane w kolejnych okresach rozliczeniowych VAT, komisant będzie uprawniony do skorygowania rozliczeń VAT in plus poprzez ujęcie tej korekty w deklaracji VAT na bieżąco.

Przedstawiając własne stanowisko spółka stwierdziła, że:

Ad 1. Wydania akcesoriów między komitentem a komisantem w ramach zawartej umowy komisu, nie stanowią dla spółki WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług,

Ad 2. W sytuacji uznania wydania akcesoriów komisantowi przez komitenta jako WNT, obowiązek podatkowy z tego tytułu u komisanta powstaje w chwili wystawienia faktury przez komitenta, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem WNT, tj. po miesiącu, w którym dokonano wydania akcesoriów,

Ad 3. W przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt a opisu sprawy, w celu ustalenia podstawy opodatkowania WNT dla akcesoriów wydanych komisantowi przez komitenta należy przyjąć wartość wynikającą z faktur wystawionych przez komitenta w okresie rozliczeniowym VAT, odpowiadającej kwocie sprzedanych akcesoriów przez komisanta na rzecz osób trzecich w danym okresie rozliczeniowym VAT, pomniejszoną o należne mu prowizje,

Ad 4. W przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt b opisu sprawy, w celu ustalenia podstawy opodatkowania WNT dla akcesoriów wydanych w danym okresie rozliczeniowym VAT, lecz niesprzedanych w tym okresie, należy przyjąć wartość 0,

Ad 5. W przypadku zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt c opisu sprawy, gdy akcesoria będące przedmiotem WNT w danym okresie rozliczeniowym VAT, lecz niesprzedane przez komisanta w tym okresie, zostaną sprzedane w kolejnych okresach rozliczeniowych VAT, komisant będzie uprawniony do skorygowania rozliczeń VAT in plus poprzez ujęcie tej korekty w deklaracji VAT na bieżąco.

2.1. W interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2015 r. Minister Finansów stanowisko spółki uznał za prawidłowe w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz za nieprawidłowe w zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz podstawy jego opodatkowania.

3. Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji skarżąca - podtrzymując dotychczasowe stanowisko - wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości, podnosząc zarzut naruszenia prawa materialnego: art. 7 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wydanie akcesoriów pomiędzy komitentem niemieckim a skarżącą w ramach zawartej umowy komisu stanowi dla skarżącej WNT o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT ; art. 29a ust. 1, art. 30a ust. 1 ustawy o VAT przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT, ustalonego zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, skarżąca za podstawę opodatkowania powinna przyjąć wartość dostarczonych jej w danym okresie rozliczeniowym akcesoriów.

3.1. W odpowiedzi na skargę, organ podatkowy wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

4. W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji podkreślił, że przedmiot sporu dotyczy ustalenia, czy dokonywane w ramach umowy komisu wydania akcesoriów odzieżowych komisantowi przez komitenta niemieckiego, stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (dalej: WNT) stosownie do art. 9 ustawy o VAT, a także określenia podstawy opodatkowania w przypadku wystąpienia WNT.

Sąd pierwszej instancji przytoczył przepisy ustawy o VAT oraz Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L347, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2006/112) jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wykładni pojęcia dostawy towarów, wskazując, że za dostawę towarów uważa się również czynności wydawania towarów w wykonywaniu umów komisu. Opodatkowaniu podlega zarówno czynność wydania towarów pomiędzy komitentem a komisantem, jak i wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Czynnością podlegającą opodatkowaniu jest więc umieszczenie rzeczy w komisie. Także sprzedaż komisowa dokony...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »