Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.09.2016

NSA. Ulga na dzieci. Fiskus nie jest od rozwiązywania rodzinnych konfliktów

Wykładnia przepisu art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT sprowadza się do konstatacji, w myśl której ulga na dzieci przysługuje temu podatnikowi, który w danym roku podatkowym nie tylko posiadał, ale także wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Jeżeli rodzice dziecka nie osiągnęli porozumienia, co do proporcji odliczenia kwoty ulgi, organy podatkowe nie są zobligowane do stosowania per analogiam art. 27f ust. 3 tej ustawy i ustalenia ile dni w danym roku dziecko przebywało z danym rodzicem, bowiem odliczenie to może nastąpić jedynie w częściach równych (art. 27f ust. 4 zdanie drugie) - Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia WSA del. Beata Sobocha (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. K.-G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1049/14 w sprawie ze skargi D. K.-G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 27 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 21 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1049/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę D.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 27 marca 2014 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd administracyjny pierwszej instancji wynikało, że:

2.1. Decyzją z 3 stycznia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego K. określił skarżącej - D. K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. w kwocie 3.485 zł. Organ uznał, że skarżąca nie miała prawa odliczyć ulgi prorodzinnej za ten okres w całości, ponieważ jej małżonek również wykonywał władzę rodzicielską wobec ich małoletniego syna. Ponadto ustalono, że małżonek skarżącej - M.G. w złożonym zeznaniu PIT-37 za 2012 r. odliczył ulgę prorodzinną w wysokości 556,02 zł. Zdaniem Organu pierwszej instancji obojgu rodzicom przysługiwała ulga prorodzinna w częściach równych (po 556,02 zł).

2.2. W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca zarzuciła rażące naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") przez niewypełnienie ich dyspozycji, co uzasadnia również zarzut naruszenia art. 191, w związku z jej art. 180 § 1 i art. 187 § 1, a tym samym czyni także zasadnym zarzut naruszenia art. 120, art. 121 § 1, art. 122 i art. 125 § 1 ww. ustawy oraz art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: "u.p.d.o.f.", w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.) przez jego niewłaściwe zastosowanie.

2.3. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie decyzją z 27 marca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy odwołując się do art. 27f ust. 1-5 u.p.d.o.f. oraz art. 93 § 1, art. 95 § 1 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustalił, że skarżąca wraz małżonkiem - M.G. pozostają w separacji faktycznej od grudnia 2010 r. W maju 2012 r. wniesiono pozew o rozwód, postępowanie rozwodowe z wniosku o separację toczy się nadal. Małżonkowie w 2012 r. wykonywali w stosunku do syna władzę rodzicielską. Zdaniem organu, wobec braku uzgodnienia pomiędzy rodzicami sposobu odliczenia ulgi prorodzinnej takiego rozliczenia należało dokonać w sposób przewidziany w art. 27 f ust. 4 u.p.d.o.f. przez dokonanie podziału w równych częściach. Organ odwoławczy zanegował możliwość podziału ulgi prorodzinnej, przewidzianej w art. 27f ust. 3 ww. ustawy (dzielenie ulgi na dni), wskazując, że uregulowanie to dotyczy sytuacji gdy w roku podatkowym następuje przekazanie dziecka do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. Organ ocenił, że ww. przepis dotyczy tylko sytuacji, gdy w ramach danego miesiąca dochodzi do zmiany sposobu sprawowania pieczy nad dzieckiem, tj. zbiegu władzy rodzicielskiej z pełnioną funkcją rodziny zastępczej lub sprawowania opieki.

3. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżąca zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 O.p. przez niewypełnienie ich dyspozycji i art. 191 O.p., w związku z art. 180 § 1 i art. 187 § 1 O.p., a w konsekwencji czyni także zasadnym zarzut naruszenia art. 120, art. 121 § 1, art. 122 i art. 125 § 1 O.p. oraz art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. przez jego niewłaściwe zastosowanie. Skarżąca wnosiła o uchylenie zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej decyzji organu I instancji oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy, wnosząc o jej oddalenie, argumentował, jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

4. Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że co do zasady słusznie organy podatkowe odwołały się do reguły zawartej art. 27 f ust. 4 u.p.d.o.f., zgodnie z którą, w sytuacji braku porozumienia między rodzicami co do ustalenia proporcji odliczenia kwoty, o której mowa wart. 27 f ust. 2 u.p.d.o.f., organ podatkowy uwzględni skorzystanie z ulgi prorodzinnej w częściach równych. Sąd zaznaczył, że nie można automatycznie stosować reguły rozliczenia tej ulgi w częściach równych, tylko na podstawie formalnej przesłanki, w sytuacji, w której władza ta co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, ale z okoliczności wynika, że władzę tę faktycznie wykonuje tylko jeden z rodziców.

Odnosząc się do powyższego Sąd I instancji stwierdził, że organy podatkowe prawidłowo i zasadnie ustaliły, że małżonek skarżącej posiadając pełnię władzy rodzicielskiej wykonuje ją w sposób możliwy do wykonania. Ponadto w postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilno-Rodzinny - sygn. XI C 1395/12 z dnia 26 października 2012 r. wynikało, iż na czas trwania postępowania o separację D.K. została powierzona piecza nad małoletnim M. Na czas trwania procesu rozwodowego określono prawo M.G. do kontaktów ze swoim małoletnim synem tj. w każdy wtorek od godziny 15.45 do 19.00 z prawem zabierania go poza miejsce zamieszkania bez obecności matki z obowiązkiem zawiezienia dziecka na zajęcia z języka angielskiego i odwiezieniem po zakończonym spotkaniu do miejsca zamieszkania matki. Ponadto określono, iż w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca tj. od godziny 10.00 w sobotę do godziny 18.00 w niedzielę ojciec ma prawo jak wyżej zabierać dziecko poza miejsce zamieszkania bez obecności matki z obowiązkiem odwiezienia małoletniego po zakończonym spotkaniu do miejsca zamieszkania matki. Jak wskazał WSA ojciec małoletniego M. - M. G., pomimo nie zamieszkiwania z synem, utrzymuje z nim kontakt, chce mieć wpływ na jego wychowanie i stara się uczestniczyć w życiu dziecka, tj. uczestnicząc w zebraniach szkolnych, w różnych nabożeństwach oraz w spotkaniach dla rodziców ministrantów w parafii (syn jest ministrantem). Ponadto organy ustaliły również, że ojciec dziecka dokonał wpłaty zaliczki i należności za pobyt w W.W. w związku z feriami zimowymi w lutym 2012 r., rejestrował go do lekarza i ze względu na stan emocjonalny dziecka spowodowany separacją rodziców prosił Dyrektora Szkoły Podstawowej o rozmowę dziecka ze szkolnym psychologiem. Nadto organ ustalił, że w trakcie pobytu u ojca małoletni M. ma zapewnione wyżywienie i opiekę oraz własny pokój, gdzie może odrabiać lekcje. Oprócz tego ojciec dziecka regularnie płaci alimenty w wysokości 1350 zł (od lutego 2012 r. na mocy ugody sądowej z dnia 22 lutego 2012 r.).

Zdaniem WSA, wbrew twierdzeniom skarżącej nie doszło do porozumienia między rodzicami dziecka co do ustalenia proporcji odliczenia kwoty o jakiej mowa w tym przepisie przysługującej za 2012 r. W konsekwencji rozliczenie ulgi prorodzinnej organy dokonały w sposób przewidziany w art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f., wobec czego należało w sprawie uwzględnić przewidziany przez ustawodawcę podział w równych częściach. Sąd I instancji podtrzymał argumentację organu co do braku słuszności zastosowania wskazywanego przez skarżącą sposobu podziału ulgi prorodzinnej przewidzianego w art. 27f ust. 3 ww. ustawy (dzielenie ulgi na dni).

Podobnie jak organ WSA uznał, że przepis ten dotyczy sytuacji gdy w roku podatkowym następuje przekazanie dziecka do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. Jednocześnie uznano, że przy braku porozumienia co do ustalenia proporcji kwoty odliczenia pomiędzy rodzicami dziecka oznacza, że w sytuacji, gdy każdy z rodziców spełnia warunki do zastosowania przedmiotowego odliczenia, przysługującą rodzicom wspólną kwotę ulgi na dzieci, rodzic dzieli z drugim rodzicem w częściach równych.

5. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku, opartej na podstawie określonej w art. 174 pkt 1) i pkt 2) skarżąca zarzuciła naruszenie:

 1. przepisów prawa materialnego, tj.:
  • art. 27f ust. 1 pkt 1 i ust. 4 u.p.d.o.f. (w brzmieniu tego przepisu obowiązującym w 2012 r.) przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie oraz przyjęcie, że zgodne z prawem było stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie wskazujące na to, iż rozliczenie ulgi prorodzinnej w niniejszej sprawie winno nastąpić w częściach równych, ponieważ pomiędzy rodzicami dziecka nie doszło do zgodnego ustalenia proporcji udziału każdego z nich w prawie do ulgi, a ustawodawca taką właśnie zasadę wprowadził w art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f.,
 2. naruszenie przepisów o postępowaniu, w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, tj.:
  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a., przez jego niezastosowanie, mimo naruszenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy w zakresie ww. powołanym, zwłaszcza, jeśli chodzi o art. 27f ust. 1 pkt 1 i ust. 4 u.p.d.o.f.,
  • art. 145 § 1 pkt. 1 lit. c) P.p.s.a. przez odmowę uchylenia zaskarżonej decyzji, mimo naruszenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, a to art. 120, art. 121, art. 122 § 1, art. 125 § 1, w związku z art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 O.p., w związku z niewypełnieniem ich dyspozycji, a w konsekwencji wydanie zaskarżonej decyzji bez ustalenia właściwego stanu faktycznego w sprawie,
  • art. 151 P.p.s.a. przez jego nieuzasadnione zastosowanie i nie uwzględnienie skargi Skarżącej mimo, iż istniały do tego stosowne przesłanki.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »