NSA. Tylko wypłacony zachowek może być długiem spadkowym

Z uzasadnienia: Do długów spadkowych może być zaliczony zachowek zapłacony. Wynika to wprost z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, iż do długów i ciężarów zalicza się wypłaty z tytułu zachowku. W przepisie tym nie mówi się roszczeniach o wypłatę zachowku, lecz o wypłatach z tytułu zachowku, czyli kwotach już wypłaconych. Jest to odmienna regulacja niż przyjęta w art. 922 § 3 Kodeksie cywilnym, w którym to przepisie do długów spadkowych zaliczono obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Jolanta Sokołowska (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia WSA (del.) Bogusław Wolas, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Gl 1059/16 w sprawie ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od J. Z. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kwotę 3600 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7 czerwca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. z dnia 15 marca 2016 r. ustalającą na rzecz J. Z. (skarżącej) zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.613 zł z tytułu dziedziczenia, na podstawie testamentu, po zmarłej w dniu 12 marca 2009 r. osobie niespokrewnionej - A. S.

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1059/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. Z. na ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Sąd wskazał, że istota sporu dotyczy dopuszczalności zaliczenia roszczenia o wypłatę zachowku do długów spadkowych. W sporze tym Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, iż stosownie do postanowień art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.; dalej: u.p.s.d.) długiem spadku jest tylko zachowek wypłacony.

Skargę kasacyjną wywiodła skarżąca. Na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2016, poz. 718 ze zm.; dalej: P.p.s.a.) skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj.: art. 7 ust. 1 i 3 u.p.s.d. w zw. z art. 922 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, dalej: K.c.) poprzez jego błędną wykładnię polegającą na niezasadnym zaniechaniu uznania, iż niewypłacony zachowek (roszczenie o jego zapłatę) na rzecz trójki dzieci spadkodawcy A. S. jest długiem spadkowym na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.s.d., podczas gdy za takim kwalifikowaniem wspomnianych należności z tytułu roszczeń o zachowek opowiada się ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych i na takie rozumienie zgłoszonych długów wskazuje treść pism kierowanych przez skarżącą w toku postępowania prowadzonego przez organ pierwszej instancji.

Na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, tj.:

  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez oddalenie skargi, mimo istnienia podstaw do jej uwzględnienia;
  • art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez niewyjaśnienie przez Sąd w uzasadnieniu wyroku w sposób wszechstronny przyczyn i okoliczności, które spowodowały, iż Sąd uznał, że organy administracji publicznej dokonały właściwej i pełnej oceny dowodów w kontekście niemożności zaliczenia zobowiązania do zapłaty zachowku do długów spadkowych;
  • art. 122, art. 187 § 1 oraz art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.) poprzez nieprawidłowe i niepełne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wadliwą ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, wyrażającą się w braku dokonania wyjaśnień przez organy obu instancji w sposób wszechstronny wszystkich okoliczności sprawy.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Są...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »