NSA: Tylko podatnik może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty

Również nienależnie zapłacony podatek, o którym stanowi art. art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wiązać należy z wpłatą dokonaną przez podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 tej ustawy, a nie przez osobę pozostającą poza węzłem wynikającym z obowiązku podatkowego.Organ podatkowy stwierdzając u osoby składającej wniosek o stwierdzenie nadpłaty brak statusu podatnika, czego wymagał art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, zobligowany jest do odmowy wszczęcia postępowania podatkowego na podstawie art. 165a § 1 tej ustawy, który expressis verbis mówi o żądaniu wniesionym przez osobę niebędącą stroną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i B. Ltd S.K.A. z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 452/15 w sprawie ze skargi B. Ltd spółki komandytowo - akcyjnej w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w całości,
  2. oddala skargę kasacyjną B. Ltd S.K.A. z siedzibą w L. w zakresie punktu 1 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 452/15 oraz odrzuca ją w zakresie punktu 2 zaskarżonego wyroku.

UZASADNIENIE

1.1. Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 452/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie ze skargi B. Ltd spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w L. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r., poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta L. z dnia 4 sierpnia 2014 r. oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 1 lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za styczeń 2012 r.

1.2. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 2011 r. spółka prawa cypryjskiego P. z siedzibą w N. na Cyprze, będąca właścicielem nieruchomości położonych w L. zawarła ze skarżącą umowę o zarządzanie tymi nieruchomościami. Jednocześnie na podstawie tej umowy skarżąca została wpisana w dziale III ksiąg wieczystych jako zarządca nieruchomości. Następnie na podstawie: aktu notarialnego umowy darowizny z dnia 18 października 2011r., protokołu notarialnego z dnia 24 października 2011 r. i aktu notarialnego stanowiącego aneks z dnia 24 stycznia 2012 r. do ww. umowy darowizny, spółka P. LTD zbyła przedmiotowe nieruchomości na rzecz spółki prawa cypryjskiego M. LIMITED z siedzibą w L. na Cyprze, która z kolei na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 15 listopada 2011 r. zbyła przedmiotowe nieruchomości na rzecz spółki prawa cypryjskiego R. LIMITED z siedzibą w L. na Cyprze. W piśmie z dnia 28 listopada 2011 r., skarżąca poinformowała Urząd Miasta L., że w związku ze wskazaną zmianą właściciela nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 listopada 2011 r. i w związku z umową o zarządzanie nieruchomościami z dnia 22 czerwca 2011 r. nadal sprawuje czynności prawne i faktyczne związane z zarządzaniem ww. nieruchomościami i wskazała, że składa w imieniu nowego właściciela deklaracje na podatek od nieruchomości za styczeń 2012 r. w kwocie 48.103,00. Wskazano, że spółka R. LIMITED nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żadnego przedstawicielstwa ani oddziału. W piśmie z dnia 25 marca 2014 r. skarżąca wniosła o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 48.103,00 za styczeń 2012 r. wskazując, iż wpłaciła ten podatek w imieniu ówczesnego właściciela nieruchomości R. LIMITED w L. na Cyprze, ale sama nie była podatnikiem, dlatego należy się jej zwrot nadpłaconego podatku. Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta L. odmówił wszczęcia postępowania z wniosku o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za styczeń 2012 roku. Postanowieniem z dnia 1 lipca 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi uchyliło w całości zaskarżone postanowienie organu I instancji i przekazało mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzją z dnia 4 sierpnia 2014 r. Prezydent Miasta L. odmówił skarżącej stwierdzenia nadpłaty podnosząc, że R. LIMITED z siedzibą w L. na Cyprze, w imieniu której uiszczane były wpłaty na podatek od nieruchomości, jest spółką zagraniczną reprezentowaną na terenie Polski jedynie przez zarządcę nieruchomości - skarżąca spółkę i zapłata podatku od nieruchomości w imieniu właściciela nieruchomości ma skutki równoznaczne z zapłatą podatku przez samego podatnika (właściciela).

1.3 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, utrzymując w mocy decyzję organu I instancji, w decyzji z dnia 30 stycznia 2015 r. wskazało powołując się na art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej zwana: "Ordynacja podatkowa"), że podatek od nieruchomości za styczeń 2012 r. byłby "nienależnie" zapłacony w sytuacji, jeśli konkretny przepis ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; dalej zwana: "u.p.o.l.") nie przewidywał powstania obowiązku podatkowego w stosunku do określonego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości albo w sytuacji, gdy decyzja podatkowa wymiarowa, tj. ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego, została zmieniona, uchylona lub stwierdzono jej nieważność, albo w sytuacji gdyby wnioskodawca nie był ani podatnikiem, ani posłańcem, tj. osobą przekazującą podatek ze środków podatnika. Zdaniem SKO na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego uprawniona była ocena organu I instancji, że dokonana przez skarżącą zapłata podatku od nieruchomości za wskazany okres, nastąpiła w imieniu R. LIMITED i doprowadziła do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przez zapłatę. Przede wszystkim z pisma skarżącej z dnia 28 listopada 2011 r. wynika, że składała deklaracje na podatek od nieruchomości w imieniu właściciela nieruchomości jako zarządca jego nieruchomości i w jego imieniu wpłacała również należny podatek od nieruchomości z tych deklaracji.

2.1. Skarżąca w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzji SKO zarzuciła naruszenie art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za styczeń 2012 r., w sytuacji gdy podmiot uiszczający podatek nie był podatnikiem podatku od nieruchomości, a więc nie był zobowiązany do jego zapłaty i jednocześnie brak było przepisu prawa pozwalającego w latach 2011- 2012 na zapłatę podatku w sposób skuteczny przez osobę trzecią.

2.2. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

2.3. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie miała uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r., sygn. akt I FPS 8/07, z której wynika, że nie stanowi nadpłaty wpłata dokonana nie przez podatnika. Zdaniem Sądu I instancji skarżąca nie będąc osobą wymienioną w art. 75 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej nie jest uprawniona do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty w niniejszej sprawie. Rozpoznając taki wniosek i prowadząc postępowanie w sprawie zwrotu nadpłaty organ w ocenie WSA w Łodzi dopuścił się naruszenia art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

3.1. Pełnomocnik organu w skardze kasacyjnej zaskarżył wyrok w całości, wnosząc o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwana dalej: "p.p.s.a.") zarzucono naruszenie:

  • art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie przez WSA w Łodzi, że jeśli określony podmiot prawa (w tym przypadku spółka komandytowo-akcyjna) działając w imieniu i na rzecz podatnika (w tym przypadku spółki prawa cypryjskiego) wpłaci podatek od nieruchomości to nie jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenia nadpłaty w tym podatku - a właściwe zastosowanie tego przepisu doprowadziłoby do oceny, że w przypadku gdy określony podmiot prawa (w tym przypadku spółka komandytowo-akcyjna) działając w imieniu i na rzecz podatnika (w tym przypadku spółki prawa cypryjskiego) wpłaci podatek od nieruchomości to jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku;
  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 151, art. 141 § 4 i art. 134 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 165a § 1w zw. z art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej poprzez ocenę, że w niniejszej sprawie należało odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzeni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »