Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

03.01.2019

NSA: To posiadacz samoistny a nie właściciel płaci podatek od nieruchomości

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym. Przepis ten kreuje więc pierwszeństwo obowiązku podatkowego samoistnego posiadacza nieruchomości przed jej właścicielem.

Teza

Wynikająca z art. 3 ust. 3 u.p.o.l. zasada pierwszeństwa obowiązku podatkowego samoistnego posiadacza nieruchomości przed jej właścicielem ma również zastosowanie w przypadku, gdy samoistnym posiadaczem nieruchomości jest jeden z jej współwłaścicieli, co powoduje, że określona w art. 3 ust. 4 u.p.o.l. zasada solidarności obowiązku podatkowego współwłaścicieli nie ma w tym przypadku zastosowania.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia WSA del. Mirosław Surma, Protokolant Joanna Legieć, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 48/15 w sprawie ze skargi G. K., R. S., A. O., B. O. i K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 14 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości od marca do grudnia 2012 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 14 listopada 2014 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia 15 lipca 2014 r., nr [...], 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz G. K. kwotę 2 759 (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę G. K., R. S., A. O., B. O. i K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od marca do grudnia roku 2012.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Prezydent C. decyzją z dnia 15.07.2014 r. określił solidarnie skarżącym oraz M. C., J. K. i Spółce Akcyjnej [...] z siedzibą w C. jako współwłaścicielom nieruchomości gruntowej o powierzchni 24.594 m2 zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2013 w kwocie 17.216 zł, stwierdzając, że nieruchomość ta jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wymienioną Spółkę.

W odwołaniu skarżący podnieśli, że przedmiotem opodatkowania są grunty rolne, które powinny być opodatkowane podatkiem rolnym, a ponadto ich wyłącznym użytkownikiem wbrew woli pozostałych współwłaścicieli jest Spółka, toteż współwłaściciele ci nie powinni być zobowiązani do zapłaty podatku na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości, jak współwłaściciel prowadzący działalność gospodarczą.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia 14.11.2014 r. decyzję Prezydenta C. utrzymało w mocy, wskazując, że za związane z działalnością gospodarczą uważa się grunty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy. Ponieważ współwłaścicielem gruntów, których opodatkowanie stanowi przedmiot sprawy, jest przedsiębiorca, a ponadto w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są one jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym, z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, przy czym obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach. Nie wykazano także, by grunt nie mógł być wykorzystywany w działalności gospodarczej ze względów technicznych.

W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżący zarzucili, że grunty w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane są niewłaściwie, gdyż powinny być uznane za grunty rolne i tak opodatkowane, że zastosowano stawkę podatku wyższą, niż maksymalna, że nie ustalono, czy nieruchomość może być wykorzystywana w działalności gospodarczej ze względów technicznych oraz że Spółka włada nieruchomością w sposób wyłączny, a pozostali współwłaściciele nie mają żadnego wpływu na sposób zagospodarowania gruntu, ale ponoszą tego finansowe skutki. Skarżący wskazali także, że w poprzednich latach podatkowych ich zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości były umarzane.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, , poz. 1287 ze zm.) organy podatkowe, dokonując wymiaru podatków, obowiązane są opierać się na danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, toteż ze względu na sklasyfikowanie gruntów stanowiących przedmiot opodatkowania jako rekreacyjno-wypoczynkowych, a nie rolnych, nie było podstaw do opodatkowania ich podatkiem rolnym – niezależnie od tego, że na mocy art. 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, innej, niż rolnicza. Zgodnie natomiast z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: u.p.o.l.) fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i opodatkowana stawką właściwą dla takiej działalności. Okoliczność, że nieruchomość stanowi współwłasność, na mocy art. 3 ust. 4 u.p.o.l. powoduje, iż obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach i nie ma znaczenia, że tylko jeden ze współwłaścicieli prowadzi z jej wykorzystaniem działalność gospodarczą. Zastosowana stawka podatkowa nie wykraczała poza granice wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz uchwały Rady Miasta C. z dnia 27.10..2011 r. Nr [...] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta C. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 272, poz. 4525). Nie ma możliwości opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem zróżnicowanych stawek lub stosownie do udziałów współwłaścicieli albo zgodnie z zakresem jej u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »