Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

25.05.2018

NSA: Szkody górnicze - opodatkowanie odsetek za zwłokę przy wypłacie odszkodowania

Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca podatkowy wyraźnie wskazuje przypadki, kiedy zwolnieniem podatkowym objęte są odsetki od należności głównej, ze względu na wyjątkowy charakter zwolnień podatkowych nie możne ich rozciągać na przypadki, w których zwolnieniem jest objęta tylko należność główna, a odsetki od niej jako zwolnione od opodatkowania wymienione już nie są.

Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca podatkowy wyraźnie wskazuje przypadki, kiedy zwolnieniem podatkowym objęte są odsetki od należności głównej, ze względu na wyjątkowy charakter zwolnień podatkowych nie możne ich rozciągać na przypadki, w których zwolnieniem jest objęta tylko należność główna, a odsetki od niej jako zwolnione od opodatkowania wymienione już nie są.

 

Teza

Odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3d u.p.d.o.f.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogusław Dauter, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1161/16 w sprawie ze skargi K. K. na interpretację Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. K. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K. K. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Wnioskiem z dnia 10.02.2016 r. skarżący zwrócił się o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podając, że jest właścicielem budynku mieszkalnego i innych zabudowań, które nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej i które uległy uszkodzeniu w związku z ruchem zakładu górniczego. Mocą wyroku sądu powszechnego otrzymał odszkodowanie, wypłacone na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.), a także odsetki za opóźnienie w wypłacie tego odszkodowania. Zadał pytanie, czy wypłacone mu odsetki objęte są zwolnieniem przedmiotowym, określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) – zajmując stanowisko, że podlegają one temu zwolnieniu ze względu na ich akcesoryjny charakter względem odszkodowania, co przemawia za tym, że winny być przypisane do tego samego źródła przychodów i dzielić los prawny świadczenia głównego.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 23.05.2016 r. uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wskazał, że na mocy art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. odszkodowania stanowią przychód podatkowy i co do zasady podlegają opodatkowaniu, a zwolnieniem podatkowym objęte są tylko w zakresie wskazanym w ustawie. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3d u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, ale nie odsetki za zwłokę w ich wypłacie, stanowiące świadczenie uboczne i należące do innego źródła przychodów. Jeżeli ustawodawca zamierza objąć zwolnieniem podatkowym także odsetki, wyraźnie wskazuje to w przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119 i pkt 130 u.p.d.o.f.).

W skardze na tę interpretację skarżący podniósł, że nie uwzględniono jego słusznego interesu oraz zarzucił naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. przez przyjęcie, że odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego stanowi inne źródło przychodów, niż samo odszkodowanie oraz naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 3d u.p.d.o.f. przez przyjęcie, że odsetki te nie są zwolnione z opodatkowania. Zauważył, że mają one charakter akcesoryjny w stosunku do odszkodowania i powinny być analogicznie traktowane pod względem podatkowym, w tym przypisane do tego samego źródła przychodów; powołał się także na wspierające jego argumentację wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.01.2014 r. (II FSK 289 i 290/12).

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że przytoczone przez skarżącego wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczyły innego zagadnienia prawnego, a mianowicie przypisania do tego samego źródła przychodów w postaci odpłatnego zbycia nieruchomości zarówno ceny sprzedaży, jak i odsetek, należnych za opóźnienie w zapłacie tej ceny, w sytuacji, gdy przychód ten w ogóle nie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu od daty nabycia zbytej nieruchomości; w sprawach tych nie chodziło więc o zakres zwolnienia podatkowego odsetek od należności głównej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 9.01.2007 r. (II FSK 36/06) i z dnia 29.01.2013 r. (II FSK 1062/11) uznał natomiast, że odsetki kwalifikować należy do innego źródła przychodów, niż należność główna z odpłatnego zbycia (wykupu) nieruchomości oraz wskazał, że ustawodawca podatkowy różnicuje pojęcia: "odszkodowanie" i "odsetki", co rzutuje na zakres zwolnienia podatkowego, którym objęte jest tylko odszkodowanie. Podzielając ten ostatni pogląd Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15.04.1991 r. (III CZP 21/91) opowiedział się za uznaniem odsetek za świadczenie akcesoryjne względem świadczenia głównego, ale tylko d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »