Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.02.2015

NSA. Szacowanie przychodu przy aporcie z agio

Możliwość odpowiedniego stosowania art. 14 ust 1-3 ustawy o CIT wynikająca z treści art. 12 ust 1 pkt 7 in fine dotyczy nie tylko możliwości określenia wartości rynkowej wnoszonego aportu lecz wartości obejmowanych udziałów, a więc przychodu podatkowego. Dlatego oba przepisy należy rozpatrywać łącznie. Dają one wówczas podstawę, a więc normę kompetencyjną, dla określenia realnej wartości przychodu podatkowego. Nie było by to możliwe bez porównania wartości nominalnej wyrażonej w cenie umownej z wartością rynkową zbywanych rzeczy i praw majątkowych. Możliwości takie dają przepisy art. 14 ust 1-3 ustawy przy zachowaniu reguł odpowiedniego ich stosowania.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. [...] S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 439/12 w sprawie ze skargi L. [...] S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. nr ITPB3/423-483a/11/AM w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od L. [...] S.A. z siedzibą w G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 439/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę L. [...] S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, we wniosku o udzielenie interpretacji strona skarżąca podała, że prowadzi podstawową działalność gospodarczą polegającą na wydobyciu ropy naftowej. Dodatkowo wnioskodawca jest również właścicielem statków holowników, które są wykorzystywane przez niego w podstawowej działalności gospodarczej. Zostały wprowadzone przez L. [...] do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyżej wskazane środki trwale zostały nabyte przez wnioskodawcę w 1991 r. L. [...] zamierza wnieść je jako wkład niepieniężny do spółki cypryjskiej.

W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym strona skarżąca zadała m. in. pytanie: czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych do spółki cypryjskiej, przychodem dla L. [...] będzie wartość nominalna udziałów objętych przez wnioskodawcę w spółce cypryjskiej, natomiast nie będzie przychodem dla L. [...] nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów spółki cypryjskiej objętych przez wnioskodawcę?

Zdaniem wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych do spółki cypryjskiej, przychodem dla L. [...] będzie wartość nominalna udziałów objętych przez wnioskodawcę w spółce cypryjskiej. Nie będzie natomiast przychodem dla L. [...] nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów spółki cypryjskiej objętych przez wnioskodawcę.

Minister Finansów wydał interpretację indywidualną w której uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe o ile nominalna wartość udziałów nie odbiega znacznie od wartości rynkowej środków trwałych. Zdaniem organu zasadą jest, że przychodem z objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) jest wartość nominalna udziałów objętych w zamian za ten wkład. Możliwość ustalenia przychodu w innej wysokości jest natomiast odstępstwem od tej zasady i uprawnienie przysługują właściwym organom podatkowym w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych udziałów, tj. wartość przedmiotu aportu określona w "cenie" jego zbycia, w sposób znaczny (dość duży, istotny, wyróżniający się) odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu i jednocześnie nie znajduje to uzasadnionych (opartych na obiektywnych racjach, podstawach) przyczyn. Organ podkreślił również, że ustalając czy mamy do czynienia ze znaczną różnic pomiędzy wartością nominalną udziałów i wartością przedmiotu wkładu należy rozważyć kwestię relacji wartości, jakie pojawiły się w związku z daną operacją objęcia udziałów. Ocena, czy w danym stanie faktycznym aport został wyceniony według wartości rynkowej, doszło do powstania "znacznej" różnicy wartości nominalnej udziałów oraz wartości rynkowej przedmiotu wkładu oraz czy istniały uzasadnione przyczyny jej powstania, pozostaje w gestii właściwego organu podatkowego.

2. Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa L. [...] złożył na skargę, zarzucając wydanie interpretacji z naruszeniem art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej "u.p.d.p.") w zw. z art. 14c § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "Ordynacja podatkowa") poprzez błędną wykładnię tych przepisów.

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku stwierdził, iż art. 14c §1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, przy czym od uzasadnienia prawnego można odstąpić, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Negatywna ocena stanowiska wnioskodawcy obliguje organ do wskazania stanowiska prawidłowego wraz z uzasadnieniem prawnym, co wynika z przepisu art. 14c §2 Ordynacji podatkowej. Równocześnie Sąd wskazał, iż przepisy Ordynacji podatkowej nie określają sposobu, w jaki organ powinien sformułować sentencję swojego rozstrzygnięcia, gdyż treść art. 14c Ordynacji podatkowej stanowi jedynie wskazówkę dla organu wydającego interpretację co do kierunków postępowania w zależności od tego, jak zostanie ocenione stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku. Sąd nie dostrzegł, aby rozstrzygnięcie Ministra Finansów zawarte w interpretacji zostało wydane z naruszeniem treści art. 14c Ordynacji podatkowej

Dokonując natomiast oceny prawidłowości stanowiska spółki dotyczącego kwestii uprawnienia organów podatkowych do weryfikacji przychodu na podstawie art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, Sąd nie podzielił stanowiska spółki, iż do przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 14 ust. 1 tej ustawy. Zdaniem Sądu pierwszej instancji treść art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., odsyłającego do stosowania art. 14 ust. 1-3 tej ustawy, nie daje podstaw do wyłączenia z zakresu odesłania części tego przepisu.

4. W skardze kasacyjnej pełnomocnik L. [...] wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku. W przypadku uznania, że w sprawie spełnione są przesłanki art. 188 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej "p.p.s.a.") wniesiono o uchylenie wyroku i merytoryczne rozpoznanie sprawy. W oparciu o art. 174 pkt 1 p.p.s.a. autor skargi kasacyjnej zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego tj. "art. 146 § 1 PPSA w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »