Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

04.12.2018

NSA. Świadczenia na etacie nie zawsze pozbawiają liniowego z działalności

Z uzasadnienia: Użyty w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT zwrot "odpowiadający czynnościom" należy odnosić do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (…) Nie będą tożsame czynności, które pokrywają się tylko w części (...) Brak tożsamości wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej, wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędziowie: NSA Sławomir Presnarowicz, WSA del. Wojciech Stachurski (sprawozdawca), Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Gl 1056/15 w sprawie ze skargi G. S. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2015 r. nr IBPBI/1/4511-263/15/BK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrok sądu pierwszej instancji.

Wyrokiem z dnia 5 maja 2016 r., sygn. I SA/Gl 1056/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu sprawy ze skargi G. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 maja 2015 r., nr IBPBI/1/4511-263/15/BK, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił zaskarżoną interpretację i orzekł o kosztach postępowania sądowego.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że G. S. (dalej jako: "Skarżąca") wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym według stawki 19% dochodów uzyskiwanych przez nią z prowadzonej działalności gospodarczej. Skarżąca wskazała, że jest specjalistą chorób dziecięcych zatrudnioną na podstawie stosunku pracy na stanowisku starszego asystenta na oddziale niemowlęcym szpitala klinicznego. Do jej obowiązków należy: staranne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów powierzonych jej opiece; prowadzenie badań fizykalnych; planowanie leczenia i diagnostyki pacjentów; uczestniczenie w obchodach oddziału niemowlęcego; udział w naradach lekarskich i zebraniach naukowych; zapisywanie leków w receptariuszach i przedstawianie ich do podpisu kierownikowi kliniki; udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów; wykonywanie zabiegów koniecznych w leczeniu i diagnostyce; przestrzeganie zasad etyczno-deontologicznych i sanitarno-epidemiologicznych. Oprócz tego, Skarżąca prowadzi prywatną praktykę lekarską. W jej ramach uzyskuje przychody z tytułu: udzielania porad medycznych w gabinecie pediatrycznym, dyżurów w punkcie całodobowej opieki zdrowotnej, pracy w poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dyżurów kontraktowych w tym samym szpitalu, w którym jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zajmuje się przyjmowaniem na różne odcinki kliniki pediatrii pacjentów skierowanych w trybie nagłym, zakładaniem dla nich historii choroby, zlecaniem badań laboratoryjnych i leczeniem w zależności od wyników badania fizykalnego. Pod nieobecność etatowego okulisty wykonuje także badania dna oka (posiada specjalizację z okulistyki). Pod opieką Skarżącej są pacjenci wszystkich odcinków kliniki, jest ona zobowiązana do interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Skarżąca zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy prowadzona przez nią działalność gospodarcza, obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych może być opodatkowana podatkiem liniowym według stawki 19% na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej jako: "u.p.d.o.f.").

Zdaniem Skarżącej taka możliwość jej przysługuje, bowiem z art. 9a ust. 1-3 u.p.d.o.f. wynika, że dopuszczalne jest opodatkowanie podatkiem liniowym przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te różnią się od tych, które są wykonywane w ramach stosunku pracy, a taka sytuacja zachodzi w jej przypadku.

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie podzielił stanowiska Skarżącej. Organ wskazał, że w świetle art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym. Organ podkreślił, że istotne jest faktyczne wykonywanie tożsamych czynności, a nie ich nazewnictwo. Organ wskazał na oświadczenie Skarżącej, z którego wywiódł, że stosunek pracy nie obejmuje tylko niektórych czynności wykonywanych w ramach dyżurów kontraktowych.

W skardze złożonej na powyższą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Skarżąca podniosła zarzut naruszenia art. 9a ust. 3 u.p.d.of., poprzez uznanie, że wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej i podtrzymał argumentację wyrażoną w zaskarżonej interpretacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację i orzekł o kosztach postępowania sądowego.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w rozumieniu art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. czynności, które pokrywają się tylko w części, nie można uznać za tożsame. Specyfika zawodu lekarza zawsze będzie związana z powielaniem pewnych czynności. Samo wykonywanie tych czynności przez lekarza, zarówno w roli pracownika, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, na rzecz tego samego szpitala, nie przesądza o zaistnieniu przesłanki wyłączającej opodatkowanie podatkiem liniowym. Leczenie szpitalne i dyżury kontraktowe, mimo podobieństw procedur, działań i środków leczniczych zawierających się w czynności "leczenia" nie są tożsame. Zakres tych czynności określa treść stosunku pracy.

2. Skarga kasacyjna.

<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »