NSA. Stawka VAT na napoje zawierające kawę

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 31 pkt 2 załącznika nr 10 do tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. należy interpretować w ten sposób, że preferencyjna stawka podatku VAT nie ma zastosowania do sprzedaży napojów zawierających tłuszcz mlekowy, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest ekstrakt z kawy, niezależnie od jego udziału procentowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Roman Wiatrowski (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Dagmara Dominik-Ogińska, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2373/13 w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżony wyrok,
2) oddala skargę,
3) zasądza od O. S.A. z siedzibą w P. na rzecz Ministra Finansów kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 10 lutego 2014 r., sygn. akt: III SA/Wa 2373/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi O. S.A. z siedzibą w P. (dalej: "spółka", "skarżąca") uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził na rzecz strony zwrot kosztów postępowania sądowego.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje na swoich stacjach benzynowych różnego rodzaju produkty spożywcze. Jednym z nich są napoje mleczne o smaku kawy. Jednocześnie wyjaśniła, że nie jest ona producentem tego typu napojów tylko kupuje gotowy produkt i następnie odsprzedaje go na swoich stacjach paliw. Wskazała także, że tego typu napoje mleczne mają najczęściej postać niewielkich puszek i są przechowywane w lodówkach. Ponadto, mają one różnego rodzaju smaki np. kawy cappuccino czy kawy z aromatem waniliowym. Niemniej jednak, niezależnie od smaku jaki posiada dany napój mleczny, ich skład surowcowy jest taki sam, różni się jedynie proporcją poszczególnych składników i ewentualnie dodatkiem aromatów smakowych. Produkt jest wytwarzany na bazie ekstraktu kawowego. Nie zwiera naparu kawy i jest klasyfikowany do grupowania PKWiU 2008 - 11.07.19.0.

We wniosku tym skarżąca wskazała, że do dnia 1 kwietnia 2013 r. na tego typu napoje o smaku kawy stosowała stawkę VAT 5%. Możliwość stosowania obniżonej stawki VAT dawał załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 - dalej "ustawa o VAT") poz. 31 w związku z art. 41 ust. 2a tejże ustawy. Pozycja 31 w pkt 2, zawierała warunek, że dla zastosowania stawki VAT 5% napój musi zawierać tłuszcz mlekowy. Przedmiotowe napoje są napojami mlecznymi, zawierającymi tłuszcz mlekowy.

Podniosła następnie, że na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 - dalej: "ustawa zmieniająca") z dniem 1 kwietnia 2013 r. zapis poz. 31 załącznika 10 uległ zmianie. Obecnie prawo do zastosowania stawki VAT 5% zostało zawężone do napojów zawierających tłuszcz mlekowy z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

1.3. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego skarżąca wystąpiła z następującym pytaniem: czy w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej stawka VAT na napoje mleczne o smaku kawy, takie jak opisane w stanie faktycznym, od 1 kwietnia 2013 r. ulega zmianie, czy w dalszym ciągu może być stosowana stawka VAT 5%.

Zdaniem skarżącej fakt wejścia w życie ustawy zmieniającej nie wpływa na wzrost opodatkowania napojów mlecznych o smaku kawy, które nie zawierają naparu kawy tylko ekstrakt kawowy, i w dalszym ciągu pozostaje ona na poziomie 5%. Odwołując się do słownikowych pojęć “napar", “ekstrakt" i “ekstrakcja" stwierdziła, że nie sposób uznać, że opisane w stanie faktycznym napoje mleczne o smaku kawy zawierają napar kawy tylko jest to ekstrakt kawowy, który jest produktem innego rodzaju. Zdaniem skarżącej z brzmienia ustawy zmieniającej oraz poz. 31 załącznika nr 10 ustawy o VAT w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że ustawodawca chciał wyłączyć z niższej stawki opodatkowania napoje mleczne zawierające napar kawy a nie wszystkie napoje mleczne o smaku kawy. Zwróciła także uwagę, że w ustawie został wskazany czynnik obecności w napoju mlecznym naparu kawy jako jedyne kryterium dla zastosowania bądź nie obniżonej stawki VAT na tę grupę napojów. Wskazała również, że wyłącznie zawartość w napoju mlecznym naparu kawy wyklucza możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT 5%. Na potwierdzenie swojego stanowiska przywołała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 marca 2013 r.

1.4. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2013 r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

Zdaniem organu powołany w ustawie zmieniającej zapis (poz. 31 załącznika nr 10 ustawy) jednoznacznie wskazuje, że sprzedaż kawy, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, nie korzysta z preferencji w zakresie podatku od towarów i usług i co do zasady, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Organ odnosząc się do słownikowego znaczenia pojęcia "kawa" i "ekstrakt" oraz do synonimów pojęć "napar" i "ekstrakt" stwierdził, że w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest napój, w skład którego wchodzi ekstrakt z kawy, niezależnie od udziału procentowego, preferencyjna stawka podatku nie znajdzie zastosowania. Zdaniem organu ekstrakt kawowy jest niczym innym jak zagęszczoną esencją/wywarem z kawy, czyli naparem powstałym na bazie kawy. Tym samym, w ocenie organu, w sprawie tej nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w pozycji 31 załącznika nr 10 do ustawy a zatem sprzedawane przez skarżącą napoje mleczne o smaku kawy, w skład których wchodzi ekstrakt z kawy nie będą podlegać opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku VAT lecz stawką podstawową w wysokości 23% w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a ustawy.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. Skarżąca, po wezwaniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji. Skarżąca zarzuciła jej naruszenie: art. 41 ust. 2a w związku z poz. 31 pkt 2 Załącznika nr 10 ustawy zmieniającej, poprzez błędne jego zastosowanie.

2.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, wniósł o jej oddalenie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

Sąd na wstępie przypomniał, że pod poz. 31 pkt 2 załącznika nr 10 do ustawy zmieniającej, jako towary opodatkowane stawką 5%, wskazano pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju (ex 11.07.19.0 PKWiU z 2008 r.). Sąd mając na uwadze projekt zmian ustawy o VAT dokonanych ustawą zmieniającą stwierdził, że nie można jednak za jedynie doprecyzowującą uznać zmiany treści przepisu polegającej na tym, że w załączniku nr 10 do ustawy o VAT w miejsce pozycji "wyłącznie niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy" wprowadza się zapis "zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju". W ocenie Sądu powyższe świadczy o ewidentnym ograniczeniu zakresu przedmiotowego towarów objętych poz. 31 pkt 2 ww. załącznika.

WSA mając powyższe na względzie zaakcentował, że skoro w przepisie z zastosowania obniżonej stawki podatku VAT wyłączono tylko określone napoje przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar kawy, to tej treści nie można lekceważyć w procesie rekonstrukcji normy prawnej z interpretowanego przepisu. Można bowiem (i należy) odróżnić napoje sporządzane z wykorzystaniem naparu kawy od tych sporządzanych z wykorzystaniem ekstraktu z niej. Sąd podzielił zatem stanowisko skarżącej, że napar to płyn otrzymywany przez zalanie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »