Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

27.09.2016

NSA. Sprzedaż nieruchomości: Dla wystąpienia przychodu wystarczy samo zawarcie umowy

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odwołuje się do wymagalności ceny określonej w umowie polegającej na tym, że wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności, czyli w przypadku umowy sprzedaży możność żądania przez sprzedawcę zapłaty określonej kwoty na jego rzecz - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Bogdan Lubiński, WSA del. Jacek Niedzielski, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1919/13 w sprawie ze skargi C. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od C. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1.1.Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1919/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę C. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

1.2. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 31 maja 2013 r. określono Skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. na zasadach ogólnych oraz w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2007 r. Organ I instancji podał, że Skarżąca wraz z innymi osobami na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 października 2007 r. dokonała sprzedaży w odpowiednich udziałach, niezabudowanej działki nr 7 o powierzchni 2,3223 ha położonej we W. na rzecz Spółki z o.o., za ustaloną w umowie kwotę 20.900.000 zł. Strona dokonała zbycia udziału stanowiącego 1/9 część tej nieruchomości. Z zawartej umowy sprzedaży wynikało, że cena wynosi 20.900.000 zł, z czego nabywca wypłacił kwotę 20.000.000 zł (część strony to 2.222.222 zł), w dwóch ratach - 4.000.000 zł w dniu 31 sierpnia 2008 r., oraz 16.000.000 zł zdeponowaną u notariusza, przelano na konta sprzedających w dniu podpisania aktu notarialnego. W umowie ustalono, że obowiązek zapłaty dalszej kwoty 500.000 zł lub 900.000 zł powstanie w przypadku uzyskania przez nabywcę ostatecznej i prawomocnej decyzji udzielającej jej pozwolenia na budowę na zakupionej nieruchomości zespołu wielomieszkaniowego wraz z infrastrukturą, przy czym wysokość dalszej części ceny uzależniona została od wskaźnika zabudowy wynikającego z przyszłej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku wskaźnika o niższej wartości wypłacona zostanie kwota 500.000 zł (dla strony 55.556 zł), jeżeli wskaźnik wykaże wyższą wartość - dalsza część ceny wyniesie 900.000 zł (dla strony kwota 100.000 zł). Dalsza część ceny nie została wypłacona. Uzyskany przez stronę dochód podlegał opodatkowaniu w wysokości 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Strona wykazała podatek dochodowy w wysokości 1.282 zł, co nie zostało zakwestionowane oraz zryczałtowany podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości 422.222 zł, zapłacony w dniu 30 kwietnia 2008 r., obliczony od kwoty faktycznie wypłaconej przez nabywcę. Strona wyjaśniła, że kupujący ze względu na obiektywne czynniki nie może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie budowlane, w związku z czym nie jest możliwe ostateczne rozliczenia transakcji. Organ I instancji zakwestionował zeznanie strony w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i określił je na kwotę 441.222 zł powołując się na przepis art. 11 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej zwana: "u.p.d.o.f.") uznając, iż przychodem strony była kwota wykazana w akcie notarialnym w wysokości 2.322.222 zł, co skutkowało wyższym od zadeklarowanego podatkiem. Od powyższego rozstrzygnięcia wywiedzione zostało odwołanie.

1.3. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu decyzją z dnia 20 sierpnia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wskazał, iż sporna jest kwestia przychodu z tytułu zbycia nieruchomości, a więc jego wysokość stanowiąca podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Organ podkreślił, że zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. ze względu na treść art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1316 ze zm.). Wskazał na przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8) lit. a - c, art. 30e, art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. podnosząc, że przepis art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. wprowadza w stosunku do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości zasadę memoriałową, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego czy podatnik otrzymał do dyspozycji pieniądze lub wartości. Odpłatne zbycie nieruchomości dla potrzeb podatku dochodowego jest źródłem przychodu, który odpowiada wartości nieruchomości wyrażonej w cenie określonej w umowie. Dla celów podatkowych nie ma znaczenia czy określona w umowie cena została zapłacona i kiedy. Nie ulega wątpliwości, że uzyskanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, do którego doszło w dniu 12 października 2007 r. nastąpiło w dacie zawarcia umowy dotyczącej zbycia prawa. Organ wskazał, że powstanie skutków prawnych w związku ze zbyciem nieruchomości związane jest dopiero z umową przenoszącą własność, a nie z umową warunkową. Zdaniem organu nie można także nakładać na organ podatkowy obowiązku doszukiwania się niejednoznacznych, spodziewanych przez stronę treści. Termin zapłaty pozostałej kwoty - 500.000 lub 900.000 zł, jest powiązany z określonym faktem - doręczeniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej. Organ nie wiązał tego ustalenia z wysokością ceny transakcji, gdyż jednoznacznie określona w umowie cena kształtowała wysokość zobowiązania podatkowego, niezależnie od tego kiedy i w jakich kwotach została zapłacona. Organ odwoławczy zaznaczył, że nie może odczytywać sensu zawartego aktu notarialnego w inny sposób niż wynika to z jego brzmienia.

2.1. W skardze od powyższej decyzji Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. przez wykładnię, z której wynika, że przychodem ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »