NSA: Sprzedaż gruntu rolnego - stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego

Z uzasadnienia: Dla ustalenia, czy grunt utracił charakter rolny w związku z jego sprzedażą, miarodajny jest dzień sprzedaży. Przy czym chodzi tu o każdy związek, w następstwie którego grunty tracą swój charakter rolny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Przyjęcie dnia sprzedaży jako decydującego dla oceny wystąpienia tej przesłanki przesądza także o tym, że badając jej wystąpienie należy uwzględnić wszystkie okoliczności dotyczące przeznaczenia gruntu, znane na dzień dokonania transakcji. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. sygn. akt I SA/Po 644/15 w sprawie ze skargi E.O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za 2009 r. 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od E.O. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu kwotę 3.600 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 644/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę E.O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za 2009 r.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Decyzją z dnia 15 października 2014 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w P. określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za 2009r. w kwocie 116.653,00 zł.

Przedstawiając przebieg postępowania organ wyjaśnił, że aktem notarialnym z dnia 29 lipca 2008 r. skarżący nabył za kwotę 1.500.000,00 zł od M.B. o ½ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości C., gmina K., stanowiącej działkę gruntu numer 218/2 o powierzchni 5,85 ha. Z aktu notarialnego wynika ponadto, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym i na obszarze, na którym jest położona, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W umowie sprzedaży skarżący oświadczył, że zakupiona nieruchomość zostanie włączona w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego.

Następnie w dniu 21 lipca 2009 r. skarżący wraz z M.B. podpisali warunkową umowę sprzedaży ww. nieruchomości, sporządzoną w formie aktu notarialnego na rzecz B. Spółka Akcyjna. W umowie wskazano, że nieruchomość będzie wykorzystywana przez kupującego na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a nabywane grunty nie utracą charakteru rolnego, bowiem nadal stanowić będą gospodarstwo rolne.

Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 4.241.250,00 zł, to jest po 2.120.625,00 zł za każdy udział wynoszący połowę.

Prawa własności w przedmiotowej nieruchomości, zostały przeniesione na B. Spółkę Akcyjną aktem notarialnym z dnia 9 września 2009 r. Transakcja poddana została weryfikacji przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w P., który postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2014 r. wszczął wobec E.O. postępowanie podatkowe, w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za rok 2009. Organ pierwszej instancji stwierdził, że w sprawie, nie znajduje zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.): dalej : u.p.d.o.f.)

Po rozpoznaniu odwołania skarżącego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu decyzją z dnia 27 stycznia 2015 r. utrzymał w mocy powyższe rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, że podatnik miał świadomość, iż w związku z dokonaną transakcją przedmiotowa nieruchomość utraci charakter rolny. Z akt sprawy wynika bowiem, że E.O. wraz z M.B. (współwłaścicielem nieruchomości) w dniu 15 czerwca 2009 r., tj. przed przystąpieniem do warunkowej umowy sprzedaży, wystąpili do Burmistrza Gminy K. o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przewidzianej do realizacji w C. przy ulicy L. na działce z obrębu C. nr ew. [...]. Postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. [...], ob. C., Gm. K., zostało wszczęte przez Urząd Miejski w K. postanowieniem z dnia 18 czerwca 2009 r., czyli również przed przystąpieniem do sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji powyższego Burmistrz Gminy K. w decyzji z dnia 15 września 2009 r. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 2 budynków garażowych wolnostojących, 1 budynku wolnostojącego - przedszkole z placem zabaw, 3 budynków na cele handlowe, wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zespołu mieszkaniowego na działce nr ew. 218/2 w C., gm. K. Zdaniem organu zamiarem kupującego nie było prowadzenie gospodarstwa rolnego na zakupionych gruntach, a podatnik miał pełną świadomość, że sprzedawana nieruchomość stanowić będzie działki budowlane. W przedmiotowej sprawie nabywcą była Spółka Akcyjna B. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 czerwca 2007 r. MSiG 129/2007 poz. 84819, przedmiotem działalności tej Spółki było m.in.: zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Organ uznał, że na dzień sprzedaży nieruchomości, tj. 21 lipca 2009 r. podatnik, jako członek organu nadzoru Spółki I.Spółka Akcyjna (wcześniej BALTIC I. Spółka Akcyjna), będącej stroną kupującą, posiadał pełną wiedzę o przedmiocie działalności firmy oraz planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym odnośnie sprzedawanej nieruchomości.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarżący zarzucił naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że w przedstawionym stanie faktycznym skarżącemu nie przysługiwało zwolnienie przedmiotowe związane ze zbyciem gospodarstwa rolnego.

Odpowiadając na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wniósł o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalając skargę wskazał, że ustalenia przedstawione w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego pozwoliły na dokonanie oceny, czy skarżący spełnił warunki uzasadniające zastosowanie zwolnienia podatkowego z art. 21 ust.1 pkt 28 u.p.d.o.f. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz dokonana ocena prawna wskazują jednoznacznie, że zbyta przez skarżącego działka gruntu utraciła swój rolny charakter w związku z dokonaną sprzedażą, a podatnik miał świadomość, że w związku z dokonaną transakcją przedmiotowa nieruchomość utraci charakter rolny. Wskazano, że podatnik miał pełną świadomość, że sprzedawana nieruchomość stanowić będzie działki budowlane. Ponadto, w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przeznaczenie nabytego gruntu może wynikać z zakresu tej działalności.

Od powyższego wyroku pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną, w której zarzucił na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) naruszenie prawa materialnego:

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na nieuwzględnieniu skargi przez WSA w Poznaniu, uznając że stanowisko organów skarbowych w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe, a skarżącemu nie przysługiwało zwolnienie przedmiotowe związane ze zbyciem gospodarstwa rolnego, pomimo tego, że:

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »