Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.03.2017

NSA. Spóźniona deklaracja nie uchroni przed sankcyjnym 20-proc. PCC

Z uzasadnienia: Stawka określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki. Z zastosowania tej stawki nie zwalnia nawet samo uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% w sytuacji, gdy nie wynikał on ze skutecznie złożonej deklaracji podatkowej. Taka zapłata nie może zostać bowiem uznana za zapłatę "należnego podatku".

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia WSA del. Alina Rzepecka (sprawozdawca), Protokolant Anna Świech, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 630/14 w sprawie ze skargi P. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od P. W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi kwotę 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 630/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (zw. dalej: WSA, Sądem I instancji) oddalił skargę P. W. (zw. dalej skarżącym, stroną) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (zw. dalej: Dyrektorem IS, organem odwoławczym, organem II instancji) z 21 marca 2014 r., w przedmiocie ustalenia podstawy obliczenia podatku i określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego przyjętego przez Sąd I instancji wynikało, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. (zw. dalej: Naczelnikiem US) uznając, że opodatkowania pożyczki zawartej 1 lipca 2009 r. dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego oraz po upływie terminu do jej opodatkowania stwierdził, że spełniona została przesłanka określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649; zw. dalej: u.p.c.c.). W konsekwencji, decyzją z 7 stycznia 2014 r. określił wg stawki 20% zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 90.000 zł, precyzując, że po uiszczeniu przez stronę kwoty 9.000 zł do zapłaty pozostaje 81.000 zł.

W treści tego orzeczenia wskazano, że postanowieniem z 23 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L., wszczął wobec skarżącego postępowanie kontrolne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. W jego toku skarżący wskazał, że w 2009 r. dofinansowywał prowadzoną działalność gospodarczą z własnych środków pieniężnych, pozyskanych z prywatnych pożyczek w łącznej wysokości 1 100 000 zł, w tym umowy pożyczki udzielonej 1 lipca 2009 r. przez S. T. w kwocie 450.000 zł., na dowód czego 3 czerwca 2013 r. przedłożył umowę ww. pożyczki. Wcześniej, 9 maja 2013 r., skarżący złożył deklarację PCC-3, w której ujawnił wspomnianą pożyczkę oraz uiścił od niej podatek w wysokości 9.000 zł, obliczony wg stawki 2% wraz z należnymi odsetkami.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor IS decyzją z 21 marca 2014 r. uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji w całości i ustalił skarżącemu na kwotę 430.000 zł. podstawę obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki zawartej 1 lipca 2009 r. oraz określił wysokość zobowiązania w tym podatku na kwotę 86.000 zł. Organ nie podzielił zarzutów strony kwestionujących zasadność zastosowania 20% stawki sankcyjnej. Uznał natomiast zasadność zastosowania w niniejszej sprawie zwolnienia podatkowego określonego w art. 9 pkt 10 lit. d u.p.c.c. zwalniającego od podatku pożyczki do 5.000 zł od jednego podmiotu i do 25.000 zł od wielu podmiotów- w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, co skutkowało koniecznością uchylenia decyzji organu I instancji i ustaleniem podstawy opodatkowania w wysokości 430.000 zł oraz 20% podatku od tej wartości w wysokości 86.000 zł., W skardze na decyzję skarżący zarzucił naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c., a także: art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 oraz art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

WSA stwierdził, że z art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. wynika, że dla zastosowania sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych istotne jest, aby na fakt otrzymania pożyczki powołał się sam podatnik i to w jednej z sytuacji wskazanych w tym przepisie, a mianowicie przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku: czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego. Przez owo "powołanie się" należy rozumieć wszelkie działania podatnika prowadzące do ujawnienia pożyczki, niezależnie od ich charakteru oraz formy, w jakiej są podejmowane. Zdaniem Sądu złożenie przez podatnika przed organem podatkowym, bądź organem kontroli skarbowej, oświadczenia, że otrzymał pożyczkę, od której nie został zapłacony należny podatek, w jednej z sytuacji opisanych w art. 7 ust. 5 u.p.c.c., stanowi "powołanie się" przez podatnika na fakt otrzymania pożyczki.

W ocenie Sądu organy podatkowe w sposób prawidłowy przeprowadziły postępowanie dowodowe, podjęły wszelkie czynności niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został poddany wszechstronnej i wnikliwej analizie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W skardze kasacyjnej skarżący zaskarżył wyrok WSA w całości zarzucając naruszenie:

  1. prawa materialnego (art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej "p.p.s.a.") poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, tj.: art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.,
  2. przepisów postępowania (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 135 p.p.s.a. w związki z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c p.p.s.a. w związku z art. 184, art. 32 Konstytucji RP oraz art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. (w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych - Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.; dalej "p.u.s.a."), poprzez ich niezastosowanie, wbrew obowiązkowi wynikającemu wprost z ustawy, a w wyniku tego zaakceptowanie przez WSA (sanowanie) rażącego naruszenia przez organy skarbowe obu instancji przepisów postępowania znajdujących się w szczególności w art. 121, art. 122, art. 187, art. 191 Ordynacji podatkowej, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »