Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

03.06.2019

NSA. Sporadyczne korepetycje nie są działalnością gospodarczą

Z uzasadnienia: Skarżąca wskazała na zamiar sporadycznego udzielania korepetycji, co nie pozwala na uznanie, że tego rodzaju działalności może zostać przypisany zorganizowany i ciągły charakter. Nie bez znaczenia jest też to, że udzielanie korepetycji będzie działalnością prowadzoną jedynie ubocznie, na marginesie zaangażowania naukowo-dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich (...) o ile w innym stanie faktycznym, udzielanie korepetycji mogłoby zostać potraktowane jako zorganizowana i ciągła pozarolnicza działalność gospodarcza, o tyle okoliczności zaprezentowane przez skarżącą we wniosku wykluczają taką kwalifikację przychodów.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędziowie: NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), WSA del. Mirosław Surma, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 944/16 w sprawie ze skargi A.C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 21 października 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 944/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę A.C. i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 18 maja 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku minister zarzucił na podstawie art. 174 pkt 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018, poz. 1302 ze zm., dalej: p.p.s.a.) naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 134 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 57a tej ustawy przez wyjście przez sąd poza zakres zaskarżenia i uchylenie interpretacji na skutek naruszeń prawa, których skarżąca nie podniosła w skierowanej do sądu skardze.

Na podstawie art. 174 pkt 1) p.p.s.a. zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 5a pkt 6) i art. 5b ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) i art. 13 pkt 2) u.p.d.o.f. przez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, udzielanie przez skarżącą korepetycji może być kwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście, podczas gdy przychody osiągane z tego źródła należy zaliczyć do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi, ewentualnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi administracyjnemu pierwszej instancji, a także zasądzenie na rzecz organu od skarżącej zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlega oddaleniu.

Odnośnie do zarzutów naruszenia norm proceduralnych, wskazać należy, że minister upatruje uchybienia nakazowi sformułowanemu w art. 57a p.p.s.a. w powołaniu przez sąd - jako przyczyny uchylenia interpretacji indywidualnej - naruszenia przez organ art. 2a o.p., którego to przepisu skarżąca nie zarzucała w skardze. Zarzut ten jest oczywiście chybiony, bowiem wskazany przepis stanowi ogólną zasadę prawa podatkowego, która ma szczególne znaczenie w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej. Istotą sporu sądowoadministracyjnego powstającego na skutek zaskarżenia interpretacji indywidualnej jest, co do zasady, prawidłowość dokonanej przez organ wykładni norm materialnoprawnych. Odwołanie się przez sąd przy dokonywaniu kontroli legalności interpretacji indywidualnej do zasady in dubio pro tributario - jako dyrektywy ukierunkowującej każdy proces interpretacji norm prawa podatkowego - jest zatem dopuszczalne (por. uwagi zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15). Zaznaczyć przede wszystkim jednak należy, że w zaskarżonym wyroku przepis art. 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »