Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.11.2016

NSA. Spłata kredytu i odsetek a podatek od sprzedaży nieruchomości

Spłata kredytu i odsetek, zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie stanowi ani kosztu nabycia nieruchomości w świetle art. 22 ust. 6c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie jest celem mieszkaniowym w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 tej ustawy., a zatem nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 131 powołanej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Alina Rzepecka, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 2192/13 w sprawie ze skargi L. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 30 października 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od L. Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie kwotę 900 (słownie: dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r. o sygn. I SA/Kr 2192/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę L. Z. (dalej: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie (dalej: Dyrektor IS) z dnia 30 października 2013 r. o nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny (podobnie jak inne powoływane w uzasadnieniu orzeczenia) na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Krakowie).

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Krakowie podał, że skarżąca aktem notarialnym z dnia 26 marca 2009 r. za cenę 174.000 zł nabyła lokal mieszkalny położony w J. na osiedlu W. [...]. Następnie aktem notarialnym z dnia 7 grudnia 2010 r. skarżąca sprzedała tę nieruchomość za cenę 230.000 zł. W złożonym w dniu 28 kwietnia 2011 r. zeznaniu podatkowym PIT-39 za rok 2010 skarżąca wykazała m.in. kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.) w wysokości 28.898,33 zł, podatek obliczony zgodnie z art. 30e u.p.d.o.f. w kwocie 4.414,81 zł oraz podatek należny w kwocie 4.142 zł. W dniu 29 maja 2013 r., ustosunkowując się do protokołu z dnia 15 maja 2013 r. z czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania sprzedaży, skarżąca złożyła korektę zeznania, w której określiła kwotę dochodu zwolnionego w wysokości 30.708,98 zł, podatek należny - 3.798 zł oraz wniosła o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 344 zł.

Decyzją z dnia 5 sierpnia 2013 r. o nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. (dalej: organ pierwszej instancji) określił skarżącej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 9.217 zł od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji podał, że w kwocie wykazanego dochodu jako zwolnionego z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych (28.898,33 zł) skarżąca prawidłowo ujęła jedynie kwotę 9.932,09 zł jaką wydała na cele mieszkaniowe - remont własnego mieszkania. Nie uznał kwoty 320,88 zł na zakup folii malarskich, pędzli, kuwet, taśmy malarskiej, siatki ściernej, karniszy. Pozostała kwota 18.966,24 zł (28.898,33 zł - 9.932,09 zł) wynikała z ujęcia przez skarżącą w zeznaniu kwoty odsetek od kredytu zaciągniętego przez nią na zakup sprzedawanej nieruchomości - za okres kiedy jeszcze posiadała to mieszkanie, tj. 20 marca 2009 r. - 7 grudnia 2010 r. - jako poniesionej na własny cel mieszkaniowy. Zdaniem organu pierwszej instancji tego typu wydatki nie mogły uprawniać do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Skarżąca już bowiem ujęła te wydatki wcześniej, pomniejszając przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania. Wobec tego w rozpatrywanej sprawie nie można było zaliczyć spłaty kredytu wraz z odsetkami finansującego sprzedawany lokal do wydatków na cele mieszkaniowe. Uwzględnienie stanowiska skarżącej oznaczałoby dwukrotne odliczenie przez nią tych samych wydatków - raz przy pomniejszeniu przychodów, a drugi przy pomniejszeniu podstawy opodatkowania jako dochodu zwolnionego z opodatkowania.

2.2. Skarżąca wniosła odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji, zarzucając jej, że bez znaczenia pozostaje, czy kredyt zaciągnięty został na zbywaną nieruchomość czy też na inną inwestycję mieszkaniową, która służyła zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Na uzasadnienie swojego stanowiska powołała instrukcję Ministra Finansów "Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości", interpretacje indywidualne oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2.3. Decyzją z dnia 30 października 2013 r. Dyrektor IS utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu powtórzone zostały ustalenia faktyczne oraz argumentacja prawna zaprezentowana w decyzji organu pierwszej instancji. Odwołując się do art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. stwierdził, że skarżąca nie może dwukrotnie odliczyć tych samych wydatków, a spłata kredytu zaciągniętego wcześniej na zakup sprzedanego mieszkania nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Dyrektor IS nie znalazł podstaw do uwzględnienia w rozpatrywanej sprawie uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 4 grudnia 2012 r., II FPS 3/12, stwierdzając, że uchwała ta odnosi się do stanu prawnego obowiązującego w latach 2004-2006.

3. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.

3.1. Na ww. decyzję skarżąca wniosła skargę do WSA w Krakowie, w której sformułowała wniosek o uchylenie decyzji obu instancji, podnosząc zarzut naruszenia: (1) art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f. poprzez błędną wykładnię; (2) art. 21 ust. 30 u.p.d.o.f. poprzez błędną wykładnię; (3) art. 210 § 1 pkt 5 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: o.p.) poprzez brak rozstrzygnięcia wniosku o stwierdzenie nadpłaty; (4) art. 120 i art. 121 § 1 o.p. poprzez przeprowadzenie postępowania z naruszeniem naczelnych zasad.

3.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

4.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołując się do art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. stwierdził, że w przypadku wydatków mieszkaniowych chodzi o wydatki na inne nieruchomości mieszkaniowe niż zbywana nieruchomość - konstrukcja i cel art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. polega bowiem na umożliwieniu odliczenia osobom, które poprzez dalsze wydatki, zaspokajają swoje cele mieszkaniowe. Stwierdził również, że nielogicznym byłoby i sprzecznym z celem, dla którego został wprowadzony przepis, podwójne odliczanie wydatków na nabycie nieruchomości (w ramach kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.) oraz odliczanie praktycznie tych samych wydatków na zakup sprzedawanej nieruchomości jako wydatków mieszkaniowych w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji uzna...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »