NSA. Solidarna odpowiedzialność tylko po doręczeniu decyzji

W przypadku wielości podmiotów solidarnie zobowiązanych podatkowo, tak jak ma to miejsce w podatku od nieruchomości stosownie do treści przepisów art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powstanie zobowiązania podatkowego w danym podatku ma miejsce jedynie wówczas, gdy decyzja podatkowa zostanie doręczona wszystkim na których ciąży solidarny obowiązek podatkowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Jacek Niedzielski, Protokolant Bernadetta Pręgowska, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 1361/14 w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 21 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1361/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (dalej: "WSA") po rozpoznaniu skargi J. R. (dalej: "Skarżąca") uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (dalej: "SKO") z dnia 21 października 2014 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. Podstawą powyższego orzeczenia był art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że decyzją z dnia 27 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta Z. (dalej: "organ I instancji") ustalił solidarnie współwłaścicielom podatek od nieruchomości za 2008 r. w kwocie 22.713,00 zł. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że powierzchnia budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu ustalona została na podstawie informacji złożonych przez Państwa U. w 2013 r. lub danych z ewidencji gruntów.

Po rozpoznaniu odwołań od powyższej decyzji SKO decyzją z dnia 21 października 2014 r.: 1. uchyliło decyzję organu I instancji w całości; 2. ustaliło Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (Z., ul. D.) za 2008 r. w wysokości 22.713,00 zł; 3. umorzyło postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (Z. ul. D.) za 2008 r. w stosunku do: M. U. i J. U., A. G., W. K., U. Z., W. R. i L. G. W uzasadnieniu wskazano, że podstawową kwestią w przedmiotowej sprawie była odpowiedź na pytanie, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości położonej w Z. przy ul. D. SKO zwróciło uwagę, że działania organu I instancji nie doprowadziły do ustalenia wszystkich aktualnych współwłaścicieli opodatkowanej nieruchomości. Przed ustaleniem zobowiązania podatkowego konkretnym osobom, organ I instancji winien dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia tożsamości wszystkich właścicieli nieruchomości, na których ciąży obowiązek podatkowy, a w miarę możliwości przeprowadzić postępowanie podatkowe z udziałem wszystkich współwłaścicieli. Jednak SKO nie mogło uchylić w całości decyzji organu I instancji i przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, celem uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części.

Następnie wskazano, że żaden ze współwłaścicieli nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, co oznacza, że aby zobowiązanie podatkowe powstało, decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. powinna być doręczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. Ten wymóg został zachowany jedynie względem Skarżącej (decyzja Prezydenta Miasta Z. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2008 r. została doręczona osobiście Skarżącej dnia 31 grudnia 2013 r.). Pozostałym stronom przedmiotowego postępowania decyzja została doręczona dopiero w styczniu 2014 r. Oznacza to, że w stosunku do nich zobowiązanie podatkowe nie powstało i tym samym należało w stosunku do nich umorzyć postępowanie podatkowe.

W skardze wniesionej do WSA Skarżąca zaskarżyła powyższą decyzję w części ustalającej zobowiązanie w podatku za 2008 r. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie:

  1. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm., dalej: "u.p.o.l."), przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;
  2. art. 122, art. 187 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: "o.p."), poprzez brak wyczerpującego zgromadzenia oraz rozważenia materiału dowodowego.

W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa w sposób powodujący konieczność jej wyeliminowania z porządku prawnego, zatem skarga podlega uwzględnieniu, choć z innych względów niż podniesione w skardze.

WSA nie podzielił stanowiska organów co do możliwości orzekania przez SKO po upływie terminu przedawnienia w stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy. W przedmiotowej sprawie – jak wskazało SKO - bezsporne jest, że żaden z współwłaścicieli nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego. Oznacza to, że decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. mogła zostać doręczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. Ten wymóg został zachowany jedynie względem Skarżącej (decyzja Prezydenta Miasta Z. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2008 r. została doręczona osobiście Skarżącej dnia 31 grudnia 2013 r.). Pozostałym stronom przedmiotowego postępowania decyzja została doręczona dopiero w styczniu 2014 r. Oznacza to, że względem pozostałych współwłaścicieli (poza Skarżącą) zobowiązanie podatkowe nie powstało i tym samym SKO względem nich umorzyło postępowanie podatkowe. Ta część decyzji nie została zaskarżona i stała się ostateczna. Należy zatem rozważyć, czy SKO nie utraciło możliwości orzekania również w stosunku do Skarżącej. W ocenie WSA, SKO taką możliwość utraciło, chyba że zachodzą okoliczności skutkujące zawieszeniem, bądź przerwaniem biegu terminu przedawnienia, o których organy podatkowe nie wypowiedziały się w zaskarżonych decyzjach.

WSA stwierdził, że SKO w niniejszej sprawie skorygowało decyzję organu I instancji na niekorzyść Skarżącej, gdyż wykreowało zobowiązanie na nowo. Niezależnie od powyższego zaskarżona decyzja nie mogła się ostać również z innego powodu. Jak wskazano w zaskarżonej decyzji, podstawową kwestią w przedmiotowej sprawie była odpowiedź na pytanie, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości położonej w Z. przy ul. D. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »