Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

17.04.2019

NSA. Służebność gruntowa to nie najem

Z uzasadnienia: O "podobnym charakterze" nie decyduje podobieństwo ekonomiczne pomiędzy umową ustanawiającą służebność a umowami najmu i dzierżawy, ale względy prawne. (...) Dotycząca ograniczonego prawa rzeczowego umowa ustanowienia służebności gruntowej nie mieści się w pojęciu "umów o podobnym charakterze", które należy łączyć z typowo obligacyjnymi stosunkami, i w rezultacie uzyskiwane przychody Skarżącej winny zostać opodatkowane jako przychody z innych źródeł. Tak też są opodatkowane dochody ze służebności ustanowionych w inny niż umowa sposób.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Beata Cieloch (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Cezary Koziński, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2563/15 w sprawie ze skargi S. W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r., nr IPPB1/4511-308/15-2/JS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
 2. oddala skargę,
 3. zasądza od S. W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

I.1. Zaskarżonym wyrokiem z 21 października 2016 r., sygn. akt III SA/WA 2563/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z sprawie ze skargi S. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 14 maja 2015 r. nr IPPB1/4511-308/15-2/JS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że Skarżąca zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Wnioskodawczyni jest właścicielem nieruchomości, na której umową z 6 maja 2014 r. zawartą ze spółką będącą właścicielem nieruchomości sąsiedniej ustanowiono służebność gruntową na okres 30 lat polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez nieruchomość, budowy parkingu i parkowania na nieruchomości, budowy wjazdu na drogę publiczną, budowy pylonów reklamowych na nieruchomości oraz prawie wstępu na nieruchomość w celu prowadzenia robót budowlanych dotyczących pawilonu handlowego. Z tytułu ustanowienia służebności Wnioskodawczyni pobiera comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 7000 zł netto (wynikające z umowy ustanowienia służebności) oraz pobierze jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1200000 zł netto (wynikające z osobnej umowy o jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności zawartej w tym samym dniu w formie aktu notarialnego). Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ani w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skarżąca zapytała więc, czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (zarówno comiesięczne, jak i jednorazowe) podlega - w związku z wyborem przez Wnioskodawczynię opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dochodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) w wysokości 8,5%. Jej zdaniem wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W interpretacji indywidualnej z 14 maja 2015 r. Minister Finansów uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Zdaniem tego organu umową o podobnym charakterze do umowy najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy nie może być opisana we wniosku umowa odpłatnej służebności gruntowej. Służebność gruntowa jest bowiem ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na korzystaniu z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie. Umowa najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy zawierana jest między stronami, które układają swój stosunek prawny na zasadzie swobody umów. Mimo że jednym ze sposobów ustanowienia służebności jest również umowa, to jednak służebność, jako ograniczone prawo rzeczowe, nie jest stosunkiem zobowiązaniowym, nie jest więc umową o charakterze podobnym do najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie ma możliwości zaliczenia przychodów z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej u.p.d.o.f.). Środki pieniężne uzyskane z tytułu zawarcia tej umowy stanowią więc przychód z innych źródeł, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - w myśl art. 6 ust 1a u.z.p.d. jest niemożliwe.

I.3. W skardze do WSA Strona zarzuciła naruszenie:

 • art. 121 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej O.p.) w szczególności przez nieodniesienie się do przywołanych przez Skarżącą interpretacji podatkowych oraz wyroków potwierdzających słuszność stanowiska Skarżącej;
 • art. 6 ust. 1a u.z.p.d. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

I.4. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

I.5. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga jest zasadna.

Zdaniem tego Sądu stanowisko organu nie uwzględnia istoty stosunków prawnych, w których uczestniczy Skarżąca. Brak jest przy tym podstaw do przyjęcia, że ustawodawca zawęził pojęcie "innych umów o podobnym charakterze" w rozumieniu w art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a u.z.p.d. tylko do umów o charakterze obligacyjnym. O tym, że ustanowienie służebności jest podobne w charakterze do umów takich jak np. najem,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100