Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

26.07.2018

NSA: Składając oświadczenia w urzędzie skarbowym musisz zadbać o potwierdzenie

Warunkiem zastosowania zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) było złożenie w ustawowym terminie oświadczenia o zameldowaniu w zbytym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Oświadczenie takie, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu podatkowym zasadą pisemności, powinno być złożone w formie pisemnej (art. 126 O.p.) lub ustnej do protokołu (art. 172 § 1 O.p.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 269/15 w sprawie ze skargi S. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od S. A. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu kwotę 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z 14 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 269/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę S. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z 12 grudnia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Decyzją z 8 września 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. określił Skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie 27.899 zł od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Organ podatkowy pierwszej instancji ustalił, że podatnik w dniu 16 lipca 2008 r. dokonał odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nabytego 29 kwietnia 2008 r. Podatnik nie złożył zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-38 za 2008 r., a także nie złożył w ustawowym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. W związku z tym został wezwany do przedłożenia stosownych dokumentów. W odpowiedzi podatnik złożył pismo wraz z kopią oświadczenia z dnia 18 lipca 2008 r. o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, przy czym organ pierwszej instancji zaznaczył, że na kopii brak było potwierdzenia wpływu oświadczenia do Urzędu Skarbowego. W piśmie podatnik wyjaśnił okoliczności złożenia oświadczenia i wskazany wyżej brak potwierdzenia jego wpływu do organu podatkowego. Wskazał, że przy złożeniu oświadczenia towarzyszył mu G. N. Ustalenia poczynione w toku postępowania podatkowego nie potwierdziły - w ocenie organu podatkowego pierwszej instancji - wyjaśnień podatnika co do okoliczności złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, w konsekwencji organ uznał, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.).

Po rozpoznaniu odwołania Skarżącego od powyższego rozstrzygnięcia Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, decyzją z 12 grudnia 2014 r., utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy stwierdził, że Skarżący nie złożył w terminie (do dnia 30 kwietnia 2009 r.) oświadczenia uprawniającego do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Skoro podatnik chciał uzyskać korzyść podatkową, to w ocenie organu, powinien posiadać rzetelne dowody, że złożył stosowne oświadczenie. Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że w interesie każdej osoby wnoszącej osobiście do organu administracji publicznej jakiekolwiek pismo leży uzyskanie od organu stosownego potwierdzenia jego wpływu. W Bibliotece Akt Urzędu Skarbowego w J. nie odnotowano wpływu oświadczenia skarżącego z dnia 18 lipca 2008 r., dotyczącego ulgi meldunkowej. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, fakt złożenia tego oświadczenia nie został potwierdzony przez G. N, przesłuchanego w toku postępowania w charakterze świadka. Jego zeznania w żaden sposób nie potwierdziły wskazanych przez podatnika faktów, świadek nie był w stanie opisać, jak wyglądało i czego dotyczyło oświadczenie i ewentualnie jak doszło do jego złożenia. Organ wskazał, ze świadek wprawdzie zeznał, że spotkał podatnika w Urzędzie Skarbowym w J., nie pamiętał jednak daty i celu wizyty. Organ odwoławczy stwierdził, że sam fakt, iż podatnik był w urzędzie skarbowym i rozmawiał z pracownikami o zasadach skorzystania z ulgi podatkowej, nie może mieć przesądzającego znaczenia dla uznania, że doszło do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Skarżący zarzucił powyższej decyzji naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") przez przyjęcie przez organ odwoławczy ustaleń dokonanych przez organ pierwszej instancji jako swoich oraz nieuzupełnienie w niezbędnym zakresie postępowania dowodowego w sytuacji, gdy przeprowadzone w pierwszej instancji postępowanie dowodowe było niewystarczające dla rozstrzygnięcia sprawy; art. 188 Ordynacji podatkowej, przez nieuwzględnienie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań A. K., który posiadał wiedzę o problemach skarżącego ze złożeniem oświadczenia uprawniającego do ulgi podatkowej, a zatem zeznania te miały znaczenie jako uzupełniający materiał dowodowy i mogły mieć wpływ na wynik sprawy; art. 121 § 1 i 2 O.p., przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zaufanie skarżącego do organu podatkowego, w szczególności prowadzenie sprawy jednostronnie na korzyść Skarbu Państwa oraz zaniechanie obowiązku informowania skarżącego o przysługujących mu prawach, przez co został pozbawiony możliwości właściwej reprezentacji swoich interesów w postępowaniu; art. 121 § 1 w związku z art. 122 O.p., przez zaniechanie obowiązku podjęcia niezbędnych działań w celu wyjaśnienia okoliczności przemawiających na niekorzyść skarżącego oraz interpretacji wątpliwości również na jego niekorzyść.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wniósł o jej oddalenie i powtórzył uzasadnienie zaskarżonej decyzji.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: "p....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »