Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.12.2019

NSA: Skarżąc wydaną interpretację należy precyzyjnie sformułować zarzuty

Z uzasadnienia: Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi wniesionej na interpretację indywidualną i nie może poszukiwać uchybień prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostały podniesione.(...) sąd ten (I instancji - dop. red.) nie może skutecznie rozpoznać takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowiązku domyślać się intencji autora skargi lub jego argumentacji.

Teza

Nawet jeśli jakiś przepis zostanie wskazany lub zacytowany w uzasadnieniu skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, to nie można uznać, aby doszło w ten sposób do prawidłowego sformułowania zarzutu. Jeżeli ponadto nie określono w jaki sposób doszło do naruszenia wskazanej lub przytoczonej normy prawnej, tj. czy strona zarzuca błąd wykładni, czy też chodzi o niewłaściwe zastosowanie przepisu - czego wymaga znowelizowany z dniem 15 sierpnia 2015 r. przepis art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.) - to z uwagi na wynikające z art. 57a ograniczenie kognicji sądu pierwszej instancji, sąd ten nie może skutecznie rozpoznać takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowiązku domyślać się intencji autora skargi lub jego argumentacji.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Danuta Oleś (sprawozdawca), Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Op 110/17 w sprawie ze skargi Gminy O. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od Gminy O. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Op 110/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił zaskarżoną przez Gminę O. interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z 30 listopada 2016 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług.

We wniosku o wydanie interpretacji Gmina O. (dalej: "Gmina") wskazała, że działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji zbiorowego lokalnego życia publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stała się właścicielem nieruchomości w drodze komunalizacji mienia państwowego, a także nieduża część nieruchomości, znajdujących się w majątku Gminy, została nabyta w wyniku spadkobrania. W przytoczonych przypadkach nabycie nieruchomości nastąpiło z mocy prawa i było niezależne od woli Gminy. Nabycia te miały charakter nieodpłatny oraz nie wiązały się z prawem do odliczenia podatku VAT po stronie Gminy. Nieruchomości te nie zostały nabyte przez Gminę celem dalszej ich odsprzedaży, również nie służą prowadzeniu przez Gminę jakiejkolwiek działalności wytwórczej, handlowej i usługowej. Nieruchomości te również nie są oddawane w odpłatną dzierżawę, najem oraz w użytkowanie wieczyste. Gmina nie ponosi w odniesieniu do tych nieruchomości żadnych wydatków inwestycyjnych mających na celu dokonanie ich zbycia na korzystnych warunkach. Gmina jako właściciel w zakresie ww. nieruchomości, odpłatnie przenosi ich własność na inne podmioty na podstawie umów sprzedaży. Działania te nie mają charakteru uzyskania stałego dochodu, a wynikają z braku możliwości efektywnego ich zagospodarowania przez Gminę w inny sposób. Gmina jest zobowiązana do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywieszanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej. Gmina zbywa nieruchomości w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W ocenie Gminy nie istnieje możliwość nieodpłatnego zbycia nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie interpretacji. Gmina w 2015 r. sprzedała 11 nieruchomości niezabudowanych, a także posiada plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dokonując odpłatnego zbycia w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nieruchomości Gmina działa jako podatnik i tym samym prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: "ustawa o VAT")?

Zdaniem Gminy, z tytułu wykonywania czynności opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest ona podatnikiem VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie.

W zaskarżonej interpretacji organ stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe. Organ odwołując się do przepisów ustawy o samorządzie gminnym stwierdził, że nabyte przez Gminę mienie w sposób nieodpłatny (w drodze komunalizacji mienia państwowego lub spadkobrania) ma charakter mienia komunalnego, a nie prywatnego. Sposób, w jaki jednostka samorządu terytorialnego weszła w posiadanie mienia w tym nieruchomości, nie wyłącza możliwości zakwalifikowania późniejszej dostawy jako działalności gospodarczej. W ocenie organu Gmina w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych jako osoba prawna podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych (zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Gmina będąc czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest również podatnikiem tegoż podatku w zakresie sprzedaży nieruchomości i innego mienia.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, Gmina wniosła skargę, w której zarzuciła, że stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe. Sprzedaż należących do Gminy nieruchomości nie stanowi, że jednostka ta zajmuje się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Następuje ona wyłącznie w ramach zarządu jej mieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał skargę za zasadną. Uzasadniając orzeczenie wskazał, że stanowisko organu nie zasługuje na uwzględnienie, a zaskarżona interpretacja indywidualna narusza art. 15 ust.1 i ust. 2 ustawy o VAT poprzez jego błędną wykładnię. Sąd wskazał, że przy analizie zarzutów stawianych zaskarżonej interpretacji indywidualnej należy brać pod uwagę całą skargę łącznie z jej uzasadnieniem. Z uzasadnienia przedmiotowej skargi wynika, choć nie zostało to wyraźnie przez Gminę sformułowane, że Gmina opiera skargę na zarzucie błędu wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Sądu, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, Gmina działa jako właściciel, a nie jak podmiot gospodarczy. Gmina jednoznacznie stwierdziła, że nieruchomości nabyte zostały z mocy prawa w wyniku komunalizacji mienia i spadkobrania, i nie służą prowadzeniu przez nią jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej czy wytwórczej. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko Gminy, że realizuje ona uprawnienia właścicielskie w zakresie ww. nieruchomości odpłatnie przenosząc ich własność na inne podmioty. Działania te nie są podejmowane przez Gminę celem uzyskania stałego dochodu, a wynikają z występowania obiektywnych przesłanek - braku możliwości efektywnego ich zagospodarowania w inny sposób. Zdaniem Sądu, w sprawie, zbywane mienie nie może być przypisane do działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę bowiem nie działa ona w sytuacji opisanej we wniosku w charakterze handlowca profesjonalnie zajmującego się nabywaniem i sprzedażą towarów.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł organ. Wyrok zaskarżono w całości, zarzucając naruszenie:

1. przepisów postępowania w stopniu, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) oraz w zw. z art. 57a i art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, dalej: "P.p.s.a.") poprzez uchylenie przez Sąd zaskarżonej interpretacji na skutek naruszenia przez Sąd art. 57a w zw. z art. 134 P.p.s.a. na skutek samodzielnego sformu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »