Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

18.12.2018

NSA. Siedziba działalności a prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT

Z uzasadnienia: Dla oceny, czy skarżąca posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski istotne jest to, czy na terenie Polski wykonywane są funkcje organu zarządzającego, czy zapadają tu istotne decyzje dotyczące zarządzania, czy znajduje się adres zarejestrowanej siedziby podatnika. Zaś sam fakt położenia nieruchomości na terenie Polski, z których skarżąca uzyskuje dochody, czy przyjazdy do Polski kilka razy w roku w celach związanych z najmem oraz ogólne powoływanie się przez skarżącą na to, że posiada lokal w Polsce do celów spotkań z najemcami nie może świadczyć o tym, że siedziba działalności gospodarczej skarżącej znajduje się w Polsce.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Maja Chodacka, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1376/15 w sprawie ze skargi M. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 21 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od M. S. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1376/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. S. ( dalej skarżąca) na interpretację Ministra Finansów z 21 stycznia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Sąd pierwszej instancji stwierdził bowiem, że organ interpretacyjny dokonał prawidłowej wykładni przepisów prawa uznając, iż na podstawie art. 113 ust. 13 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej – "u.p.t.u."). podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości położone w Polsce, mający miejsce zamieszkania poza terytorium kraju, nie mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług od obrotów uzyskanych z tej działalności. Zdaniem Sądu podnoszona w uzupełnieniu wniosku okoliczność kilkukrotnych - w skali roku - przyjazdów do Polski w celach związanych z najmem, niczego w tym zakresie nie zmienia. Skarżąca na terenie Polski przebywa sporadycznie, trudno zatem uznać miejsce to za centrum administrowania bieżącą działalnością.

2. Na powołane wyżej rozstrzygnięcie skarżąca wniosła skargę kasacyjną, zarzucając, w oparciu o w art. 174 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), naruszenie:

1. przepisów prawa materialnego, tj.:

  • art. 113 ust. 1 u.p.t.u. poprzez jego niezastosowanie;
  • art. 113 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u. oraz art. 10 i 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z 15 marca 2011 r. (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm., dalej "Rozporządzenie z 15 marca 2011 r.") poprzez błędną ich wykładnię i przyjęcie przez Sąd, że w przypadku gdy działalność osoby fizycznej prowadzona jest w innym miejscu niż miejsce jej zamieszkania, za siedzibę działalności gospodarczej należy uznawać miejsce zamieszkania tej osoby, gdyż to rzekomo w tym miejscu muszą zapadać najważniejsze decyzje osoby fizycznej w zakresie bieżącego kierowania działalnością – tymczasem wniosek taki nie znajduje oparcia w żądnych przepisach obowiązującego prawa.

Wskazując na powyższe podstawy wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

3. Na rozprawie kasacyjnej pełnom...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »