Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

24.04.2019

NSA. Rzeczy osobiste nie stanowią kosztów podatkowych

Z uzasadnienia: Wydatek na zakup obuwia, które nie jest elementem stroju urzędowego, a które jest niezbędne każdemu, bez względu na to jaki zawód wykonuje oraz czy prowadzi działalność gospodarczą został poniesiony wyłącznie w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Obuwie tak jak i inne elementy garderoby są ze swej natury rzeczami osobistymi, których zakup nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, bez względu na to czy i w jakim stopniu są używane w trakcie wykonywanej działalności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia WSA del. Marek Kraus (sprawozdawca), Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T.B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 294/16 w sprawie ze skargi T.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od T.B. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu kwotę 900 (słownie: dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 294/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie ze skargi T.B.( zwany dalej : ,,Skarżący" ) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 19 stycznia 2016 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. uchylił zaskarżoną decyzję.

2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, że zagadnienie poddane sądowej kontroli zasadniczo koncentruje się wokół prawa do odliczenia przez podatnika od dochodu uzyskanego w 2013 r. wartości uczynionej darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem [...] w W.. W ocenie Sądu dokonując ustaleń w tym zakresie organy nie wyjaśniły w sposób należyty stanu faktycznego i w istocie pozbawiły podatnika możliwości obrony swoich praw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że organ uzyskawszy sprawozdanie o przekazaniu darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą już po zamknięciu postępowania dowodowego winien wezwać Podatnika do jego uzupełnienia, precyzując jednocześnie, jaka powinna być szczegółowość takiego sprawozdania. Dopiero odpowiedź na takie wezwanie pozwalałaby na ocenę, czy przedłożone sprawozdanie było dostateczne. Nie można bowiem oczekiwać od podatnika realizacji wymagań, które nie wynikają wprost z przepisów prawa ani nie zostały w toku postępowania przez organy sprecyzowane. Stanowi to naruszenie zasad postępowania wynikających z art. 120, 121, 123 i 124 Ordynacji podatkowej.

W ocenie Sądu pierwszej instancji w zasadniczej spornej kwestii organy uniemożliwiły podatnikowi dostosowanie się do stawianych mu wymogów pozbawiając go tym samym w istocie możliwości działania w postępowaniu. Jednocześnie doprowadziło to do zaniechania zebrania w sprawie wszystkich dowodów oraz poczynienia przedwczesnych ustaleń faktycznych, nie wynikających ze zgromadzonych materiałów.

Sąd uznał, iż organy nie wyjaśniły w stopniu dostatecznym stanu faktycznego w zakresie rzetelności przedłożonego sprawozdania, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy i zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016, poz. 716 ze zm., dalej: ,,p.p.s.a.’’) uzasadnia to uchylenie zaskarżonej decyzji.

Za niezasadne natomiast uznał Sąd pozostałe zarzuty skargi w części dotyczącej zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów.

Oceniając przeprowadzone postępowanie dowodowe Sąd pierwszej instancji stwierdził, że organy podatkowe rzetelnie zgromadziły materiał dowodowy, umożliwiający dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, a następnie dokonały jego całościowej oceny zgodnie z prawidłami logiki i doświadczenia życiowego. Stąd też, ustalony w sprawie stan faktyczny, a następnie wyciągnięte na jego podstawie wnioski, w ocenie Sądu, uznać należało za prawidłowe.

Sąd podkreślił na tle omawianego przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej jako ,,u.p.d.o.f."), że skoro zaliczanie określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy do podatnika to tym samym ciężar dowodu - zarówno co do poniesienia danego kosztu, jak i co do poniesienia go w celu uzyskania przychodu - spoczywa na podatniku. To podatnik jest zobowiązany posiadać, względnie wskazać przekonujące dowody pozwalające na ustalenia świadczące o poniesieniu kosztów w celu uzyskania przychodów, a więc również wskazanie, na rzecz jakich podmiotów i w jakiej wysokości ponosił w rzeczywistości określone wydatki.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji w niniejszej sprawie podatnik takiego związku zakwestionowanych wydatków z przychodami nie wykazał. Odnosi się to w szczególności do wydatków na zakup obuwia i zakwestionowanych usług hotelowych. Orzecznictwo zasadniczo stoi na stanowisku, że wydatków tego rodzaju nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, mimo że w pewnej mierze schludny i określonego rodzaju strój może warunkować możliwość osiągania przychodów. Podkreśla się jednak, że w każdym w zasadzie przypadku wydatki tego rodzaju zaspokajają również potrzeby osobiste przedsiębiorcy (czy też pracowników), co powoduje, że pozostają one bez związku z osiąganiem przychodów. Zakupiony ubiór (obuwie) są to rzeczy osobiste, których z istoty rzeczy nie zalicza się do kosztów podatkowych, niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu niszczą się w toku prowadzonej działalności. Jedynie wydatek na odzież typowo ochronną (roboczą), noszoną tylko podczas wykonywania pracy na budowach, mógłby uzasadniać zaliczenie do kosztów podatkowych. Rzeczy osobiste nie należą do kosztów podatkowych (wyrok NSA ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »