Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

19.07.2018

NSA: Rezygnuj帷 z funkcji cz這nka zarz康u zadbaj o potwierdzenie z這瞠nia rezygnacji

Z uzasadnienia: ...Zasadnie organ podkre郵i, 瞠 z dokumentu zawieraj帷ego o鈍iadczenie o rezygnacji z funkcji cz這nka zarz康u nie wynika, 瞠 takie o鈍iadczenie zosta這 z這穎ne. Na przed這穎nym dokumencie brak jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru; nie przed這穎no równie innego dowodu potwierdzaj帷ego skuteczne z這瞠nie o鈍iadczenia.

 

Sentencja

Naczelny S康 Administracyjny w sk豉dzie: Przewodnicz帷a - S璠zia NSA Aleksandra Wrzesi雟ka - Nowacka (sprawozdawca), S璠zia NSA Stanis豉w Bogucki, S璠zia WSA (del.) Pawe D帳ek, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. B. od wyroku Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 sierpnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 223/15 w sprawie ze skargi D. B. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzialno軼i osoby trzeciej za zobowi您ania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. 1. oddala skarg kasacyjn, 2. zas康za od D. B. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kwot 240 (s這wnie: dwie軼ie czterdzie軼i) z這tych tytu貫m zwrotu kosztów post瘼owania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskar穎nym wyrokiem z 13 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 223/15, Wojewódzki S康 Administracyjny w Gliwicach oddali skarg D. B. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r. w przedmiocie odpowiedzialno軼i osób trzecich za zaleg這軼i podatkowe spó趾i.

Stan sprawy s康 administracyjny pierwszej instancji przedstawi nast瘼uj帷o:

Decyzj z 15 wrze郾ia 2014 r. Naczelnik [...] Urz璠u Skarbowego w B. orzek o odpowiedzialno軼i solidarnej Skar膨cego za zaleg這軼i podatkowe L. Sp. z o.o. w Z. powsta貫 w czasie pe軟ienia przez niego obowi您ków cz這nka zarz康u z tytu逝:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 陰cznej 6.435 z, w tym: stycze 2011 r. w wysoko軼i 433 z, luty 2011 r. w wysoko軼i 433 z, marzec 2011 r. w wysoko軼i 433 z, kwiecie 2011 r. w wysoko軼i 433 z, maj 2011 r. w wysoko軼i 433 z, czerwiec 2011 r. w wysoko軼i 657 z, lipiec 2011 r. w wysoko軼i 676 z, sierpie 2011 r. w wysoko軼i 676 z, wrzesie 2011 r. w wysoko軼i 676 z, pa寮ziernik 2011 r. w wysoko軼i 560 z, listopad 2011 r. w wysoko軼i 521 z, grudzie 2011 r. w wysoko軼i 504 z;

2) odsetek za zw這k od tych zaleg這軼i naliczonych do dnia wydania decyzji w kwocie 陰cznej 2.408 z, w tym: za stycze 2011 r. w wysoko軼i 190 z, luty 2011 r. w wysoko軼i 186 z, marzec 2011 r. w wysoko軼i 181 z, kwiecie 2011 r. w wysoko軼i 177 z, maj 2011 r. w wysoko軼i 172 z, czerwiec 2011 r. w wysoko軼i 253 z, lipiec 2011 r. w wysoko軼i 252 z, sierpie 2011 r. w wysoko軼i 244 z, wrzesie 2011 r. w wysoko軼i 236 z, pa寮ziernik 2011 r. w wysoko軼i 189 z, listopad 2011 r. w wysoko軼i 170 z, grudzie 2011 r. w wysoko軼i 158 z.

Po rozpoznaniu odwo豉nia Skar膨cego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach decyzj z 15 grudnia 2014 r. utrzyma w mocy rozstrzygni璚ie organu podatkowego pierwszej instancji. Organ odwo豉wczy wskaza, 瞠 w stosunku do Skar膨cego toczy這 si ju wcze郾iej post瘼owanie w sprawie odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe Spó趾i L. w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesi帷e listopad i grudzie 2007 r. oraz za okres od stycznia do pa寮ziernika 2008r. i za grudzie 2008 r., a tak瞠 podkre郵i, 瞠 w trakcie tego post瘼owania strona - do czasu z這瞠nia do Dyrektora Izby Skarbowej pisma z dnia 8 lutego 2012 r. - nie kwestionowa豉 ustale organu pierwszej instancji, co do okresu, w którym pe軟i豉 funkcj cz這nka zarz康u.

Dyrektor wskaza, 瞠 w sprawie organ egzekucyjny wszcz掖 post瘼owanie egzekucyjne w zakresie zaleg這軼i podatkowych Spó趾i z tytu逝 podatku dochodowego od osób fizycznych za miesi帷e od stycznia do grudnia 2011 r. na podstawie dor璚zonych Spó販e tytuów wykonawczych z dnia 8 maja 2012 r. o numerach: [...], [...] i [...] oraz szczegó這wo opisa jakie czynno軼i i dzia豉nia w sprawie doprowadzi造 do wydania postanowienia z dnia 22 marca 2013 r. o umorzeniu post瘼owania egzekucyjnego prowadzonego wobec maj徠ku zobowi您anej Spó趾i na podstawie ww. tytuów wykonawczych. W ocenie organu odwo豉wczego spe軟iona zosta豉 druga przes豉nka pozytywna, od której uzale積ione jest orzeczenie odpowiedzialno軼i osoby trzeciej za zobowi您ania podatkowe. W ocenie organu w sprawie nie zi軼i造 si równie przes豉nki wy陰czaj帷e odpowiedzialno嗆 Skar膨cego.

W skardze do Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Gliwicach Skar膨cy zarzuci naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 116 § 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm., dalej: O.p.) polegaj帷e na ustaleniu odpowiedzialno軼i solidarnej Skar膨cego za zaleg這軼i podatkowe Spó趾i z tytu逝 podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne miesi帷e 2011 r. wraz z nale積ymi odsetkami. W czasie, gdy powsta造 zaleg這軼i Spó趾i, Skar膨cy nawet nie by cz這nkiem jej zarz康u, ani prawnie, ani faktycznie, co wyklucza jego odpowiedzialno嗆 za te zaleg這軼i

W odpowiedzi na skarg Dyrektor Izby Skarbowej w ca這軼i podtrzyma dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniós o jej oddalenie.

Oddalaj帷 skarg na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), Wojewódzki S康 Administracyjny w Gliwicach uzna, 瞠 zaskar穎na decyzja nie narusza prawa, bowiem w sprawie zi軼i造 si przes豉nki pozytywne, przes康zaj帷e o odpowiedzialno軼i Skar膨cego za zaleg這軼i podatkowe Spó趾i i nie zaistnia造 przes豉nki egzoneracyjne. Bezskuteczno嗆 egzekucji przeciwko spó販e nie budzi w徠pliwo軼i. Organ prawid這wo przeprowadzi post瘼owanie dowodowe na okoliczno嗆 pe軟ienia przez skar膨cego funkcji cz這nka zarz康u w czasie kiedy up造wa termin p豉tno軼i zobowi您a, z których wynikaj zaleg這軼i podatkowe obj皻e odpowiedzialno軼i, dokona nale篡tej oceny mocy i wiarygodno軼i zgromadzonych dowodów i zasadnie uzna t okoliczno嗆 za udowodnion. Pe軟omocnik strony akcentowa w skardze istnienie dowodów w postaci o鈍iadczenia strony o rezygnacji z funkcji cz這nka zarz康u z dnia 25 lipca 2006 r. i uchwa造 zgromadzenia wspólników spó趾i z dnia 1 sierpnia 2006 r. odwo逝j帷ej skar膨cego z funkcji wiceprezesa zarz康u. Zasadnie organ podkre郵i, 瞠 z dokumentu zawieraj帷ego o鈍iadczenie o rezygnacji z funkcji cz這nka zarz康u nie wynika, 瞠 takie o鈍iadczenie zosta這 z這穎ne. Na przed這穎nym dokumencie brak jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru; nie przed這穎no równie innego dowodu potwierdzaj帷ego skuteczne z這瞠nie o鈍iadczenia. Wbrew sugestiom pe軟omocnika równie uchwa豉 z dnia 1 sierpnia 2006 r. nie stanowi potwierdzenia, 瞠 o鈍iadczenie o rezygnacji zosta這 skutecznie z這穎ne. S康 podzieli ocen organu kwestionuj帷ego wiarygodno嗆 tej uchwa造. Ponadto nie bez znaczenia dla oceny wiarygodno軼i dowodowej o鈍iadczenia i uchwa造 pozostaje okoliczno嗆, 瞠 pe軟omocnik skar膨cego dzia豉j帷y w post瘼owaniu podatkowym dotycz帷ym lat 2007-2008, do dnia 8 lutego 2012 r. nie podnosi okoliczno軼i, 瞠 Skar膨cy z這篡 rezygnacj. W ocenie S康u zasadnie organ odwo豉wczy, oceniaj帷 wiarygodno嗆 o鈍iadczenia i uchwa造 dodatkowo wskaza, 瞠 po dniu 25 lipca 2006 r. skar膨cy podpisywa dokumenty spó趾i u篡waj帷 piecz璚i potwierdzaj帷ej jego status wiceprezesa zarz康u (4 dokumenty). S to: faktura VAT [...] z 31 lipca 2006 r., faktura VAT Nr [...] z 30 grudnia 2006 r., faktura VAT Nr [...] z 20 stycznia 2007 r., potwierdzenie zgodno軼i salda na dzie 31 stycznia 2007 r. Zdaniem S康u, Skar膨cy nie wykaza braku swojej winy w niezg這szeniu wniosku o og這szenie upad這軼i spó趾i. Reasumuj帷, S康 stwierdzi, 瞠 w zwi您ku z jednoznacznym wykazaniem przez organ, 瞠 w sprawie zachodz 陰cznie obydwie przes豉nki pozytywne orzeczenia o solidarnej odpowiedzialno軼i strony za opisane wy瞠j zaleg這軼i podatkowe spó趾i oraz, 瞠 nie zachodzi 瘸dna z przes豉nek uwalniaj帷ych od tej odpowiedzialno軼i, zaskar穎na decyzja odpowiada prawu.

W skardze kasacyjnej od powy窺zego wyroku Skar膨cy zarzuci na podstawie art. 174 pkt 1) p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 116 §1 pkt 1) lit. b) Ordynacji podatkowej, polegaj帷e na b喚dnym uznaniu przez S康 za prawid這we stanowiska organu podatkowego, zgodnie z którym niezg這szenie przez Skar膨cego jako cz這nka zarz康u Spó趾i wniosku o og這szenie upad這軼i lub post瘼owania zapobiegaj帷ego og這szeniu upad這軼i nie charakteryzowa這 si brakiem winy z jego strony. Tymczasem w konkretnych okoliczno軼iach stanu faktycznego nie tylko nie sposób twierdzi, i niezg這szenie stosownych wniosków by這 przez Skar膨cego zawinione, ale wr璚z mo積a za uprawniona uzna tez, i w czasie, gdy dosz這 do powstania przedmiotowych zaleg這軼i podatkowych nie by on nawet ani formalnie, ani nawet wed逝g wykonywanych czynno軼i cz這nkiem zarz康u Spó趾i.

...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »