NSA. Refundacja kosztów wymiany okien z funduszu remontowego bez PIT

Z uzasadnienia: Każdy właściciel lokalu ma obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni. Obowiązkiem spółdzielni jest z kolei utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywanie remontów, w tym wymiany stolarki okiennej. Właśnie realizacji tego celu służą wpłaty na tworzony przez spółdzielnie, stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz remontowy. Częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę okien nie jest przychodem, nie wykazuje bowiem cech przysporzenia majątkowego po stronie podatnika. Stanowi natomiast formę realizacji ciążącego na spółdzielniach mieszkaniowych obowiązku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędziowie: NSA Zbigniew Kmieciak, WSA del. Jolanta Sokołowska (sprawozdawca), Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1359/12 w sprawie ze skargi S. "P." z siedzibą w K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2012 r. nr IBPB II/415-497/12/AA w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz S. "P." z siedzibą w K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 1359/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpatrzeniu skargi S. w K. (dalej: "Spółdzielnia" lub "skarżąca"), uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, co następuje:

Spółdzielnia partycypuje w części kosztów wymiany okien w mieszkaniach należących do członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni. Według Regulaminu podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali, w Spółdzielni wymiana stolarki okiennej należy do obowiązków Spółdzielni i jest współfinansowana przez Spółdzielnię z funduszu remontowego. Fundusz ten w całości finansowany jest ze składek jej członków i osób niebędących jej członkami. Spółdzielnia nie ma możliwości wymienić jednocześnie okna w całych zasobach mieszkaniowych, ze środków funduszu remontowego. W związku z tym przyjęto zasadę, że mieszkańcom, którzy zamierzają wymienić okna, Spółdzielnia refunduje część kosztów ją obciążających. Przed przystąpieniem do wymiany okien zawierana jest umowa trójstronna pomiędzy Spółdzielnią, wykonawcą i użytkownikiem lokalu. Spółdzielnia wskazała, iż wpłaty na fundusz remontowy mają charakter obligatoryjny, tzn. dotyczą wszystkich użytkowników lokali. Wszyscy użytkownicy lokali korzystają z jednakowych praw w zakresie dofinansowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom niebędącym jej członkami wypłacana przez Spółdzielnię z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?

Zdaniem Spółdzielni otrzymany przez lokatorów od niej z funduszu remontowego, finansowanego w całości ze składek tych osób, zwrot kosztów poniesionych przez nich uprzednio na wymianę stolarki okiennej (na podstawie uchwalonego wcześniej regulaminu) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - dalej zwana: "u.p.d.o.f.") i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Zwrot lokatorom części nakładów z funduszu remontowego, a więc funduszu w całości przez nich finansowanego, nie stanowi bowiem przysporzenia i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym. Jeżeli ta sama Spółdzielnia, z tego samego funduszu remontowego, sama przeprowadziłaby wymianę stolarki okiennej, to świadczenie takie byłoby zdarzeniem obojętnym podatkowo dla lokatorów. Tym samym przeprowadzenie tej wymiany i częściowe finansowanie jej na opisanych wyżej zasadach ze środków funduszu remontowego opłacanego w całości przez lokatorów, nie stanowi przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej powołał się na przepisy art. 4 ust. 11, 2 i 4, art. 6 ust. 3, art. 27, 241 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Z przepisów tych wywiódł, że wydatki poniesione przez osoby posiadające odrębną własność lokali obciążają te osoby w myśl przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stwierdził, że zwracanie kosztów osobom posiadającym odrębną własność lokali, w sytuacji, kiedy te osoby zgodnie z prawem winny partycypować w tychże kosztach, bezwzględnie powoduje powstanie po ich stronie przychodu. Osoby te otrzymują bowiem zwrot kwoty, którą słusznie winny były ponieść na utrzymanie nieruchomości. W tym przypadku na Spółdzielni będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a u.p.d.o.f. Natomiast zwrot wydatków z tytułu wymiany okien ponoszonych przez osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie) oraz najemców lokali nie będzie skutkował powstan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »