Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.12.2017

NSA: Pytając o skutki powstania firmy, nie musisz podawać jej adresu

Z uzasadnienia: Wskazanie danych adresowych spółki, której utworzenie wnioskodawca dopiero planuje, co do zasady nie jest elementem stanu faktycznego niezbędnym dla oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia NSA Beata Cieloch (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Dariusz Skupień, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1661/14 w sprawie ze skargi R. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz R. R. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

I.1. Zaskarżonym wyrokiem z 28 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1661/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi R. R. na postanowienie Ministra Finansów z 7 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów z 12 grudnia 2013 r. nr [...], stwierdził, że uchylone postanowienia nie mogą być wykonane w całości, i zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że Skarżący wnosił o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skarżący był wzywany na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) do uzupełnienia wniosku poprzez podanie danych przyszłej spółki z o.o., której utworzenie planuje Skarżący poprzez przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwiających doręczenie ewentualnej zmiany interpretacji dokonanej w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono Skarżącemu 2 grudnia 2013 r., a zatem termin wyznaczony do uzupełnienia braków upłynął 9 grudnia 2013 r. We wskazanym terminie Skarżący nie uzupełnił wymienionych w wezwaniu braków formalnych wniosku. W związku z powyższym organ podatkowy postanowieniem z 12 grudnia 2013 r. pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. Skarżący bowiem co prawda odpowiedział na wezwanie, ale w swym piśmie nie zawarł informacji, do podania których został wezwany. Skarżący wskazał jedynie, że na obecnym etapie nie może przedstawić danych spółki z o.o., ponieważ spółka ta powstanie dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

Po rozpatrzeniu zażalenia Strony Minister Finansów postanowieniem z 7 marca 2014 r. utrzymał w mocy postanowienie wydane w pierwszej instancji i stwierdził, że z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że z wnioskiem może wystąpić podmiot, u którego wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Z przepisu tego wynika, że pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie interpretacji a wnioskodawcą musi istnieć związek wyrażający się w tym, że przedstawiony we wniosku problem musi dotyczyć sfery opodatkowania, lub ewentualnego opodatkowania, wnioskodawcy. Wyjątek od tej reguły przewiduje m.in. art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który upoważnia do wystąpienia z wnioskiem przed powstaniem spółki, osoby planujące utworzenie takiej spółki. Interpretacja indywidualna może być jednakże w trybie art. 14e Ordynacji podatkowej zmieniona. Natomiast zgodnie z art. 14n § 2 Ordynacji podatkowej zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się spółce, która wskazana została przez wnioskującego (o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) i której przysługiwać ma ochrona wynikająca z wydania interpretacji indywidualnej (przewidziana w art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej). Zdaniem Ministra Finansów z analizy wskazanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy osoba planująca utworzenie spółki występuje z wnioskiem o wydanie na rzecz przyszłej spółki interpretacji indywidualnej powinna wskazać (określić) tę przyszłą spółkę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że aby dopełnić wymogów wynikających z omawianych przepisów organ uprawniony do wydawania oraz zmiany interpretacji indywidualnych musi znać planowaną siedzibę spółki (wraz z adresem umożliwiającym doręczanie pism) oraz planowaną nazwę (firmę) tej spółki wyróżniającą ją od innych podmiotów. W ocenie organu w sytuacji, gdy planowanie spółki jest na etapie uniemożliwiającym jej identyfikację, brak jest podstaw prawnych do wydania interpretacji indywidualnej. Samo bowiem wyrażenie woli utworzenia spółki nie stanowi okoliczności uprawdopodabniającej fakt, że dojdzie do realizacji opisywanego zdarzenia przyszłego. W przeciwnym razie z wnioskiem o interpretację indywidualną mógłby wystąpić każdy, kto chciałby się zaznajomić z poglądem organu interpretacyjnego na możliwość stosowania oraz wykładnię określonego przepisu prawa podatkowego z przyczyn czysto poznawczych, a taka funkcja interpretacji indywidualnych nie jest przewidziana.

I.3. W skardze do WSA Skarżący zarzucił naruszenie art. 165a § 1 w zw. z art. 14b § 1, art. 14h i art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie.

I.4. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o oddalenie skargi.

I.5. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga jest zasadna. Sąd ten wskazał, że ze stanu faktycznego wynika, że Skarżący ubiegając się o wydanie interpretacji nie był: podatnikiem, płatnikiem, inkasentem, osobą trzecią odpowiedzialną za zobowiązania podatkowe, ani osobą, u której wystąpiła zaległość podatkowa w rozumieniu art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej, lecz zagadnienie prawne wymagające oceny możliwości zastosowania lub wykładni prawa podatkowego dotyczy osoby planującej utworzenie spółki, o której mowa w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Stosownie do tego przepisu ochronę prawną, którą regulują art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej, stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki – w zakresie dotyczącym jej działalności. Przy czym przez "spółkę", o której mowa w art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej, należy rozumieć spółki prawa handlowego i spółkę cywilną – w zakresie interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących ich utworzenie. W zakresie powstawania i przekształcania spółek WSA powołał się na przepisy Kodeksu spółek handlowych i stwierdził, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o., zakłada immanentnie utworzenie tej spółki kapitałowej. W związku z tym, należy przyjąć, że art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej obejmuje zakresem zastosowania także sytuacje przekształcenia sp&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »