Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.04.2017

NSA: Przychodem z kapitałów pieniężnych jest dyskonto

Tezy: W świetle art. 5a pkt 12 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.) przy sprzedaży przez emitenta papierów wartościowych z dyskontem nie jest możliwe odrębne przeliczanie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodu podatkowego po ich wykupie (odkupie).

Wykup lub odkup papierów wartościowych sprzedawanych z dyskontem nie ma wpływu na sposób przeliczania jego wysokości z waluty obcej na waluty krajową, dlatego zastosowanie znajdzie art. 11a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej H. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 545/14 w sprawie ze skargi H. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od H. N. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 300 (słownie: trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 12 września 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 545/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę H. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, skarżący zwrócił się do Naczelnika Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, który pobrał bank od dyskonta od przedterminowo wykupionych 29 października 2012 r. obligacji nominowanych w USD. Skarżący zawarł z bankiem umowę agencyjną, na podstawie której bank nabywał na jego rzecz i w jego imieniu od 2003 r. na rynku pozagiełdowym dwa typy długoterminowe obligacji Brady'ego: "Collateralized Par Bonds i "Collateralized RSTA Bonds", nominowane w USD. Skarżący posiadał wspólnie z synem 2 sztuki obligacji RSTA i 110 sztuk obligacji PAR. Zdaniem skarżącego bank błędnie przeliczył dyskonto po obliczeniu różnicy pomiędzy wartością nominalną uzyskaną z odkupu obligacji przez emitenta w USD a ceną zakupu obligacji w USD, a następnie dyskonto w USD przeliczył na PLN przy zastosowaniu kursu średniego USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Bank powinien odrębnie przeliczyć na PLN kwoty uzyskane z odkupu i ceny zakupu według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień postawienia ww. kwoty. Następnie obliczyć podstawę opodatkowania dyskonta od obligacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.129,31 zł, który pobrał bank (płatnik) od dyskonta od przedterminowo wykupionych obligacji nominowanych w USD. Organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że skoro skarżący uzyskał przysporzenie majątkowe w walucie obcej, bank postąpił zgodnie z art. 11a ust. 1 i art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.; dalej "u.p.d.o.f.") wyliczając dyskonto jako różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta (USD), a ceną zakupu papieru wartościowego (USD), bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej i dopiero tak ustalone dyskonto w USD przeliczył na PLN, według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego. Organ wskazał, że "dyskonto" zdefiniowano w art. 5a pkt 12 u.p.d.o.f. i oznacza różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym. W przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z 13 grudnia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy uznał, że przy dyskoncie nie jest możliwe zastosowanie regulacji dotyczących odrębnego przeliczania na potrzeby obliczenia dochodu i kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej. Przychodem z dyskonta stanowiącym podstawę pobrania przez płatnika 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, na mocy art. 5a pkt 12 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 u.p.d.f., jest różnica między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu tegoż papieru. Bank, ustalając wartość przychodu, a zarazem podstawę opodatkowania dyskonto, zobowiązany był obliczyć w pierwszej kolejności, na mocy art. 5a pkt 12 u.p.d.f. dyskonto, jako różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta w walucie obcej, a ceną zakupu papieru wartościowego w walucie obcej i dopiero tak ustalone dyskonto przeliczyć na złote, według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W sprawie bezsporne jest, że skarżący zarówno nabył obligacje za walutę obcą, jak też otrzymał zwrot środków z należnym dyskontem w momencie odkupu w walucie obcej. Niezasadne jest więc twierdzenie, że na transakcji poniósł stratę, uzyskując przysporzenie w walucie obcej tj. 5.127,82 USD, podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., po przeliczeniu na PLN stosownie do art. 11a ust. 1 u.p.d.o.f.

2. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona zarzuciła naruszenie m.in. art. 1 i art. 5a pkt 12 w zw. z art. 11a u.p.d.o.f. przez ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że pojęcia "kwota uzyskana z wykupu" i "cena zakupu" użyte w definicji legalnej "dyskonta", gdy obligacje nominowane są w walutach obcych, nie odnoszą się do rzeczywistych kosztów przeznaczonych na zakup obligacji i kwoty rzeczywiście uzyskanej z tytułu wykupu obligacji przez Skarb Państwa, a obejmują wyłącznie wydatki poniesione w USD, co doprowadziło do opodatkowania straty, gdy możliwe jest opodatkowanie dochodów, art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. przez jego zastosowanie, gdy nie może być stosowany, bo strona zamiast dochodu osiągnęła stratę. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę, podtrzymując zaprezentowane wcześniej stanowisko, wniósł o jej oddalenie.

3. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał, że w sprawie spór dotyczył, czy płatnik (bank) dokonał prawidłowego poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z tym, że otrzymane przez stronę w walucie obcej (USD) dyskonto (realną, dodatnią wartość) przeliczył na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wykupu i następnie pobrał od tego swoistego rodzaju przychodu ww. podatek. Zdaniem Sądu brak jest podstawy prawnej, tak jak prawidłowo przyjęły organy podatkowe obu instancji, do odrębnego przeliczenia waluty obcej na PLN z dnia zakupu papieru wartościowego tj. obligacji, wykupu papieru wartościowego tj. obligacji, przez emitenta. Jedyną wartością, która może być przeliczona z waluty obcej na walutę polską jest otrzymany przychód tj. dyskonto od papierów wartościowych. W ocenie Sądu ustawodawca przewidział, że jeśli podatnik otrzyma przychód w walucie obcej, także dyskonto, to przychód ten, zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 u.p.d.o.f., zostanie przeliczony na PLN według kursu średniego walut obcych ogłaszan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »