NSA. Przychód pracownika z tytułu zbiorowej imprezy integracyjnej

Z uzasadnienia: Warunkiem powstania przychodu w postaci świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, jest ich otrzymanie i nie jest wystarczająca sama możliwość jego otrzymania wynikająca z udziału w spotkaniu integracyjnym. W przypadku imprez zbiorowych, jak choćby spotkań integracyjnych, nie jest możliwe ustalenia podstawy opodatkowania indywidualnych osób z tytułu udziału w nich, skoro nie da się ustalić czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczególnych oferowanych przez organizatora świadczeń.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska- Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia WSA (del.) Andrzej Jagiełło (sprawozdawca), Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1053/11 w sprawie ze skargi D. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. nr ITPB2/415-350/11/ENB w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1.1 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1053/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę D. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: Spółka, skarżąca) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. nr ITPB2/415-350/11/ENB w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.2 Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Spółka podała, że jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W momencie zaistnienia zdarzenia opisanego we wniosku wchodziła w skład grupy kapitałowej, którą tworzą również inne podmioty, m.in. R. sp. z o.o., S. Spółka z o.o., V. sp. z o. o. (dalej spółki powiązane). Spółka oraz spółki powiązane planowały połączenie w trybie przejęcia spółek powiązanych przez Spółkę i ich intencją było, aby proces połączenia zakończył się na początku 2011 r. Spółka zorganizowała spotkanie integracyjne dla wszystkich pracowników Spółki oraz spółek powiązanych, jak również dla członków rodzin tych osób, którego zasadniczym celem było zintegrowanie wszystkich pracowników spółek w związku z planowanym procesem połączenia. W trakcie tego spotkania pracownicy spółek powiązanych zostali zapoznani z kulturą korporacyjną obowiązującą w Spółce, zasadami pracy, warunkami pracy itd. Jednocześnie pracownicy spółek powiązanych w trakcie spotkania integracyjnego mogli uzyskać dodatkowe informacje o warunkach pracy w trakcie rozmów z pracownikami Spółki. Jednym z elementów spotkania integracyjnego był turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły drużyny złożone z pracowników Spółki i spółek powiązanych. Dodatkowo wśród uczestników spotkania będących pracownikami spółek powiązanych (niebędących pracownikami Spółki ani niepozostających z nią w stosunku cywilnoprawnym) zostały rozlosowane nagrody, tj. bony towarowe o różnym nominale.

Koszt zorganizowania spotkania poniosła Spółka, pokrywając ze swoich środków obrotowych wydatki z tytułu: organizacji spotkania przez podmiot zewnętrzny - w tym konsumpcji; zakupu strojów piłkarskich (koszulek, spodenek, getrów) z nadrukowanym logiem grupy, do której należy spółka; zakupu piłek; ochrony fizycznej rozgrywek i spotkania integracyjnego; przewozu uczestników spotkania integracyjnego, którzy zgłosili się w miejscu zbiórki, autokarami na piknik oraz nabycia bonów towarowych. Wydatki te zostały udokumentowane fakturami, z wyjątkiem bonów towarowych, których nabycie zostało udokumentowane notami księgowymi. Spółka nie zaliczyła tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyła podatku VAT z faktur. Stroje piłkarskie pozostały własnością Spółki i nie zostały wydane uczestnikom spotkania na własność. Świadczenie realizowane w ramach spotkania nie stanowi działalności socjalnej, w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka zadała następujące pytania:

1) czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka będzie zobowiązana - w przypadku osób będących pracownikami Spółki - do uwzględnienia wartości świadczeń otrzymanych przez te osoby w związku z uczestnictwem w spotkaniu integracyjnym w kwocie przychodów tych osób ze stosunku pracy opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2) czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka będzie zobowiązana - w przypadku osób niebędących pracownikami Spółki - do rozpoznania świadczeń otrzymanych przez te osoby w związku z uczestnictwem w spotkaniu integracyjnym, innych niż bony towarowe, jako przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, oraz do sporządzenia dla tych osób informacji odpowiednio do przepisu art. 42a ustawy?

3) czy w odniesieniu do bonów towarowych rozlosowanych wśród uczestników spotkania integracyjnego będących pracownikami spółek powiązanych (niebędących pracownikami spółki ani niepozostających ze spółką w stosunku cywilnoprawnym), których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przedstawiając własne stanowisko Spółka wskazała na brak podstaw do uznania, że wartość świadczeń otrzymanych przez pracowników Spółki w związku ze spotkaniem integracyjnym powinna zostać uwzględniona w kwocie przychodów tych osób ze stosunku pracy opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jej zdaniem nie ma podstaw, by uznać, że z tytułu uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby niebędące pracownikami Spółki uzyskały jakikolwiek przychód, w szczególności, że uzyskały tzw. przychód z innych źródeł. Tym samym jej zdaniem nie ciąży na niej obowiązek sporządzenia informacji zgodnie z art. 42a ustawy. Z kolei w ocenie skarżącej, bony towarowe rozlosowane w trakcie spotkania integracyjnego wśród jego uczestników, będących pracownikami spółek powiązanych, zostały bez wątpienia przekazane przez Spółkę w związku z jej promocją i reklamą. Z jej punktu widzenia planowane przejęcie spółek powiązanych wymaga uprzedniego przedstawienia pracownikom spółek powiązanych profilu przyszłego pracodawcy, wzbudzenia świadomości nazwy przyszłego pracodawcy i specyfiki jego funkcjonowania i takie czynności stanowią jej promocję. Wobec tego bony towarowe rozlosowane w trakcie spotkania integracyjnego wśród jego uczestników, będących pracownikami spółek powiązanych, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, podnosząc w uzasadnieniu, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)- dalej: u.p.d.o.f - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - dalej: Ord. pod. - zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, źródłem przychodów jest min. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, natomiast stosownie do pkt 9 źródłem przychodów są inne źródła. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodem ze stosunku pracy jest każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą a więc zarówno otrzymane pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo - odpłatnych związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy, zdaniem organu, również wartość różnego rodzaju spotkań o charakterze imprez integracyjnych. Wartości nieodpłatnych świadczeń należy ustalić zgodnie z art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f. Gdy świadczeniem objęty jest członek rodziny pracownika, to jego wartość także stanowi przychód ze stosunku pracy, bowiem związane jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. W ocenie organu, uczestnictwo w imprezie integracyjnej sfinansowanej przez Spółkę stanowić będzie dla uczestnika nieodpłatne świadczenie, którego wartość należało obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych faktur opłaconych przez wnioskodawcę na ilość osób. Nie ma przy tym znaczenia czy i w jakim zakresie uczestnicy korzystali z przedstawionych do ich dyspozycji świadczeń. Łączna wartość kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przypadająca na pracownika i członków rodziny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Obliczoną w ten sposób wartość należało doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu oraz pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy. W przypadku pracowników spółek powiązanych i członków ich rodzin świadczenie otrzymane od wnioskodawcy stanowi, zdaniem organu, przychód z innych źródeł. Ponadto gdy osoba nie będąca pracownikiem Spółki oraz niepozostająca z nią w stosunku cywilnoprawnym, wylosowała bon, wówczas jego wartość również będzie stanowiła przychód z innych źródeł.

Aby stwierdzić, czy świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. należy rozstrzygnąć czy jest ono otrzymane przez uczestników imprezy w związku z promocją lub reklamą wnioskodawcy. Zwolnienie to obejmuje, bowiem wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł, ale nie ma zastosowania do świadczeń na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym. Promocja i reklama ma na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Zasadą jest kierowane ich do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców w celu zachęcenia do dokonania zakupu, a nie do pracowników spółek powiązanych w celu przedstawienia profilu przyszłego pracodawcy, wzbudzenia świadomości jego nazwy i przybliżenia specyfiki jego funkcjonowania. Dlatego zdaniem organu, wartość tak opisanego świadczenia nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. W związku z tym w stosunku do pracowników spółek powiązanych na skarżącej ciążył obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł, stosownie do art. 42a u.p.d.o.f.

1.3 Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa Spółka wniosła skargę na powyższą interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Ad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »