Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

14.02.2019

NSA: Przewlekłość postępowania przy weryfikacji zwrotu VAT bardzo trudno wykazać

Z uzasadnienia: W przypadku gdy jednocześnie toczy się kontrola podatkowa oraz weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku - toczą się dwa niezależne od siebie postępowania, zatem postanowienie wydane w ramach czynności sprawdzających pozostaje nadal skuteczne i to nawet w przypadku, gdy po zakończeniu kontroli podatkowej, wszczęte zostaje postępowanie podatkowe.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia WSA del. Ewa Rojek (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt III SAB/Wa 52/17 w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2016 . 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 22 czerwca 2018 r. sygn. akt III SAB/Wa 52/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej: p.p.s.a., oddalił skargę A. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "spółki") na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r.

2.1 W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku spółka wniosła o jego uchylenie i rozpoznanie skargi, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie:

1/. art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 149 § 1 pkt 1, 2 i 3 p.p.s.a. i w związku z art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez nieuwzględnienie skargi i uznanie, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W. nie pozostawał w bezczynności co do zwrotu skarżącemu podatku VAT za grudzień 2016 r. w kwocie 2.115.000 zł, w sytuacji gdy organ ten w związku z wszczęciem przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w L. kontroli celno-skarbowej nie zakończył formalnie, tj. wydaniem protokołu, czynności sprawdzających i nie podejmował w tym czasie żadnych faktycznych działań weryfikacyjnych, co stanowi ewidentny przejaw bezczynności;

2/. art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 149 § 1 pkt 1 i 3 p.p.s.a. związku z art. 3 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a. oraz w związku z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), dalej: ustawy o VAT, oraz w związku z art. 120 Ordynacji podatkowej w związku z art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez:

a) niezasadne uznanie przez sąd l instancji, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W. nie pozostawał w bezczynności w sprawie przedłużenia zwrotu VAT za grudzień 2016 r., pomimo, iż w okresie od 8 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., z uwagi na zakończenie kontroli celno-skarbowej i niewszczęcie postępowania podatkowego organ podatkowy nie dysponował żadną podstawą prawną, w oparciu o którą uprawniony byłby do przetrzymywania zwrotu VAT;

b) nieuwzględnienie przez sąd I instancji okoliczności, że niemożliwe jest jednoczesne prowadzenie dwóch procedur weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT za grudzień 2016 r. w sprawie tożsamej co do przedmiotu i podmiotu;

3/. art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez sporządzenie przez sąd I instancji niekompletnego, niedostatecznego uzasadnienia skarżonego wyroku, z pominięciem obowiązkowych elementów, tj. podstawy prawnej rozstrzygnięcia i jej wyjaśnienia, a w szczególności:

a) niewyjaśnienie jakie dokładnie przesłanki zaważyły na uznaniu przez sąd I instancji, że możliwe jest jednoczesne prowadzenie weryfikacji rozliczenia podatku VAT za grudzień 2016 r. w dwóch odrębnych trybach, przez dwa różne organy podatkowe;

b) brak w treści uzasadnienia stanowiska sądu I instancji co do pozostawania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w bezczynności w zakresie bezzasadnego wstrzymywania zwrotu VAT w okresie od 8 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., tj. w okresie pomiędzy zakończeniem przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w L. kontroli celno-skarbowej, a wszczęciem postępowania podatkowego;

4/. art. 134 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 3 § 1 p.p.s.a. oraz w związku z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. poprzez ich niezastosowanie i niezauważenie, że w niniejszej sprawie doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, które co prawda nie były przedmiotem zarzutów, jednakże do wzięcia pod uwagę których sąd I instancji zobligowany był z urzędu (zasada oficjalności), niezależnie od żądań i zarzutów podniesionych w skardze.

Na podstawie przepisu art. 174 pkt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »