Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

04.06.2018

NSA. Przeniesienie środka trwałego do magazynu nie stanowi jego likwidacji

Z uzasadnienia: Wnioskodawca przewidując sprzedaż zlikwidowanych urządzeń nie może jednocześnie oczekiwać, iż strata powstała z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowić będzie koszty uzyskania przychodu na podstawie art 16 ust 1 pkt 6 ustawy o CIT, a następnie z tytułu sprzedaży uprzednio zlikwidowanego środka trwałego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia WSA (del.) Alina Rzepecka, Protokolant Magdalena Sadzyńska, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3708/14 w sprawie ze skargi F[...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2014 r., nr IPPB3/423-556/14-2/EŻ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. oddala skargę,
  3. zasądza od F[...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 14 października 2015 r., III SA/Wa 3708/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez F[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 12 sierpnia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje świadczenia usług w zakresie urządzania gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych. Urządzenia stanowią własność spółki i zostały nabyte w celu wykonywania działalności gospodarczej. Wartość początkowa pojedynczego urządzenia przekracza kwotę 3 500 zł. W związku z tym spółka od tych urządzeń dokonuje odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: "u.p.d.o.p."), gdyż stanowią one środki trwałe w rozumieniu tych przepisów. Odpisy amortyzacyjne kwalifikowane są jako koszty uzyskania przychodów.

W toku prowadzonej działalności gospodarczej spółka utraciła kontrolę nad niektórymi urządzeniami w wyniku zajęcia ich przez urzędy celne na podstawie obowiązującego prawa w celu sprawdzenia zgodności ich działania z tymi przepisami. W praktyce może to wyglądać, iż organ celny zabierze urządzenia z miejsca, w którym są one postawione do miejsca, w którym organ celny posiada magazyn dla rzeczy zajętych. Urządzenia te mogą być w posiadaniu organu celnego np. kilka miesięcy lub rok, po tym okresie urządzenia wrócą z powrotem do spółki. W okresie, gdy urządzenia są w posiadaniu urzędu celnego, spółka zawiesza dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych. Zwrócone urządzenia mogą stracić przydatność ze względu na ich stan techniczny lub brak możliwości wykorzystania ich w punktach gier. Dlatego też po dokonanej analizie spółka może podjąć decyzję o likwidacji takich urządzeń, które utraciły przydatność ekonomiczną. Będzie ona polegać na wycofaniu urządzeń z ewidencji środków trwałych ze względów utraty ekonomicznej przydatności w prowadzonej działalności. Nie będzie to likwidacja fizyczna polegająca na zniszczeniu urządzenia. Spółka definitywnie wyłączy te urządzenia z prowadzonej działalności. Podjęcie decyzji o likwidacji nie będzie spowodowane zmianą rodzaju działalności gospodarczej. Spółka nadal będzie prowadzić działalność, w której zlikwidowane środki trwałe były wykorzystywane. W związku z tym, gdy zostanie poniesiona strata z tytułu likwidacji nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych tj. urządzeń, zostanie ona zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów. Po przeprowadzonej likwidacji urządzenia będą przechowywane w magazynach spółki. Jeśli po przeprowadzonej w ten sposób likwidacji nadarzy się możliwość sprzedaży przedmiotowych urządzeń, spółka z tytułu tej transakcji rozpozna przychody podatkowe i ewentualnie koszty podatkowe stanowiące koszty samej transakcji.

W związku z powyższym spółka sformułowała pytanie, czy strata z likwidacji nie w pełni umorzonych urządzeń w części niezamortyzowanej będzie stanowić koszt uzyskania przychodów.

Zdaniem skarżącej, w świetle przepisów ustawy, kosztem podatkowym może być strata powstała z likwidacji częściowo zamortyzowanego urządzenia stanowiącego środek trwały, jeżeli utracił on przydatność gospodarczą z innego powodu niż zmiana rodzaju działalności. W przedstawionym stanie przyszłym celem likwidacji urządzeń jest racjonalne gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa poprzez eliminowanie jego składników, które utraciły przydatność z biznesowego punktu widzenia. W rezultacie zdaniem strony skarżącej można stwierdzić, że celem likwidacji tj. poniesienia straty będzie zabezpieczenie źródła przychodów prowadzonej działalności przed ponoszeniem niepotrzebnych kosztów finansowych, co w efekcie końcowym wpłynie na wynik podatkowy spółki.

W interpretacji indywidualnej wydanej 12 sierpnia 2014 r. Minister Finansów stanowisko skarżącej uznał za nieprawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że w rozumieniu przepisów ustawy kosztami uzyskania przychodów będą takie koszty, które spełniają łącznie następujące warunki. Po pierwsze zostały poniesione przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku muszą one zostać pokryte z jego zasobów majątkowych. Po wtóre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »