Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.05.2017

NSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT: Liczy się data podpisu a nie dostarczenia

Dla zachowania określonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług terminu do przedłużenia zwrotu podatku od towarów i usług w celu zweryfikowania jego zasadności wymagane jest, aby postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w tym przedmiocie, które doręczane jest stronie za pośrednictwem operatora pocztowego, zostało wydane (sporządzone) i przekazane temu operatorowi w celu doręczenia przed upływem terminu do dokonania tego zwrotu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.), Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia del. WSA Dagmara Dominik - Ogińska, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 272/15 w sprawie ze skargi S. Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w L. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia 10 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za kwiecień 2014 r.

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od S. Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w L. na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 272/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S. Spółki jawnej z siedzibą w L. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego L. z 10 listopada 2014 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r.

1.2. W dniu 16 maja 2014 r. S. Sp. jawna (dalej: "spółka") złożyła w Urzędzie Skarbowym L. korektę deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. z wykazaną do zwrotu w terminie 25 dni nadwyżką podatku naliczonego nad należnym. Do powyższej deklaracji podatnik załączył wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. na rachunek bankowy Spółki, w terminie 25 dni.

Organ podatkowy wezwał Spółkę do okazania oryginałów dokumentów dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za kwiecień 2014 r., tj. dokumentów źródłowych dotyczących transportu, płatności, umów oraz zamówień itp. oraz rejestrów zakupów za kwiecień 2014 r. - celem przeprowadzenia czynności sprawdzających. W trakcie czynności sprawdzających organ dokonał analizy przedłożonej dokumentacji w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wystąpił z wnioskami do administracji słowackiej o weryfikację transakcji wewnątrzwspólnotowych deklarowanych przez Spółkę m.in. za miesiąc kwiecień 2014 r.

1.3. W dniu 6 czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego L. wydał postanowienie, którym przedłużył do dnia 12 listopada 2014 r. termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. Na postanowienie to Spółka złożyła zażalenie.

1.4. W dniu 28 października 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L., na podstawie postanowienia z dnia 14 października 2014 r. wszczął postępowanie kontrolne wobec Spółki w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego 2014 r. do czerwca 2014 r.

W związku z powyższym, Naczelnik Urzędu Skarbowego L. postanowieniem z dnia 10 listopada 2014 r. orzekł o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. do czasu zakończenia postępowania kontrolnego.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w której domagała się uchylenia zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych. Zakwestionowanemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie:

 1. art. 87 ust. 6 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: "u.p.t.u.") poprzez:
  • uznanie, że w niniejszej sprawie zasadność zwrotu nadwyżki podatku naliczonego wymaga dodatkowego zweryfikowania,
  • przedłużenie terminu do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego za okres rozliczeniowy po jego wyekspirowaniu,
  • wyznaczenie nowego terminu zwrotu nadwyżki podatku w sposób niekonkretny, poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego, bez precyzyjnego określenia dnia, miesiąca i roku,
 2. art. 120, 121 § 1 oraz 125 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") poprzez bezprawne i nieuzasadnione przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku do czasu zakończenia postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w L.
 3. art. 120, 121, 124 oraz 210 § 4 w zw. z art. 219 O.p. oraz 87 ust. 2 u.p.t.u. poprzez brak wskazania istotnych wątpliwości uzasadniających potrzebę dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrotu nadwyżki podatku,
 4. art. 274b O.p. poprzez jego niezastosowanie oraz nieumożliwienie kontroli postanowienia z dnia 10 listopada 2014 r. wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w L., przez organ II instancji.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w uznał skargę za niezasadną. Uzasadniając orzeczenie wskazał, że z akt sprawy nie wynika, aby spółka złożyła wniosek o zwrot różnicy podatku na warunkach i w terminie wynikającym z art. 87 ust. 2a oraz ust. 4a-f u.p.t.u., tj. po złożeniu zabezpieczenia majątkowego w przewidzianych formach.

3.2. W omawianej sprawie zasadność zwrotu była weryfikowana w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego wprawdzie przez inny organ (Dyrektora UKS w L.), jednak postępowanie to zostało wszczęte z inicjatywy Naczelnika Urzędu Skarbowego L., w związku z koniecznością weryfikacji kontrahentów skarżącej. O tym czy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania w ramach postępowania wymienionego w art. 87 ust. 2 u.p.t.u. (w tym przypadku postępowania kontrolnego) decyduje organ. W zaskarżonym postanowieniu organ wskazał okoliczności uzasadniające wymóg dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Wystąpiono z wnioskami do administracji słowackiej o kontrolę transakcji wewnątrzwspólnotowych deklarowanych przez spółkę, m.in. za kwiecień 2014 r. Przede wszystkim jednak wobec podatnika wszczęto postępowanie kontrolne, które zostało zainicjowane wnioskami kierowanymi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. Wnioski te miały związek z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi weryfikowanymi przez administrację słowacką.

3.3. Zdaniem Sądu organ prawidłowo uznał, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT jest skuteczne do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonanej w ramach procedury wskazanej w tym postanowieniu, tj. postępowania kontrolnego. Jest to zgodne z treścią art. 87 ust. 2 u.p.t.u., który wiąże weryfikację rozliczenia podatnika z konkretnym rodzajem postępowania, w ramach którego weryfikacja ta jest dokonywana.

3.4. Sąd uznał, że rację ma spółka, że zaskarżone postanowienie jest dość lakoniczne, co jednak nie pozbawia go waloru legalności. Wskazuje ono bowiem, że istnieją okoliczności przemawiające za potrzebą dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku.

Sąd zgodził się także ze Spółką, że skuteczne przedłużenie terminu możliwe jest jedynie przed jego wyekspirowaniem. Natomiast próba przedłużenia terminu po jego upływie nie będzie skuteczna. Jeśli bowiem termin już upłynął, to nie ma czego przedłużać. W rozpatrywanej sprawie organ podatkowy wydał zaskarżone postanowienie przed upływem terminu wynikającego z wcześniejszego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego L. z dnia 6 czerwca 2014 r., w którym organ ten przedłużył termin zwrotu podatku do dnia 12 listopada 2014 r.

Ostatni dzień dla wydania zaskarżonego postanowienia upływał zatem 12 listopada 2014 r., natomiast organ wydał je w dniu 10 listopada 2015 r. i w tym też dniu postanowienie to zostało nadane w placówce pocztowej. Wprawdzie doręczenie postanowienia nastąpiło w dniu 13 listopada 2014 r., jednak nie można zgodzić się z argumentacją skargi, że chwilą przedłużenia terminu jest data skutecznego wprowadzenia postanowienia do obrotu prawnego, a nie jego wydania.

Sąd uznał przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014 r., za uprawnienie organu podatkowego uzasadnione okolicznościami sprawy.

3.5. Natomiast w przypadku gdy przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu podatku, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę powiększoną o odsetki w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty (cytowany wyżej art. 87 ust. 2 zd. 3 ustawy o VAT). Odsetki przysługują...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »