Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

11.12.2018

NSA. Prywatna działka w firmie: Amortyzacja od ceny zakupu, czy rynkowej?

Z uzasadnienia: Wnioskodawca nabył bowiem odpłatnie tę działkę, jako część większej nieruchomości, ale z uwagi na fakt, że po wydzieleniu działka ta stała się samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego i na moment wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych, nie można było ustalić ceny jej nabycia, to należało ustalić jej wartość przy zastosowaniu art. 22g ust. 8 ustawy o PIT. (...) w sytuacji potwierdzenia, że doszło do nieodpłatnego nabycia ustawodawca przewidział już w tym przepisie sposób ustalenia wartości, tj. "wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości."

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia WSA (del.) Mirosław Surma (sprawozdawca), Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 608/15 w sprawie ze skargi A.J. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. nr IPPB1/415-950/14-2/ES w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi

1.1. Wyrokiem z 3 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 608/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 146 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", po rozpoznaniu skargi A.J. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 13 listopada 2014 r. nr IPPB1/415-950/14-2/ES w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.2. Sąd pierwszej instancji wskazał, że A.J. wystąpił do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że w 2003 r. na podstawie aktu notarialnego nabył on do majątku prywatnego działkę budowlaną nr 45, z przeznaczeniem na budowę domu na własne potrzeby. Z czasem przeznaczenie działki zostało zmienione – skarżący postanowił wybudować na wyznaczonej części działki dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej,

z przeznaczeniem na własne potrzeby oraz na sprzedaż. Skarżący pozwolenie na budowę uzyskał w 2013 r. Jednocześnie w 2013 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiających podział działki nr [...] na mniejsze działki. W związku z powyższym działka nr [...] została podzielona na trzy działki (nastąpiło to w 2014 r.). Podział miał na celu wydzielenie działek pod budowane budynki (działka nr [...]) oraz pozostawienie jednaj działki niezabudowanej (nr [...]). Ponieważ części działek nr [...] skarżący zamierza sprzedać w formie zabudowanej w 2014 r., rozszerzył prowadzoną przez siebie działalności gospodarczą o budowę domów na sprzedaż. Działka nr [...] została wniesiona przez skarżącego do działalności gospodarczej, a część ułamkowa z niej została sprzedana osobie prawnej. Nieruchomość została wniesiona do działalności gospodarczej po cenie rynkowej. Wnioskodawca w ten sam sposób zamierza postąpić z działką [...].

1.3. W związku z powyższym skarżący zapytał czy wartość początkową nieruchomości (praw) wskazanych w stanie faktycznym, które zamierza wprowadzić na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (działka [...]) winna być ustalona wg wartości rynkowej nieruchomości na dzień przyjęcia do ewidencji, zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej "u.p.d.o.f.")?

1.4. Zdaniem skarżącego nie jest znana cena nabycia przedmiotowej nieruchomości, gdyż powstała ona w wyniku podziału działki nabytej przez skarżącego, a zatem nie wszedł on w jej posiadanie w ramach transakcji zakupu. Dodatkowo z uwagi na znaczny upływ czasu od dnia nabycia przedmiotowych nieruchomości, a co za tym idzie również radykalną zmianę rzeczywistości gospodarczej i w efekcie również wartości tych nieruchomości, w analizowanej sprawie uzasadnione jest zastosowanie art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. Przeniesienie majątku prywatnego na potrzeby działalności gospodarczej należy bowiem traktować, jako ich nieodpłatne nabycie. Natomiast posiadane dokumenty nabycia nie pozwalają ustalić wartości początkowej ww. nieruchomości (praw), gdyż przedmiotowa nieruchomość nie została nigdy zakupiona, a powstałą w wyniku podziału, a także ze względu na znaczny upływ czasu od nabycia ww. nieruchomości (praw) oraz liczne czynniki wskazane w stanie faktycznym, które wpłynęły na zmianę ich wartości.

1.5. Uznając stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe Minister Finansów powołał się na art. 22 ust. 1, art. 23, art. 22 ust. 8 i art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. wskazując, że wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej grunt podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych. Wydatki na jego nabycie nie stanowią jednak kosztów uzyskania przychodów ani w momencie zakupu i oddania do używania, ani poprzez odpisy amortyzacyjne. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia takiego gruntu. W ocenie organu w przedmiotowej sprawie nie ma sytuacji, w której ustalenie ceny nabycia środka trwałego (działek) nie jest możliwe. Cena zakupu jest znana z aktu notarialnego dotyczącego zakupu gruntu. Zastosowanie będzie miała w tym przypadku generalna zasada określona

w art. 22g ust. 1 pkt 1, a nie przepis art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f, który przewiduje możliwość ustalenia wartości początkowej nabytych w drodze kupna środków trwałych, na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, ale tylko w przypadku, gdy nie można ustalić ich ceny nabycia, gdyż nabyte zostały przed założeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tejże wartości według ceny nabycia. Zdaniem organu, przesłanką uzasadniającą zastosowanie tego trybu nie może być wyłącznie okoliczność, że skarżący zakupił nieruchomości do majątku prywatnego, natomiast obecnie zamierza je przeznaczyć na cele prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Każdorazowo, w przypadku gdy od dnia zakupu do dnia przekazania go na potrzeby działalności upłynie określony przedział czasowy, to wartość tego środka trwałego wyrażona w cenie nabycia nie odpowiada wartości rynkowej środka trwałego. Zdaniem organu nie oznacza to, że zachodzi przesłanka wymieniona

w art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f., tzn. nie można ustalić ceny nabycia. Cenę można bowiem ustalić, tylko może być ona nieadekwatna do aktualnej wartości rynkowej. Także fakt, że wartość wynikająca z aktu notarialnego nie odzwierciedla aktualnej wartości nieruchomości oraz że została podzielona nie stanowi przesłanki uzasadniającej zastosowanie art. 22g ust. 8 ww. ustawy.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji

2.1. W skardze na powyższą interpretację jej ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »