Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

22.07.2021

NSA: Proporcja VAT - kiedy transakcję finansową można uznać za pomocniczą

Pomocnicze transakcje finansowe w rozumieniu art. 174 ust. 2 lit. b) dyrektywy VAT, a tym samym art. 90 ust. 6 pkt 2 u.p.t.u., to transakcje, które: 1) nie są wykonywane jako element podstawowej działalności gospodarczej podatnika, 2) nie wiążą się (lub wiążą się w sposób marginalny) z wykorzystaniem składników majątkowych oraz usług, które przy zakupie podlegają opodatkowaniu, 3) nie stanowią bezpośredniego, stałego i koniecznego rozszerzenia działalności podatnika.

Teza

Pomocnicze transakcje finansowe w rozumieniu art. 174 ust. 2 lit. b) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2006, L 347, s. 1), a tym samym art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), to transakcje, które:

1) nie są wykonywane jako element podstawowej działalności gospodarczej podatnika,

2) nie wiążą się (lub wiążą się w sposób marginalny) z wykorzystaniem składników majątkowych oraz usług, które przy zakupie podlegają opodatkowaniu,

3) nie stanowią bezpośredniego, stałego i koniecznego rozszerzenia działalności podatnika.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Maja Chodacka, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 818/17 w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w O. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 września 2017 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.355.2017.2.DM w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

1.1. Wyrokiem z 10 stycznia 2018 r. w sprawie I SA/Ol 818/17, ze skargi A. Sp. z o.o. w O., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (opisany wyrok i powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są w internetowej bazie orzeczeń CBOSA).

1.2. Sąd pierwszej instancji przyjął, że – wbrew stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – prawidłowe było stanowisko skarżącej spółki co do tego, że w opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanie faktycznym usługi przystąpienia do długu oraz usługi poręczenia kredytu mają charakter usług pomocniczych, w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), dalej: u.p.t.u., w stosunku do wykonywanej przez skarżącą zasadniczej działalności gospodarczej (tj. usług zakwaterowania, usług gastronomicznych i odnowy biologicznej) i w związku z tym nie powinny być brane do kalkulacji współczynnika proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaskarżył powyższy wyrok w całości, formułując przy tym zarzuty naruszenia:

1) przepisów postępowania, tj. art. 146 § 1 w związku z art. 153 i art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej: P.p.s.a., oraz w powiązaniu z art. 14b § 2 i § 3 oraz art. 14c § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), dalej O.p., poprzez niezasadne uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej z uwagi na błędne przyjęcie przez WSA w Olsztynie, że wnioski organu abstrahują od stanu faktycznego przedstawionego przez stronę skarżącą, w konsekwencji nie można zaakceptować stanowiska organu w zakresie kwalifikacji prawnej przedstawionego stanu faktycznego, skutkiem czego powyższe doprowadziło Sąd pierwszej instancji do wniosku, że w gruncie rzeczy organ polemizował w zaskarżonej interpretacji z elementami stanu faktycznego, które zostały przedstawione przez skarżącą (wprawdzie, zdaniem Sądu, organ dokonał analizy stanu prawnego, przytaczając orzecznictwo TSUE i NSA, lecz nie powiązał jej jednak ze stanem faktycznym, który został przedstawiony przez skarżącą), co pozwoliło Sądowi do błędnego wywiedzenia (str. 12 uzasadnienia wyroku), że: "(...) W rozpoznawanej sprawie skarżąca nie prowadzi tych usług w ramach działalności gospodarczej. O ich incydentalności i pomocniczości świadczy uzasadnienie przyczyny ich wykonywania. Zostało to przedstawione we wniosku. O pomocniczości tych czynności świadczy to, że nie chodziło tu o osiągniecie obrotu (przychodu). Powodem dokonania tych czynności jest rozwiązanie jakiegoś problemu ekonomicznego. A zatem można uznać, że są one ulokowane na marginesie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Ponadto z treści wniosku wynika, że są one adresowane tylko do określonego kontrahenta. A zatem ta incydentalność ma charakter podmiotowo - przedmiotowy (...)" i jednocześnie znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu skarżonego wyroku, podczas gdy - w ocenie organu - podanie w stanie faktycznym informacji, że realizowane przez spółkę usługi finansowe mają "jedynie charakter pomocniczy", są wykonywane incydentalnie i na marginesie działalności gospodarczej, nie mogło skutkować uniemożliwieniem organowi oceny, czy opisane czynności spełniają przesłankę uprawniającą do niewliczania ich, zgodnie z art. 90 ust. 6 u.p.t.u., do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, bowiem odgórne przyjęcie za skarżącą, że czynności mają charakter pomocniczy, bez dokonania analizy przedmiotowego zagadnienia prowadziłoby do "wypaczenia" celu instytucji interpretacji indywidualnych,

2) przepisów prawa materialnego, tj. art. 90 ust. 6 w powiązaniu z art. 90 ust. 3 u.p.t.u., poprzez ich błędną wykładnię i nieprawidłową ocenę możliwości zastosowania do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, polegającą na uznaniu przez Sąd pierwszej instancji, że skarżąca nie prowadzi usług w ramach działalności gospodarczej, bowiem o ich incydentalności i pomocniczości świadczy uzasadnienie przyczyny ich wykonywania, co zostało przedstawione we wniosku, a zatem o pomocniczości tych czynności przesądza to, że nie chodziło tu o osiągnięcie obrotu (przychodu), lecz powodem dokonania tych czynności jest rozwiązanie jakiegoś problemu ekonomicznego, stąd też nie można było uznać, że są one ulokowane na marginesie działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą, a ponadto z treści wniosku wynikało, że są one adresowane tylko do określonego kontrahenta (dodatkowo za uznaniem ww. transakcji za sporadyczne w rozumieniu zdania drugiego art. 19 ust. 2 tej dyrektywy - zdaniem Sądu - przemawiało to, że obejmują one bardzo ograniczone wykorzystanie aktywów lub usług podlegających opodatkowaniu VAT), podczas gdy - zdaniem organu - opisane przez skarżącą czynności, będące konsekwencją świadomego i zaplanowanego działania wynikającego z przyjętej i realizowanej strategii prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 u.p.t.u., a tym samym powinny być uwzględnione w mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

Wskazując na powyższe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wniósł o uchylenie na podstawie art. 188 P.p.s.a. zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi, względnie o uchylenie tego wyroku na podstawie art. 185 § 1 P.p.s.a. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie. Ponadto wniesiono o zasądzenie od skarżącej na rzecz organu zwrotu kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a także o rozpoznanie sprawy na rozprawie.

2.2.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »