Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

01.02.2019

NSA: Prawo działające wstecz? - istotny jest moment powstania obowiązku podatkowego

Teza: W przypadku norm prawa podatkowego, zasada niedziałania prawa wstecz wyklucza nakładanie obowiązków podatkowych w odniesieniu do zdarzeń (stanów faktycznych) ukształtowanych przed wprowadzeniem tych obowiązków przez ustawodawcę.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia WSA del. Wojciech Stachurski (sprawozdawca), Protokolant Joanna Legieć, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 528/16 w sprawie ze skargi L. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2016 r. nr ITPB4/4511-672/15/KW w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od L. K. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

Wyrokiem z dnia 13 września 2016 r., sygn. I SA/Rz 528/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi L. K. (dalej jako "Skarżący"), uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 marca 2016 r., nr ITPB4/4511-672/15/KW, wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że Skarżący złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Opisując zdarzenie przyszłe wskazał, że jest wspólnikiem spółki z o.o., którą wspólnicy zamierzają przekształcić w spółkę komandytową w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej jako: "k.s.h."). Stosunki wewnętrzne przekształcanej spółki reguluje k.s.h. i umowa spółki. Spółka posiada kapitał zapasowy, który powstał z zysków lat poprzednich oraz w części z nadwyżki majątku spółki osobowej ponad wartość nominalną obejmujących udziałów w spółce z o.o., tzw. agio. Kwoty przekazywane na ten kapitał były zgodne z uchwałami zgromadzenia wspólników z podziału zysków. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 czerwca 2007 r. W każdym kolejnym roku obrotowym podejmowała uchwały o podziale wypracowanego zysku w ten sposób, że z treści uchwały wynikała decyzja wspólników o rozdysponowaniu zysku w ten sposób, że był on w całości przekazywany na kapitał zapasowy.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Skarżący zadał pytanie: czy przekształcenie spółki z o.o. spowoduje po stronie Skarżącego – wspólnika Spółki przekształconej, powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Jego zdaniem, przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, zgromadzony na kapitale zysk z lat poprzednich będący wynikiem decyzji o podziale zysku, podjętej przez wspólników w ten sposób, że przekazali oni ten zysk na kapitał zapasowy, nie będzie rodził po jego stronie obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., po. 361 z późn. zm., dalej jako: "u.p.d.o.f.").

W wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów (dalej jako: "organ interpretacyjny") uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Zdaniem organu, dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inny kapitał niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia tego przepisu. Wobec tego, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inny kapitał niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu.

W skardze złożonej do Sądu pierwszej instancji Skarżący zarzucił interpretacji indywidualnej naruszenie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. przez przyjęcie, że przekazane środki na kapitał zapasowy Spółki (stanowiące zysk z poszczególnych lat Spółki) stanowią niepodzielony zysk w rozumieniu powołanego przepisu.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną Sąd pierwszej instancji stwierdził, że wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej to zysk, który nie został rozdysponowany zgodnie z umową spółki, np. nie został przekazany na kapitał zapasowy czy rezerwowy. W opinii Sądu, jeśli przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki, to tak rozdysponowany zysk nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.

Sąd zwrócił jednak uwagę, że ustawą nowelizującą dokonano zmiany art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., dochodem (...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »