Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.05.2016

NSA. Prawidłowe ujęcie faktury korygującej dokumentującej przyznanie rabatu

Z uzasadnienia: Udzielenie rabatu lub skonta, czy też zwrot towaru, powodujące zmniejszenie pierwotnej wielkości przychodu, powinno skutkować dokonaniem korekty w celu zmiany pierwotnej wielkości osiągniętych przychodów w zgodzie ze stanem rzeczywistym z uwzględnieniem czasu za jaki dokonuje się korekty.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia del. WSA Dariusz Skupień, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 945/13 w sprawie ze skargi A. [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2013 r. nr IPTPB3/423-19/13-4/IR w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od A. [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1.1. Wyrokiem z dnia 6 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 945/13 oddalił skargę A. Sp. z o.o. na interpretację indywidualną z dnia 15 kwietnia 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

1.2. Sąd I instancji wskazał, że Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji, w którym podała, że A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("A.", "Spółka") oraz A. Fabryka Leków ("A.F.L." "Spółka Przejmowana") należą do grupy kapitałowej. W związku z faktem, iż zakresy działalności spółek częściowo się pokrywają w celu zracjonalizowania i uproszczenia struktury grupy została podjęta decyzja o połączeniu tych spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone w ten sposób, że Spółka przejmie A.F.L na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej zwana: “K.s.h."). Połączenie spółek planowane jest w trakcie 2013 r. Spółka, zgodnie z zawartymi z kontrahentami umowami, wprowadziła zapisy pozwalające na przyznanie rabatów potransakcyjnych. Zgodnie z nimi, przyznanie rabatu jest możliwe m.in. w wypadku przekroczenia przez kontrahenta odpowiedniego poziomu zakupu towarów. Spółka przyznaje również rabaty promocyjne polegające na obniżeniu marży transakcyjnej. Wszystkie rabaty są rozliczane poprzez wystawienie faktur korygujących. W niektórych przypadkach, o tym czy dany kontrahent nabył prawo do uzyskania rabatu wiadomo dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. Faktury korygujące powiązane z dostawami zrealizowanymi w danym roku są wystawiane w roku następnym. Natomiast w przypadku rabatów promocyjnych faktury korygujące wystawiane są do dostaw towarów objętych rabatem promocyjnym dokonanych w miesiącu przeprowadzenia promocji lub miesiącach poprzedzających miesiąc promocji, co często następuje już po zakończeniu danego roku podatkowego. Zdarzają się również sytuacje, kiedy kontrahenci zwracają zarówno Spółce, jak i Spółce Przejmowanej, nabyte uprzednio towary. W takich sytuacjach Spółka i Spółka Przejmowana wystawiają również faktury korygujące. Skarżąca zadała m.in. pytanie: Czy Spółka wystawiając faktury korygujące z tytułu rabatów oraz zwrotu towarów po złożeniu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym zostały wykazane przychody należne, do których odnoszą się te faktury korygujące, może faktury korygujące ująć w rozliczeniach podatkowych za rok podatkowy, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające korektę przychodów należnych, tj. rabat (lub zwrot towaru), bez obowiązku korekty zeznania podatkowego? Zdaniem Skarżącej, w sytuacji, gdy za dany rok podatkowy Spółka złożyła już zeznanie podatkowe, wystawiając faktury korygujące z tytułu rabatów oraz zwrotu towarów, po złożeniu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym zostały wykazane przychody należne, do których odnoszą się te faktury korygujące - może faktury korygujące ująć w rozliczeniach podatkowych za rok podatkowy, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające korektę przychodów należnych, tj. rabat (lub zwrot towaru), bez obowiązku korekty zeznania podatkowego.

1.3. Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów interpretacją z dnia 15 kwietnia 2013 r. uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że w przypadku wystawienia przez Spółkę faktur korygujących z tytułu udzielenia rabatów lub zwrotu sprzedanych towarów po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok podatkowy Spółka winna złożyć korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8 za rok, w którym wystąpił przychód należny za rok podatkowy, tj. w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży. Dyrektor zwrócił uwagę, że w przypadku udzielenia rabatu lub otrzymania zwrotu sprzedanych towarów zasadne jest zmniejszenie przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży towarów, z którymi dany rabat lub zwrot jest związany. Zarówno udzielenie rabatu jak i zwrot sprzedanego towaru, nie stanowi oddzielnego od sprzedaży towaru zdarzenia gospodarczego, a jedynie powoduje konieczność skorygowania wcześniejszej czynności prawnej. Jeśli więc faktura korygująca dotyczy przychodu należnego za rok podatkowy wcześniejszy niż data wystawienia faktury korygującej, to faktura ta powinna być uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży.

2.1. Po uprzednim wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa Spółka złożyła skargę na interpretację z dnia 15 kwietnia 2013 r. do WSA w Łodzi, której wniosła o jej uchylenie. Kwestionowanemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: art. 12 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm., dalej zwana: “u.p.d.o.p.") oraz art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej zwana: “Ordynacja podatkowa") poprzez dokonanie błędnej wykładni tych przepisów skutkującej uznaniem, że w przypadku wystawienia przez Spółkę faktur korygujących z tytułu udzielenia rabatów lub zwrotu sprzedanych towarów po złożeniu zeznania podatkowego CIT-8 za rok podatkowy, w którym wystąpił przychód należny z tytułu sprzedaży zwracanych towarów lub do której odnosi się udzielany rabat, Spółka powinna złożyć korektę zeznania podatkowego CIT-8 za rok, w którym zadeklarowała przychód należny z tytułu takiej sprzedaży.

2.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający z upoważnienia Ministra Finansów wniósł o jej oddalenie.

2.3. W uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że brak jest w u.p.d.o.p. odrębnych unormowań odnośnie momentu rozpoznawania korekty przychodów. Przepisy u.p.d.o.p. nie normują też kwestii dotyczących momentu zmniejszenia (powiększenia) przychodów oraz tego czy przychód należy pomniejszyć (bądź powiększyć) w dacie dokonania korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego. Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »