Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

29.09.2017

NSA: Postępowanie w sprawie zaliczenia nadpłaty z wykazanego do zwrotu podatku VAT wszczyna się z urzędu

Z uzasadnienia: Celem instytucji zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych jest usprawnienie sposobu rozliczania się podatników z beneficjentem wpływów podatkowych. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

TEZY

1. Postępowanie w przedmiocie „zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku” ma charakter postępowania „z urzędu” w rozumieniu art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.).

2. Do postępowania „z urzędu” nie ma zastosowania art. 165a § 1 O.p., który odnosi się jedynie do postępowania „na żądanie strony” w rozumieniu art. 165 § 1 O.p.

3. Nie można odmówić wszczęcia postępowania „z urzędu”.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Mirella Łent, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 sierpnia 2015 r. sygn. akt I SA/Go 288/15 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Z. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Z.) z dnia 11 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2014 r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za listopad 2014 r.

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,

2) uchyla zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Z. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Z.) z dnia 11 maja 2015 r. nr [...] oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Z. z dnia 11 lutego 2015 r. nr [...],

3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Z. na rzecz A. S. kwotę 737 (słownie: siedemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Go 288/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę A. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 11 maja 2015 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2014 r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za listopad 2014 r.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że 3 grudnia 2014 r. Skarżący złożył w Urzędzie Skarbowym w Z. deklarację podatku od towarów i usług VAT-7 za listopad 2014 r., w której wykazał kwotę podatku naliczonego do zwrotu w wysokości 884.189 zł.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Z. na podstawie postanowienia nr [...], wszczął wobec Skarżącego postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności zadeklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia podatku VAT za listopad 2014 r.

Postanowieniem nr [...], z dnia 23 grudnia 2014 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. przedłużył termin zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2014 r. do czasu zakończenia postępowania kontrolnego, na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Skarżący wniósł o zaliczenie części zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanej w deklaracji VAT-7 za listopad 2014 r., na poczet zaliczki w podatku dochodowym pobieranym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (PPL) za listopad 2014 r. w wysokości 27.897 zł.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z., na podstawie art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej powoływana jako "O.p.") odmówił Skarżącemu wszczęcia postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2014 r. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji wskazał, że w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego nie może dokonać zwrotu wstrzymanej kwoty, jak również przerachowania, o które wnioskował Skarżący.

Po rozpatrzeniu zażalenia Strony Dyrektor Izby Skarbowej w Z. postanowieniem z dnia 11 maja 2005 r. nr [...] utrzymał w mocy opisane wyżej rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, podzielając jego argumentację w zakresie dopuszczalności dokonania zaliczenia zwrotu VAT za listopad 2014 r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym za ten okres rozliczeniowy.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. Strona zaskarżyła ww. postanowienie do WSA w Gorzowie Wlkp., zarzucając organowi naruszenie prawa procesowego, tj. art.165a § 1 O.p. oraz przepisów prawa materialnego, tj. art. 76b § w zw. z art. 76 § 1 O.p. oraz w zw. z art. 87 ust. 1 oraz art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej powoływana jako "u.p.t.u.").

Uzasadniając skargę Skarżący wskazał na treść art. 76b § 1 oraz art. 76 § 1 O.p. i podniósł, że przepis ten stanowi jednoznacznie, że nadpłata (a także zwrot) podlegają z urzędu zaliczeniu m.in. na poczet bieżących zaległości podatkowych, co oznacza, że całkowicie obojętnym dla rozstrzygnięcia sprawy było to, że Skarżący złożył formalny wniosek o dokonanie takich, czy innych przeszacowań, gdyż organ podatkowy mocą woli ustawodawcy nie ma w tym zakresie żadnego wyboru, bowiem z mocy prawa musi automatycznie dokonać stosownego zarachowania, które powinno znaleźć swój wyraz arytmetyczny w postanowieniu przewidzianym w art. 76a § 1 O.p. Skarżący powołał się również na wynikającą z art. 99 ust. 12 u.p.t.u. zasadę domniemania prawdziwości (rzetelności) danych zawartych w deklaracji podatkowej. W ocenie Skarżącego, nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla stanowiska organu podatkowego fakt, że postępowanie weryfikacyjne może wykazać bezzasadność zwrotu lub należny zwrot w niższej wysokości. Skarżący stwierdził, że gwarancją ochrony interesów Skarbu Państwa w tym zakresie jest przepis art. 52 § 1 pkt 2 O.p.

W związku z powyższym, Skarżący wniósł o uchylenie kwestionowanego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia organu pierwszej instancji w całości, a także o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

2.2. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że brak jest podstaw do uwzględnienia skargi w niniejszej sprawie.

3.2. Sąd przyjął, że organy podatkowe zasadnie uznały, iż prawo do części zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanej w deklaracji VAT-7 za listopad 2014 r., o którym m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »