Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.12.2014

NSA: Polisa OC od firmy bez PIT

Z uzasadnienia: Pojęcie "inne nieodpłatne świadczenie" oznacza przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości. Skoro nie ma możliwości określenia wysokości przychodu przypadającego na każdą z ubezpieczonych osób (odpowiadającego określonej części składki ubezpieczeniowej nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia del. NSA Zbigniew Romała, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1437/11 w sprawie ze skargi S. [...] S.A. z siedzibą w W. (obecnie: D. [...] S.A. z siedzibą w W.) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2011 r., nr IPPB4/415-825/10-2/JS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1437/11, uwzględnił skargę S. S.A. (obecnie D. S.A.) - nazywanego dalej "Spółką", i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia, która obejmowałaby członków zarządu, rady nadzorczej oraz dyrektorów. Członkowie zarządu oraz dyrektorzy pozostają w stosunku pracy ze Spółką, natomiast z członkami rady nadzorczej zawarto umowy zlecenia. Ubezpieczenie dotyczyłoby odpowiedzialności cywilnej z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych działań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. Z informacji udzielonych przez brokera ubezpieczeniowego wynika, że umowa ta obejmowałaby byłych, obecnych oraz przyszłych członków władz Spółki oraz jej dyrektorów. Polisa miałaby charakter bezimienny, w związku z tym Spółka nie musiałaby informować ubezpieczyciela o zmianach w składzie zarządu, rady nadzorczej, czy zatrudnieniu nowego dyrektora. Ubezpieczenie nie dotyczyłoby bowiem konkretnych osób, tylko osób, które w danym czasie pełnią konkretne funkcje. Ponadto wysokość stawki nie byłaby uzależniona od ilości osób objętych polisą, wynikałaby natomiast z oceny ryzyka przeprowadzonej przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie miałoby charakter otwarty, to znaczy obejmowałoby wszystkie roszczenia związane z zarządzeniem Spółką.

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie, czy w przypadku podpisania umowy, uiszczane przez Spółkę składki stanowić będą przychód do opodatkowania członków zarządu i rady nadzorczej oraz dyrektorów. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka występować będzie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wskazując na art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", Spółka doszła do wniosku, że przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia musi być przypisany do danej osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie. Ponadto musi istnieć możliwość ustalenia wartości świadczenia przypadającego na daną osobę, jeżeli świadczeniem w sposób zryczałtowany objęto jednocześnie kilka osób. Zważywszy na sposób obliczania wysokości składki, osoby ubezpieczone nie otrzymują świadczenia, które można byłoby zindywidualizować tak, aby można było przypisać każdej osobie objętej polisą konkretną wartość. Stąd też świadczenia tego nie można wycenić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f. W konsekwencji składka ubezpieczeniowa nie będzie stanowiła przychodu osób ubezpieczonych, a na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika.

We wspomnianej na wstępie interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za błędne. Organ zwrócił uwagę, że za przychód należy uznać każde przysporzenie majątkowe - także objęcie ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków na jej uzyskanie. Stąd też składki opłacane przez Spółkę na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej oraz dyrektorów stanowić będą w dacie ich zapłaty przychód dla tych osób w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Zdaniem organu interpretacyjnego, okoliczność, że w umowie ubezpieczenia nie określa się wysokości składki przypadającej na poszczególne osoby, nie stanowi trwałej przeszkody do ustalenia wysokości przychodu osób ubezpieczonych. Spółka znając liczbę osób objętych ubezpieczeniem oraz okres, w którym korzystałyby one z ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniając wysokość składki, może ustalić przychód przypadający na każdego z ubezpieczonych. W świetle powyższego, skoro koszt opłaconej składki ubezpieczeniowej stanowić będzie przychód osób ubezpieczonych, Spółka jako płatnik, zobowiązana będzie do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wezwawszy bezskutecznie Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podniesiono w niej między innymi zarzut naruszenia art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 7 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. poprzez ich błędną interpretację i uznanie, że koszt opłaconej przez Spółkę składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz dyrektorów, stanowić bę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »