Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.10.2018

NSA: Podział majątku likwidowanej spółki wymaga uprzedniej spłaty wszystkich zobowiązań

Z uzasadnienia: Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić dopiero po spłaceniu wszystkich jej zobowiązań lub zabezpieczeniu spłaty wierzytelności niewymagalnych, spornych lub takich, po które wierzyciele się nie zgłosili. W konsekwencji do podziału majątku zlikwidowanej spółki pomiędzy jej wspólników także może dojść dopiero po spłaceniu wszystkich jej zobowiązań, względnie po złożeniu do depozytu sądowego sum wystarczających na ich spłacenie. Jeżeli niewymagalne zobowiązania spółki ani nie zostały spłacone, ani ich spłaty nie zabezpieczono depozytem sądowym, a jedynie objęto je dodatkowym poręczeniem względnie przystąpieniem do długu, likwidacja spółki jest niemożliwa,

Tezy

1. Związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a P.p.s.a.) w postępowaniu, którego przedmiotem jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, oznacza, że w toku tego postępowania nie mogą już być stawiane nowe zarzuty lub wskazywana ich nowa podstawa prawna.

2. Warunkiem uznania, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał majątek w związku z likwidacja tej spółki, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3 i do którego mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 4 – 4d u.p.d.o.p., jest przeprowadzenie likwidacji spółki zgodnie z wymogami określonymi w art. 285 i art. 286 § 1 K.s.h., to jest zaspokojenie wszystkich jej wierzycieli, względnie wpłacenie do depozytu sądowego sumy zabezpieczającej spłatę ciążących na spółce zobowiązań.

3. Ani przepisy O.p., ani przepisy ustawy o działach administracji rządowej, nie dają podstaw do wystąpienia przez Ministra Finansów w toku postępowania, którego przedmiotem jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, do Ministra Sprawiedliwości o interpretację przepisów K.s.h.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia WSA del. Mirosław Surma, Protokolant Joanna Legieć, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Z. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 746/15 w sprawie ze skargi Z. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Z. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Z. w likwidacji z siedzibą w W. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 25.08.2014 r. skarżąca Spółka podała, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem biurowym, na wzniesienie którego zaciągnęła kredyt. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o likwidacji skarżącej z zamiarem przeniesienia jej majątku w postaci przedsiębiorstwa na jedynego jej wspólnika, który poręczy zaciągnięty przez nią kredyt lub przystąpi do długu, wskutek czego uzyska w stosunku do niej roszczenie regresowe. Zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o podwyższeniu jej kapitału zakładowego przez utworzenie nowych udziałów, które zostaną pokryte wierzytelnością regresową.

Zadała pytania,

(1) czy w związku z przeniesieniem własności jej majątku polikwidacyjnego będzie obowiązana, jako płatnik, do pobrania podatku dochodowego, czy też transakcja ta będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 – 4d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) – zajmując stanowisko, że czynność ta będzie objęta zwolnieniem;

(2) czy w związku z przystąpieniem do długu przez jej wspólnika lub poręczenia kredytu, względnie częściową lub całkowitą spłaty kredytu przez niego, uzyska przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. – zajmując stanowisko, że przychodu takiego nie uzyska;

(3) czy w wyniku konwersji zobowiązania regresowego na kapitał zakładowy uzyska przychód, jeżeli nadwyżka nad nominalną wartością objętych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy – zajmując stanowisko, że na mocy art. 12 ust. 4 pkt 11 u.p.d.o.p. przychodu nie uzyska.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 5.12.2014 r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe w zakresie pytań dotyczących braku obowiązku pobrania podatku od przeniesienia własności majątku polikwidacyjnego oraz uzyskania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku przystąpienia udziałowca do długu lub poręczenia przez niego kredytu, zarazem uznając stanowisko skarżącej za prawidłowe w pozostałym zakresie. Stwierdził, że na mocy art. 282 § 1, art. 285, art. 286 § 1 i art. 473 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: K.s.h.) zabezpieczenie wierzycieli likwidowanej spółki musi nastąpić na jej majątku i nie może być zastąpione zabezpieczeniem o charakterze osobistym, na majątku innego podmiotu. Dlatego też w opisanej we wniosku sytuacji nie może dojść do przejęcia majątku likwidowanej spółki przez jej wspólnika, a ewentualne otrzymanie przez niego tego majątku musi wynikać z innej czynności prawnej, niż likwidacja spółki, zwłaszcza, że również w przypadku spłaty jej zobowiązania kredytowego przez osoby trzecie nie mogłoby dojść do jej likwidacji do czasu uregulowania roszczeń regresowych tych podmiotów. Brak więc podstaw do zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. oraz powiązanych z nim przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania udziału w zyskach osób prawnych. Ponieważ za poręczenie kredytu lub przystąpienie do długu wspólnik nie uzyska żadnego wynagrodzenia, spółka otrzyma nieodpłatne świadczenie, a więc przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.12.2015 r. skarżąca zarzuciła naruszenie art. 26 ust. 1, art. 22 ust. 4 - 4d, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 4 pkt 3 i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. w związku z art. 286 K.s.h. przez uznanie, że przekazanie wspólnikowi przedsiębiorstwa spółki jako majątku polikwidacyjnego, po dokonaniu zabezpieczenia wszystkich jej wierzycieli, nie jest przekazaniem "w związku z likwidacją" i nie jest objęte zwolnieniem podatkowym; nadto zarzuciła naruszenie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. przez uznanie, że poręczenie lub przystąpienie do długu przez jej wspólnika stanowi dla skarżącej przychód z nieodpłatnych świadczeń. Podniosła, że na dzień zakończenia czynności likwidacyjnych jedyne pozostające jej zobowiązanie względem banku będzie zabezpieczone na jej majątku hipoteką na nieruchomości, stanowiącej ten majątek. Nie będzie przy tym miała obowiązku zabezpieczania roszczenia regresowego wspólnika, bowiem wobec braku konieczności spłaty kredytu roszczenie to nie będzie istniało, a ponadto obowiązek zabezpieczenia dotyczy tylko zobowiązań istniejących, ale niewymagalnych, bądź spornych. Wreszcie, poręczenie (przystąpienie) do kredytu nie ma dla niej konkretnego wymiaru finansowego, gdyż jedyną korzyść odniesie jej wspólnik, który otrzyma składniki majątkowe w naturze.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że opisanego we wniosku zdarzenia nie można uznać za otrzymanie majątku przez wspólnika w związku z likwidacją spółki w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., a to ze względu na niespełnienie przesłanek określających zasady likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W szczególności do podziału majątku polikwidacyjnego może dojść dopiero po zaspokojeniu wierzycieli spółki lub zabezpieczeniu ich roszczeń przez złożenie odpowiedniej sumy do depozytu sądowego. Przystąpienie do długu lub jego poręczenie nie redukuje zadłużenia spółki i nie stanowi zaspokojenia bądź zabezpieczenia jej wierzycieli, a opisane we wniosku zdarzenia stanowią odwrócenie kolejności czynności likwidacyjnych. Skoro majątek polikwidacyjny może stanowić tylko ta część majątku likwidowanej spółki, która pozostała po spłacie wszystkich jej zobowiązań, ewentualne objęcie tego majątku przez wspólnika przed zakończeniem likwidacji spółki będzie miało inną podstawę prawną, a co za tym idzie do takiego zdarzenia nie będą miały zastosowania przepisy art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 4 pkt 3, a także art. 22 ust. 4 – 4d u.p.d.o.p. Ponadto, skoro wspólnik skarżącej nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za przystąpienie do jej długu lub jego poręczenie, skarżąc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »