NSA. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że wartość długów i ciężarów należy odnosić do każdej rzeczy i prawa majątkowego z osobna, a nie w odniesieniu do sumy wartości wszystkich rzeczy i praw majątkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej F. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 792/09 w sprawie ze skargi F. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2009 r. nr [...], [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) odstępuje od obciążenia masy spadkowej po F. P. reprezentowanej przez kuratora spadku adwokata J. K. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w całości.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r., I SA/Rz 792/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę F. P. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2009 r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że skarżący z dniem 6 grudnia 2005 r. nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości. W oświadczeniu z dnia 11 grudnia 2007 r. wskazał, że wartość działki budowlanej wynosi 32.000 zł. Jako długi i ciężary nabytej nieruchomości wskazał kwotę 26 000 zł., na która składają się: podatek od nieruchomości - 15 000 zł.; ubezpieczenie nieruchomości -1000 zł.; nakłady poniesione na ogrodzenie nieruchomości - 3 000 zł. oraz nakłady na remont budynku - 7 000 zł.

3. Decyzją z dnia 5 marca 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił skarżącemu zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie w kwocie 2.065,00 zł. W uzasadnieniu organ stwierdził, że wydatki ponoszone podczas biegu zasiedzenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu ubezpieczenia nieruchomości nie stanowią nakładów w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm. - zwanej dalej: u.p.s.d.). Wydatki poniesione na wykonanie ogrodzenia nieruchomości oraz na remont budynków organ uznał za nakłady obniżające podstawę opodatkowania, ale tylko do wysokości ich łącznej wartości uwzględnionej przy wyliczeniu tejże podstawy.

4. Organ odwoławczy po przeanalizowaniu zarzutów odwołania utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Podkreślił, że art. 7 ust. 4 u.p.s.d. jest sformułowany w określonym znaczeniu i może być odczytywany wyłącznie z uwzględnieniem pozostałych przepisów tej ustawy, a pojęciom użytym w tym przepisie nie można automatycznie przypisywać znaczenia, jakie mają na gruncie prawa cywilnego. Stwierdził, że poniesione przez skarżącego podczas biegu zasiedzenia wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia nieruchomości nie stanowią nakładów, gdyż w żaden sposób nie wpływają na jej wysokość, a zatem nie mogą być "dodatkowo" wyłączane z tej podstawy.

Organ podkreślił, że wydatki na remont oraz ogrodzenie nieruchomości stanowiącej przedmiot zasiedzenia mogą stanowić nakłady, gdyż zostały poniesione podczas biegu okresu zasiedzenia oraz skutkowały zwiększeniem wartości rzeczy (w przypadku ogrodzenia). W przypadku wydatków na remont budynków umożliwiły one ich zachowanie. Uwzględnienie pozostałej części wydatków remontowych prowadziłoby do nieuzasadnionego pomniejszenia podstawy opodatkowania.

5. W skardze na powyższą decyzję skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 4 u.p.s.d., a także zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 233 §1-2 art. 216 i 207 § 1 i 2 art. 130 art. 230 art. 127 i 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 - zwanej dalej: ord. pod.). W uzasadnieniu podniósł, że nieporozumieniem jest przyjmowanie na gruncie prawa podatkowego terminów: "nieruchomość", "zasiedzenie" zgodnie ze znaczeniem nadanym im przez Kodeks cywilny, przy jednoczesnym interpretowaniu innych pojęć ("nakłady") w oderwaniu od cywilnoprawnego ich rozumienia. Za zaliczeniem do kosztów wydatków z tytułu podatku od nieruchomości poniesionych w okresie biegu terminu zasiedzenia powołał fakt, że w wypadku nieuiszczenia wymaganego podatku od nieruchomości - zaległość ta obciążałaby nabytą nieruchomość - faktycznie zmniejszając jej wartość.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wnosz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »