NSA. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności

W przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości nakłady poczynione na nieruchomość przez nabywcę mogą stanowić dług pomniejszający czystą wartość nabytych praw majątkowych (art. 7 ust. 1 i ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), o ile roszczenie o zwrot tych nakładów jest skonkretyzowane i uwzględnia ewentualne korzyści, uzyskane przez nabywcę z wyłącznego z nich korzystania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia WSA del. Alina Rzepecka, Protokolant Joanna Legieć, po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 1760/15 w sprawie ze skargi W. D. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę W. D. i uchylił indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 16.03.2015 r. skarżąca podała, że wraz z mężem i dwiema innymi osobami fizycznymi jest współwłaścicielką nieruchomości gruntowej, na której za środki pochodzące z majątku wspólnego wybudowała budynek mieszkalny. Współwłaściciele zamierzają dokonać nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości przez jej fizyczny podział na trzy części, wskutek czego skarżąca i jej mąż staną się współwłaścicielami części działki zabudowanej domem. Zadała pytanie, czy poczynione przez nią i męża nakłady na budowę domu podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn czynności nieodpłatnego zniesienia współwłasności – zajmując stanowisko, że przy ustaleniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić wartość ich roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość.

Działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 16.06.2015 r. uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, wskazując, że ażeby nakłady na wybudowanie budynków na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności mogły być uznane za dług w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm., dalej: u.p.s.d.), muszą przybrać postać roszczeń o ich zwrot. Tymczasem zasadność takich roszczeń jest ograniczona w przypadku dokonania nakładów na tej części nieruchomości, w stosunku do której uprawnionemu przysługuje wyłączne prawo użytkowania. Skoro zatem budowa budynku mieszkalnego na części działki była inwestycją wyłącznie skarżącej i jej męża, to część nieruchomości, na której poczynione zostały nakłady, była im oddana do wyłącznego korzystania, co spełnia przesłankę wyłączenia ewentualnego roszczenia o zwrot nakładów.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżąca zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 6 u.p.s.d. przez błędną jego wykładnię i niewłaściwą ocenę zastosowania, a także wydanie interpretacji na podstawie stanu faktycznego skorygowanego przez organ interpretacyjny, gdyż budowa domu na części działki nie uzasadnia twierdzenia o oddaniu tej części działki do wyłącznego użytkowania czyniących nakłady.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej nią interpretacji na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że jakkolwiek organ interpretacyjny podzielił stanowisko skarżącej, że podstawę opodatkowania winna stanowić wartość nadwyżki ponad wartość udziału po uwzględnieniu długów i ciężarów, niemniej dokonał samodzielnego ustalenia podstawy faktycznej interpretacji, przyjmując, że nastąpił podział nieruchomości do korzystania i skarżącej nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów. Tym samym wykroczył poza zakres kompetencji, a stwierdzając bezzasadność ewentualnego roszczenia o zwrot nakładów nie wskazał podstawy prawnej.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej Minister Finansów wniósł o jego uchylenie w całości i oddalenie skargi, ewentualnie przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania oraz o zas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »