Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.11.2014

NSA: Podatnik może powrócić do zwolnienia także w trakcie roku

Z uzasadnienia: Ustawodawca nie wprowadził dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT okresie karencji.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Wojciech Stachurski, Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 350/13 w sprawie ze skargi J. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie przepisów o podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Skarga kasacyjna Ministra Finansów dotyczy wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 350/13, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zwanej dalej "Ppsa", w sprawie ze skargi J. P., uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów, działającego przez upoważnionego Dyrektora Izby Skarbowej w P., z dnia 6 maja 2011 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji stanu sprawy wynikało, że J. P., prowadząc od stycznia 2008 r. działalność gospodarczą - biuro rachunkowe, zrezygnowała od tego dnia ze zwolnienia od podatku od towarów i usług tak, że została czynnym podatnikiem tego podatku. W ramach świadczonych usług (grupowanie PKWiU z 2008 r. - 63.20.2) skarżąca prowadzi podatkowe księgi przychodu i rozchodu, księgi rachunkowe, rejestry VAT, ewidencje środków trwałych, wyposażenia, a także w imieniu zleceniodawców-klientów wysyła deklaracje podatkowe z podpisem elektronicznym, oblicza zaliczki na podatek, rozlicza składki ZUS, sporządza listy płac oraz prowadzi akta osobowe. Nie świadczy usług doradztwa (grupowanie PKWiU 69.20.3), ani nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej "Uptu". W 2010 r. skarżąca uzyskała obrót niższy niż 100.000 zł, a w roku 2011 obrót nie przekroczy 150.000 zł.

Na tle przedstawionych okoliczności skarżąca zadała pytanie, czy może od dnia 1 maja 2011 r. powrócić do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 11 Uptu. Powrót taki uznała za prawnie możliwy.

Minister Finansów w wymienionej interpretacji indywidualnej stanowisko skarżącej uznał za nieprawidłowe.

W ocenie organu, skarżąca będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 Uptu pod warunkiem, że nie będzie wykonywała usług o charakterze doradczym, ani nie będzie udzielała porad prawnych oraz pod warunkiem, iż przygotowanie deklaracji podatkowych nie będzie realizowane w ramach odrębnego zlecenia, lecz jako element kompleksowej usługi w zakresie rachunkowości, jak również -nie przekroczy kwoty obrotu określonej w art. 113 ust. 1 Uptu. Przy tym organ zaznaczył, że powrót do zwolnienia podmiotowego może nastąpić wyłącznie z początkiem danego roku podatkowego, tj. w przypadku skarżącej od dnia 1 stycznia 2012 r., a nie od dowolnie wybranego miesiąca.

W złożonej skardze J. P. podniosła zarzuty naruszenia art. 113 ust. 11 Uptu poprzez niewłaściwą jego wykładnię, art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej "Op", oraz art. 120 i art. 121 § 1 Op z powodu braku podstawy prawnej zajętego stanowiska i braku uzasadnienia prawnego interpretacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1371/11 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, albowiem organ nie podał podstawy prawnej, w oparciu o którą przyjął datę 1 stycznia 2012 r. jako dzień powrotu podatnika do zwolnienia.

Na skutek skargi kasacyjnej wywiedzionej od powyższego wyroku przez Ministra Finansów, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 297/12 uchylił wyrok Sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Zdaniem NSA, organ podatkowy de facto wypowiedział się w kwestii momentu powrotu do zwolnienia podatkowego, a wyrażone stanowisko uzasadnił w sposób uznany przez siebie za wystarczający. Nie było więc powodu do stwierdzenia naruszenia przezeń przepisów art. 14c § 2 i art. 121 § 1 Op.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd pierwszej instancji uznał skargę za zasadną. Wskazując na motywy swojego orzeczenia Sąd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »