NSA: Podatek od środków transportowych w przypadku pojazdu utraconego

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego byłoby takie stosowanie przepisów ustawy podatkowej, które nakładałoby na podatnika nieograniczony w czasie obowiązek podatkowy w podatku od środka transportowego, którego nie jest już właścicielem – wyłącznie w oparciu o dane wynikające z ewidencji pojazdów.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia WSA (del.) Marta Waksmundzka- Karasińska (sprawozdawca), Protokolant Bernadetta Pręgowska, po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "A" sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Gl 1460/15 w sprawie ze skargi "A" sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 20 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2015 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 20 października 2015 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 29 czerwca 2015 r., 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz "A" sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 857 (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 1460/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę "A" sp. z o.o. (dalej także: "Spółka" lub "Skarżąca") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego ("SKO") z dnia 20 października 2015 r., nr [...].

Z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 29 czerwca 2015 r., nr [...], Prezydent Miasta K. określił Spółce zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych (tj. samochodu ciężarowego marki [...] o nr rej. [...]) za 2015 r. w kwocie 1.116 zł.

Spółka kwestionując w odwołaniu opodatkowanie przedmiotowego pojazdu podniosła, że samochód ten nie istnieje. Wskazała, że zwróciła się o wyrejestrowanie samochodu ciężarowego nr rej. [...], ponieważ zaginął on 6-7 lat temu i nie jest w posiadaniu Spółki, a nadto zwróciła się do Komendy Powiatowej Policji w K. z informacją o zaginięciu pojazdu oraz z wnioskiem o jego poszukiwanie. Wyjaśniła, że pojazd ten uczestniczył w 2003 r. w kolizji w okolicach K., został odholowany na parking, a dalsze losy pojazdu nie są znane. Spółka uzyskała wprawdzie informację o kolizji w 2003 r. i odholowaniu pojazdu na parking firmy "B." w K. oraz o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu. Obecnie jednak firma "B" nie istnieje, ówczesny właściciel nie żyje, zaś WSA w Szczecinie oddalił skargę na decyzję o odmowie wyrejestrowania pojazdu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymując w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji wskazało, że podstawę prawną wymiaru podatków od środków transportowych na 2015 r. stanowią przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej także: u.p.o.l.) oraz uchwały Rady Miasta Katowice nr LV/1287/14 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. obowiązujących na terenie miasta Katowice (Dz.U. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5503). Z uwagi na brzmienie art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 5 u.p.o.l. obowiązek podatkowy od środków transportowych, któremu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, ciążący na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Skoro Spółka jest właścicielem zarejestrowanego samochodu ciężarowego marki [...] o nr rej. [...], to z tego tytułu ciąży na niej obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych i powinna sporny samochód wykazać w deklaracji na podatek od środków transportowych na 2015 r., czego - mimo wezwania - nie uczyniła. SKO wskazało, że Spółka zwróciła się o wyrejestrowanie przedmiotowego samochodu ze względu na jego zaginięcie, lecz Prezydent Miasta S. decyzją z dnia 22 lutego 2012 r. odmówił wyrejestrowania tego pojazdu. W tym stanie rzeczy Spółka jest właścicielem pojazdu, a konstatacji tej nie można podważyć twierdząc, że przedmiot opodatkowania nie istnieje, a Spółka nie jest w jego posiadaniu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 9 ust. 1 u.p.o.l. Zdaniem Skarżącej nie zachodzi element konieczny do ustalenia wysokości podatku, jakim jest istnienie przedmiotu opodatkowania (samochodu). Skarżąca zanegowała twierdzenie organu odwoławczego, że jest ona nadal właścicielem pojazdu, ponieważ trwale go utraciła. Właścicielem pojazdu jest zatem jedynie w kontekście, w jakim jest ujawniona w tym charakterze wpisem w rejestrze pojazdów.

SKO w odpowiedzi na skargę, wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem, podzielając stanowisko orzekających w sprawie organów stwierdził, że dopiero wydanie przez właściwego starostę decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu spowoduje, iż z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania pojazdu, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Wskazał, że okolicznością o charakterze prawotwórczym jest czynność wyrejestrowania pojazdu, co wynika wprost z art. 9 ust. 5 u.p.o.l. Sąd zaakcentował, że Spółka wprawdzie złożyła wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »