NSA. Podatek od nieruchomości: Przebudowa budynku nie jest jego rozbiórką

Z uzasadnienia: Jeżeli określony budynek istniał nieprzerwanie co najmniej od dnia jego nabycia to jego adaptacja, czyli przebudowa, mająca na celu zmianę parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie spowodowała wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Co więcej, z uwagi na swój charakter handlowo-usługowy do chwili zakończenia przebudowy obiekt ten musiał być traktowany jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trafnie przyjęto, że stanowi on tzw. budynek pozostały, gdyż prowadzanie prac adaptacyjnych uniemożliwiało jego wykorzystywanie do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędziowie: NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), NSA Maciej Jaśniewicz, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Go 99/14 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od A. P. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 99/14) oddalił skargę A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2013 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku podał następujący stan sprawy. Decyzją z dnia 12 września 2013 r. Burmistrz N. ustalił skarżącemu wymiar podatku w kwocie 3.560 zł. Organ podatkowy w dniu 19 lipca 2011 r. przeprowadził oględziny nieruchomości będącej własnością skarżącego. Ze sporządzonego protokołu oględzin wynikało, że na części nieruchomości o powierzchni użytkowej 88,77 m² prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast na części, o powierzchni użytkowej 251,91 m², prowadzone są prace związane z adaptacją obiektu na budynek mieszkalny. Stwierdzono również, że podatnicy do dnia wydania decyzji nie przedstawili organowi podatkowemu pozwolenia na użytkowanie części mieszkalnej, co skutkowałoby zmianą sposobu opodatkowania. Organ pierwszej instancji podkreślił, że sporna część budynku jest remontowana przez podatników i przerabiana na cele mieszkalne, w związku z czym nie nabyła jeszcze statusu budynku mieszkalnego i może być zaliczana jedynie do kategorii budynków pozostałych. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz ustalił podatek od nieruchomości dla budynków niemieszkalnych jako budynków pozostałych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i b pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zm.), dale: u.p.o.l. Wskazał jednocześnie, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawą wymiaru podatków, w tym przypadku podatku od nieruchomości, są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

Organ podkreślił, że jeżeli z decyzji administracyjnej wynika, iż dany obiekt jest budynkiem innym niż mieszkalnym opodatkowuje się go według stawek jak za budynki pozostałe (z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l). Zmiana sposobu opodatkowania budynku ze stawki budynków pozostałych na mieszkalne będzie możliwa dopiero po uzyskaniu decyzji o zmianie sposobu użytkowania tego obiektu. Decyzja ta jest wymagana zawsze wtedy, gdy w obiekcie prowadzone są roboty budowlane.

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący stwierdził, że w spornej decyzji bezpodstawnie przyjęto pow. 251,91 m² obiektu w budowie, przeznaczonego na mieszkanie, do kategorii budynków pozostałych i od tej powierzchni dokonano wymiaru podatku. Wskazana powierzchnia jest powierzchnią budowanego od kilku lat obiektu mieszkaniowego na miejscu dawnego pawilonu handlowego. Podatnik wskazuje, że prace polegały na rozbiórce i odbudowie, a nie na przebudowie. Istniejąca sytuacja jest uregulowana w art. 6 ust. 2 u.p.o.l.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaskarżoną do Sądu decyzją utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Skarżący nie zgodził się z decyzją organu odwoławczego i wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zaskarżył decyzję w części dotyczącej pozycji "od budynków pozostałych w kwocie 1.688 zł". W ocenie skarżącego ustalenie podatku w tej pozycji jest bezpodstawne. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał okoliczności podniesione już w toku postępowania przed organami podatkowymi wskazując, że podatek wymierzono od pow. 251,91 m², powierzchni budynków pozostałych. W rzeczywistości nie ma budynków pozostałych.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd podzielił ustalenia organów podatkowych, że będąca w użytkowaniu wieczystym podatnika nieruchomość gruntowa posiada powierzchnię 1.400 m², i że winna ona zostać opodatkowana stawką podatkową przyjętą dla tzw. gruntów pozostałych ponieważ, jak to zostało bezspornie ustalono w toku postępowania podatkowego, część budynku o pow. 88,8 m² była w roku 2011 wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, którą to działalność prowadziła w tym czasie małżonka skarżące...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »