Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

11.12.2017

NSA. Podatek od nieruchomości: Droga jako grunt związany z budynkami mieszkalnymi

Przez grunty związane z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy rozumieć nie tylko grunty, na których taki obiekt budowlany został posadowiony, ale również grunty doń przylegające, zapewniające właściwe korzystanie z tego budynku, niezbędną obsługę budynku oraz jego mieszkańców, w tym w zakresie odpowiedniego skomunikowania, zabezpieczenia porządku, rekreacji (np. place dla dzieci) oraz zaspokojenia innych niezbędnych potrzeb związanych z korzystaniem z powierzchni mieszkaniowej budynku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Dnia 26 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Jan Grzęda, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 1344/15 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 12 października 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. uchyla w całości zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 12 października 2015 r. nr [...],
  3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie na rzecz M. K. kwotę 495 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2016 r. o sygn. I SA/Sz 1344/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę M. K. (dalej: skarżący) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie (dalej: organ odwoławczy) z dnia 12 października 2015 r. o nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny (podobnie jak inne cytowane w niniejszym uzasadnieniu orzeczenia) na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Szczecinie).

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Szczecinie podał, że wyrokiem tego Sądu z dnia 4 czerwca 2014 r., I SA/Sz 670/13, została uchylona decyzja organu odwoławczego z dnia 24 maja 2013 r., który po rozpatrzeniu odwołania skarżącego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy W. (dalej: organ pierwszej instancji) z dnia 25 lutego 2013 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r., zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Ponownie rozpatrując sprawę, organ odwoławczy decyzją z dnia 19 lutego 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

2.2. Decyzją z dnia 24 lipca 2015 r. o nr [...], po wykonaniu zaleceń WSA w Szczecinie i ustaleniu kręgu współwłaścicieli, określił skarżącemu i pozostałym współwłaścicielom wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 8.244,35 zł. Udział skarżącego w nieruchomości wynosi 1/53. Podkreślił, że jednym ze współwłaścicieli jest E. sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: spółka) prowadząca działalność gospodarczą. Odwołując się do art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), organ pierwszej instancji stwierdził, że o wysokości zastosowanej stawki podatkowej decydowało współposiadanie nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Bez znaczenia, w ocenie organu pierwszej instancji, jest współposiadanie nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak również brak związku ekonomicznego nieruchomości z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

2.2. Organ odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania skarżących decyzją z dnia 12 października 2015 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Odwołując się do art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749; dalej: o.p.) stwierdził, że organ pierwszej instancji w sposób prawidłowy określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. Zdaniem organu odwoławczego, przesłanką decydującą o wymierzeniu podatku w oparciu o stawkę odpowiednią dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., jest okoliczność współposiadania gruntu przez przedsiębiorcę. Podkreślił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.; dalej: u.p.g.k.), organy podatkowe są związane informacjami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków. W ocenie organu odwoławczego, będący przedmiotem opodatkowania grunt, oznaczony w ewidencji symbolem "dr" nie spełnia wymogów, by uznać go za grunt przeznaczony na cele mieszkaniowe (w ewidencji oznaczone symbolem "B").

3. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie.

3.1. Na ww. decyzję skarżący wniósł skargę do WSA w Szczecinie, w której sformułował wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz art. 3 ust. 4 i 5 u.p.o.l. poprzez błędną wykładnię.

3.2. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wni&oa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »